Teksti suurus:

Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 39

Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm1

Vastu võetud 21.03.2013 nr 21
RT I, 27.03.2013, 1
jõustumine 01.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.04.2015RT I, 22.04.2015, 125.04.2015
09.06.2016RT I, 14.06.2016, 117.06.2016
17.03.2017RT I, 22.03.2017, 425.03.2017
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019, määruses asendatud läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 45 lõike 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vedurijuhiloa väljaandmise, selle uuendamise ja vedurijuhiloa duplikaadi väljaandmise üle otsustab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

  (2) Vedurijuhiloa vormistab ja väljastab Maanteeamet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse alusel.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (3) Vedurijuhiloa uuendamiseks loetakse vedurijuhiloa kehtivuse pikendamist.

§ 2.   Vedurijuhiloa vorm ja sellele kantavad andmed

  Vedurijuhiloa vorm ja sellele kantav tekst on kehtestatud Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/59/EÜ kohaste ühenduse vedurijuhilubade, lisasertifikaatide, lisasertifikaatide kinnitatud koopiate ja vedurijuhiloa taotluste vormide kohta (ELT L 286, 4.11.2010, lk 22–22) lisas I.

§ 3.   Vedurijuhiloa taotlemine, vedurijuhiloa uuendamine ja sellega seotud toimingud

  (1) Vedurijuhiloaks käesoleva määruse tähenduses loetakse:
  1) esmakordset vedurijuhiluba;
  2) täiendatud või muudetud vedurijuhiluba;
  3) uuendatud vedurijuhiluba (sealhulgas ära võetud või peatatud juhtimisõiguse taastamist tõendav vedurijuhiluba);
  4) vedurijuhiloa duplikaat.

  (2) Vedurijuhiloa taotlemiseks tuleb Maanteeametile esitada:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 lisas IV sätestatud vormi kohane taotlus;
  2) isikutunnistus või muu isikut tõendav dokument;
  3) tõend raudteeseaduse § 34 lõikes 4 sätestatud tervisekontrolli läbimise kohta;
  4) tõend raudteeseaduse § 45 lõike 11 punktis 2 sätestatud nõude täitmise kohta;
  5) [kehtetu – RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]
  6) tõend riigilõivu tasumise kohta.

  (3) Vedurijuhiloa uuendamiseks tuleb Maanteeametile esitada:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 lisas IV sätestatud vormi kohane taotlus;
  2) isikutunnistus või muu isikut tõendav dokument;
  3) tõend raudteeseaduse § 34 lõikes 4 sätestatud tervisekontrolli läbimise kohta;
  4) [kehtetu – RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]
  5) tõend riigilõivu tasumise kohta.

  (31) Vedurijuhiloa taotlemisel ja uuendamisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.
[RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (32) Vedurijuhiloa uuendamisel kontrollib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet raudteeliiklusregistrist vedurijuhi vastavust loa uuendamiseks vajalikele nõuetele.
[RT I, 22.03.2017, 4 - jõust. 25.03.2017]

  (4) Vedurijuhiloa uuendamisel väljastatakse isikule uus vedurijuhiluba, millel taasesitatakse kõik alates 2013. aasta 1. juulist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt väljaantud vedurijuhiloa andmed, seal hulgas vedurijuhiloa väljaandmise kuupäev, välja arvatud vedurijuhiloa tagaküljel olevasse lahtrisse 9a.2 tehtud kanded.

  (5) Vedurijuhiloa uuendamisel isikule, kelle vedurijuhiluba on ära võetud või vedurijuhiloa kehtivus peatatud, kantakse juhtimisõiguse taastamise kuupäev vedurijuhiloa tagaküljel olevasse lahtrisse 9a.2 koos tekstiga „Vedurijuhiloa taasandmine”.

§ 4.   Vedurijuhiloa väljaandmise ja uuendamise kuupäev

  Vedurijuhiloa väljaandmise või selle uuendamise kuupäevaks loetakse vedurijuhiloa väljaandmist või selle uuendamist taotlenud isiku edukalt sooritatud vedurijuhieksami tulemuste Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori poolt kinnitamise kuupäeva. Nimetatud kuupäev kantakse vedurijuhiloale vedurijuhiloa väljaandmise kuupäevana.

§ 5.   Vedurijuhiloa vormistamine ja väljastamine

  (1) Maanteeamet vormistab vedurijuhiloa kümne tööpäeva jooksul pärast edukalt sooritatud vedurijuhieksami tulemuste, vedurijuhiloa täiendamise või muutmise kinnitamist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori poolt ja teavitab vedurijuhiloa kättesaamise ajast vedurijuhiluba taotlenud isikut.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Vedurijuhiluba väljastatakse omanikule isiklikult isikut tõendava dokumendi esitamisel Maanteeametis. Vedurijuhiloa kättesaamise kohta annab vedurijuhiloa omanik allkirja.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

§ 6.   Vedurijuhiloa kehtivuse arvestamine

  Pärast Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt vedurijuhiloa väljaandmist ja enne selle kehtivusaja lõppu vedurijuhilt äravõetud või peatatud juhtimisõiguse taastamisel arvestatakse vedurijuhiloa kehtivust juhtimisõiguse taastamise kuupäevast.

§ 7.   Vedurijuhiloa kaotusest, vargusest, hävimisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest teatamine

  (1) Vedurijuhiloa kaotusest, vargusest, hävimisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest teatab vedurijuht kirjalikult Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Kirjalik teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) vedurijuhi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) vedurijuhi alaline elukoht;
  3) ettevõtja ärinimi, kelle juures ta vedurijuhina töötab;
  4) vedurijuhiloa kaotuse, varguse, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise asjaolude selgitus.

  (2) Teatele lisatakse võimalusel selles kirjeldatud asjaolusid tõendavad dokumendid.

  (3) Teate alusel tunnistab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor oma käskkirjaga kaotatud, varastatud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud vedurijuhiloa kehtetuks.

§ 8.   Vedurijuhiloa duplikaadi taotlemine

  (1) Vedurijuht peab esitama Maanteeametile avalduse vedurijuhiloa duplikaadi saamiseks viie tööpäeva jooksul pärast Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti käesoleva määruse §-s 7 sätestatud korras teavitamist.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Vedurijuhiloa duplikaadi saamiseks tuleb Maanteeametile esitada:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 lisas IV sätestatud vormi kohane taotlus;
  2) isikutunnistus või muu isikut tõendav dokument;
  3) [kehtetu – RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]
  4) tõend riigilõivu tasumise kohta.

  (21) Vedurijuhiloa duplikaadi taotlemisel Maanteeametis kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.
[RT I, 14.06.2016, 1 - jõust. 17.06.2016]

  (3) Vedurijuhiloa duplikaat vormistatakse vedurijuhiloa kaardile ja selle tagaküljel olevasse lahtrisse 9a.2 tehakse märge „Duplikaat”. Duplikaat väljastatakse vedurijuhile kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest ja antakse kätte allkirja vastu Maanteeametis.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2013. aastal.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 51–78), muudetud direktiividega 2014/82/EL (ELT L 184, 25.06.2014, lk 11–15) ja (EL) 2016/882 (ELT L 146, 03.06.2016, lk 22–24).
[RT I, 22.03.2017, 4 - jõust. 25.03.2017]

/otsingu_soovitused.json