Teksti suurus:

Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2015, 29

Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.12.2011 nr 73
RT I, 03.01.2012, 1
jõustumine 01.03.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.02.2013RT I, 15.02.2013, 918.02.2013
13.02.2014RT I, 19.02.2014, 1022.02.2014, rakendatakse alates 1.02.2014
17.04.2015RT I, 22.04.2015, 2625.04.2015, määruses on läbival asendatud sõnad „haridus- ja teadusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes

Määrus kehtestatakse „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” § 152 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teadus- ja arendusasutustele institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) institutsionaalne uurimistoetus – teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) rahastamiseks, teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks ning selleks vajaliku taristu ajakohastamiseks, täiendamiseks ja ülalpidamiseks eraldatav toetus;
  2) koondtaotlus – kõikide institutsionaalse uurimistoetuse (sh tuumiktaristu toetuse) taotluste ja uurimistoetuse eraldamise jätkamise taotluste (edaspidi jätkutaotlus) kogum ning sellele lisatud dokumendid;
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]
  3) uurimisteema – selgelt piiritletud ja teadusliku põhjendusega kirjeldatud osa teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevusest ja sellega kaasnevatest tegevustest;
[RT I, 19.02.2014, 10 - jõust. 22.02.2014, rakendatakse alates 1.02.2014]
  4) uurimistoetuse taotleja – juriidilisest isikust või riigiasutusest teadus- ja arendusasutus, mille teadus- ja arendustegevus on taotlemise hetkel vähemalt ühes valdkonnas korraliselt positiivselt evalveeritud;
  5) uurimisteema taotlus – uurimisteema rahastamiseks esitatav vormikohane avaldus ning sellele lisatud dokumendid;
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]
  6) tuumiktaristu taotlus – tuumiktaristu funktsioneerimise rahastamiseks esitatav vormikohane avaldus ning sellele lisatud dokumendid.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

§ 3.   Tuumiktaristu

  (1) Tuumiktaristu on teadus- ja arendusasutusele kuuluv uurimisteemade täitmiseks vajalik taristu, mis on loodud avalikes huvides ja mida teadus- ja arendusasutuse kehtestatud tingimustel ja korras on võimalik kasutada teistel isikutel.

  (11) Kui tuumiktaristu kuulub mitmele teadus- ja arendusasutusele ühiselt, lepivad teadus- ja arendusasutused kokku, kes neist esitab tuumiktaristu taotluse.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

  (2) Tuumiktaristute, millele käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud ühiskasutamise eesmärgil saab taotleda uurimistoetust, loendi koostab ja selle üle peab arvestust Eesti Teadusagentuur kooskõlastatult Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

2. peatükk Uurimistoetuse taotlemine 

§ 4.   Uurimistoetuse taotlemine

  (1) Koondtaotlus ja sellele lisatavad andmed esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile Eesti Teadusinfosüsteemi (edaspidi ETIS) vastava elektroonilise keskkonna kaudu uurimistoetuse taotlemise aastale eelneva aasta 1. veebruarist kuni 20. märtsini.

  (2) Koondtaotluses esitatakse:
  1) ülevaade „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” alusel rahastatavate toetuste liitumise, lõppemise või lõpetamisega kavandatavatest muudatustest;
  2) selle taotlusvooru olulisemad teemad, lähtudes asutuse strateegilistest eesmärkidest, ja olulisuse põhjendus.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud loendis esitatud uurimisteemadele taotletava toetuse kogusumma võib olla kuni 30% taotlemise aastal lõppevate taotleja teadusteemade sihtfinantseeringu ja institutsionaalsete uurimistoetuste summast või väikseima lõppeva sihtfinantseeritava teadusteema või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema maht.

  (4) Uurimisteema taotluses esitatakse:
  1) taotletav uurimistoetusega finantseeritav periood (kuni 6 aastat);
  2) teadus- ja arendusasutuse senine roll, praegused ülesanded ja eesmärgid ning jätkusuutlikkus uurimisteema taotlusega hõlmatud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondades (sh ülikoolidel seoses magistri- ja doktoriõppekavadega, riigi teadus- ja arendusasutustel seoses riigi sätestatud põhikirjaliste ülesannetega);
  3) uurimisteema seos riiklike strateegiliste arengukavadega ning uurimisteema olulisus nende täitmisel;
  4) kavandatava uurimisteema põhjendus, üldteoreetiline taust, põhieesmärgid, hüpoteesid, meetodid ja tegevuskava;
  5) vajadusel selgitus, kuidas on loom- ja inimkatsetes tagatud eetikanõuete järgimine ja täitmine;
  6) oodatavad tulemused, nende eeldatav tähtsus teadusele, ühiskonnale ning kultuurile;
  7) uurimisteema juht ja põhitäitjad, nende senise teadustöö tulemuslikkus ning uurimisteema täitmiseks vajalike töökohtade arv ja struktuur;
  8) uurimisteema täitmiseks vajaliku taristu olemasolu ja seisund;
  9) uurimistoetuse põhjendatud rahaline maht (edaspidi uurimistoetuse maht);
  10) teiste institutsionaalsete uurimisteemade või sihtfinantseeritavate teadusteemade liitmise või lõpetamise tõttu vabanevad ressursid, mille teadus- ja arendusasutus soovib suunata uurimisteema taotluses nimetatud uurimisteemasse.

  (5) Koondtaotluse välisekspertidele edastatav osa esitatakse inglise keeles.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

§ 41.   Tuumiktaristu toetuse taotlemine

Tuumiktaristu taotluses märgitakse:

 
  1) taotletav tuumiktaristutoetusega finantseeritav periood (kuni 6 aastat);
  2) teave taotletaval perioodil tuumiktaristuga seotud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondades teadus- ja arendusasutuses täidetavate ja taotletavate institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemade või muude „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” alusel rahastatavate ja taotletavate projektide seose kohta;
  3) tuumiktaristu kasutamise tingimused ja kord, mille alusel teised isikud saavad tuumiktaristut kasutada ning osakaal, kui palju ja milliseid teenuseid pakutakse teistele isikutele;
  4) teave tuumiktaristu seose kohta teadus- ja arendusasutuses täidetavate ülesannetega (sh riiklike rahvusvaheliste kokkulepetega, ülikoolidel seos magistri- ja doktoriõppe õppekavadega, riigi teadus- ja arendusasutustel seos riigi poolt sätestatud põhikirjaliste ülesannetega);
  5) tuumiktaristu olulisus taotlusega seotud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondade arengu jaoks Eestis;
  6) tuumiktaristu nimetus, kirjeldus ja tegevuse eesmärgid;
  7) andmed tuumiktaristu senise kasutajaskonna ja olemasoleva aparatuuri kohta;
  8) osutatavate teenuste kirjeldus ning selgitus, kuidas on tagatud eetikanõuete järgimine ja täitmine kõigi loom- ja inimkatsete puhul;
  9) tuumiktaristu juht, tema samaväärsete tegevuste läbiviimise kogemuse kirjeldus;
  10) tuumiktaristu toetuse põhjendatud rahaline maht (edaspidi tuumiktaristu toetuse maht);
  11) tuumiktaristu ülesannete täitmiseks vajalike töökohtade arv ja struktuur ning juhul, kui varem on tuumiktaristut rahastatud, andmed rahastatud töökohtade arvu ja struktuuri kohta.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

§ 5.   Uurimisteema juht

  (1) Uurimisteema juhiks võib olla isik:
  1) kes on valdkonnas tunnustatud teadlane;
  2) kellel on doktorikraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon ja
  3) kes töötab uurimisteema täitmise ajal vähemalt 0,5 tööajaga uurimistoetust taotlevas teadus- ja arendusasutuses.

  (2) Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogul on õigus:
  1) lähtudes teadus- ja arendustegevuse valdkonna või riigi huvidest ja otsust põhjendades lugeda uurimisteema juhi nõuetele vastavaks isiku, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud nõuetele;
  2) [kehtetu - RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

  (3) Uurimisteema juht ei osale institutsionaalse uurimistoetusega finantseeritaval perioodil ühegi teise institutsionaalse uurimistoetusega finantseeritud uurimisteema täitmises ei juhi ega käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud põhitäitjana.

§ 6.   Uurimisteema täitmises osalejad

  (1) Uurimisteema täitmises osalevad:
  1) uurimisteema juht;
  2) uurimisteema põhitäitja, kes on tunnustatud teadlane, kellel on Eesti teaduskraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
  3) muu teadustöötaja, õppejõud või administratiivtöötaja, kellel on Eesti teaduskraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
  4) tehnik või abitöötaja, kelle töötasu kaetakse täielikult või osaliselt antud uurimisteema vahenditest;
  5) magistri- ja doktoriõppe üliõpilane, kellele ei ole määratud personaalset uurimistoetust, kelle töö on uurimistoetuse taotluses esitatud uurimisteemaga sisuliselt seotud ning kelle töötasu kaetakse täielikult või osaliselt antud uurimisteema vahenditest.

  (2) Taotleja nimetab taotluses lisaks uurimisteema juhile kuni viis uurimisteema täitmisel osalevat põhitäitjat, kelle teaduslikule kompetentsile tuginedes on püstitatud uurimisteema eesmärgid ja kirjeldatud oodatavad tulemused ning kelle kvalifikatsiooni arvestab Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu uurimistoetuse taotluse hindamisel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhitäitja ei osale institutsionaalse uurimistoetusega finantseeritaval perioodil ühegi teise institutsionaalse uurimistoetusega finantseeritud uurimisteema täitmises ei juhi ega käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhitäitjana.

§ 61.   Tuumiktaristu juht ja tugipersonal

  (1) Tuumiktaristu juhiks võib olla isik kes töötab toetuse perioodil vähemalt 0,5 tööajaga tuumiktaristu toetust taotlevas teadus- ja arendusasutuses.

  (2) Juhul kui tuumiktaristu juhil puudub taotluse esitamise hetkel töösuhe toetust taotleva teadus- ja arendusasutusega, lisatakse taotlusele selle isiku kinnituskiri asutusse tööle asumise kohta.

  (3) Tuumiktaristu juht ei või olla toetuse perioodil sihtfinantseeritava teadusteema juht või põhitäitja, uurimistoetusega finantseeritud uurimisteema juht või põhitäitja, personaalse uurimistoetuse uurimisprojekti juht või täitja, välja arvatud juhul kui tema personalikulu ei kaeta tuumiktaristu toetusest.

  (4) Lisaks tuumiktaristu juhile võib tuumiktaristu funktsioonide täitmises osaleda tugipersonal, kes ei või olla toetuse perioodil sihtfinantseeritava teadusteema juht või põhitäitja, uurimistoetusega finantseeritud uurimisteema juht või põhitäitja, personaalse uurimistoetuse uurimisprojekti juht või täitja või teise tuumiktaristu juht.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

§ 7.   Uurimisteema uurimistoetuse maht

  (1) Uurimistoetuse maht sisaldab uurimisteema täitmisega seotud otseseid kulusid ja üldkulusid.

  (2) Otsesed kulud on:
  1) personalikulud;
  2) lähetuskulud;
  3) uurimisteema täitmisega otseselt seotud põhivara soetamise kulud;
  4) uurimisteema täitmisel saadud teadus- ja arendustegevuse tulemuste publitseerimise ja populariseerimisega ning intellektuaalomandi kaitsmise kulud;
  5) allhanked;
  6) muud teadustöö läbiviimiseks vajalikud otsesed kulud lähtuvalt uurimisteema eripärast.

  (3) Uurimisteema täitmise üldkulud on teadus- ja arendusasutuse uurimisteema täitmisega kaudselt seotud kulud, sealhulgas taristu ülalpidamise kulud ja amortisatsioonikulu.

  (4) Teadus- ja arendusasutuse uurimisteemade täitmise üldkulude katmisel lähtutakse Eesti Teadusagentuuri kehtestatud põhimõtetest, mis on kooskõlastatud Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

§ 71.   Tuumiktaristu toetuse maht

  (1) Tuumiktaristu toetusest kaetavad kulud on:
  1) personalikulud;
  2) lähetuskulud;
  3) sisseostetavad teenused;
  4) muud tuumiktaristu funktsioneerimise tagamiseks vajalikud otsesed kulud lähtuvalt tuumiktaristu eripärast;
  5) asutuse üldkulu kuni 7% otseste kulude summast.

  (2) Eesti Teadusagentuur võib kooskõlastatult Haridus- ja Teadusministeeriumiga kehtestada tuumiktaristu toetuse mahule ja kuludele piirmäärad ja -summad.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

3. peatükk Uurimisteemade uurimistoetuse taotluste hindamine, uurimistoetuse määramine ja uurimisteema täitmise tulemuste avalikustamine 

§ 8.   Uurimisteemade uurimistoetuse taotluste hindamine

  (1) Uurimistoetuse taotluste hindamist korraldab Eesti Teadusagentuur.

  (2) Uurimistoetuse taotlusi hindab Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu lähtudes „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” § 121 lõike 5 alusel kehtestatud ministri määrusest ning arvestades käesolevast paragrahvist tulenevate erisustega.
[RT I, 22.04.2015, 26 - jõust. 25.04.2015]

  (21) Eesti Teadusagentuur võib kooskõlastatult Haridus- ja Teadusministeeriumiga kehtestada hindamisel lävendid uurimisteemadele ning § 4 lõike 2 punktis 2 esitatud uurimisteemadele. Kui taotlus lävendit ei ületa, siis tehakse selle osas ettepanek mitte määrata uurimistoetust.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

  (3) Uurimistoetuse taotluste hindamiseks moodustab Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu üldjuhul enamuses välisekspertidest koosnevad valdkondlikud ekspertkomisjonid.

  (4) Ekspertkomisjonid esitavad põhjendatud hinnangud nende ekspertiisivaldkonda kuuluvate uurimistoetuse taotluste kohta Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogule.

  (5) Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu hindab uurimistoetuse taotlusi, lähtudes ekspertkomisjonide hinnangutest ja arvestades:
  1) teadus- ja arendusasutuse senist rolli, praeguseid ülesandeid ja eesmärke ning jätkusuutlikkust uurimisteema taotlusega hõlmatud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondades (sh ülikoolidel seoses magistri- ja doktoriõppekavadega, riigi teadus- ja arendusasutustel seoses riigi sätestatud põhikirjaliste ülesannetega);
  2) uurimisteema seost riiklike strateegiliste arengukavadega ning uurimisteema olulisust nende täitmisel;
  3) kavandatava uurimisteema põhjendust, üldteoreetilist tausta, põhieesmärke, hüpoteese, meetodeid ja tegevuskava;
  4) selgitusi, kuidas on loom- ja inimkatsetes tagatud eetikanõuete järgimine ja täitmine;
  5) oodatavaid tulemusi, nende eeldatavat tähtsust teadusele, ühiskonnale ning kultuurile;
  6) uurimisteema juhi ja põhitäitja kvalifikatsiooni, nende senise teadustöö tulemuslikkust ning uurimisteema täitmiseks vajalikku töökohtade arvu ja struktuuri;
  7) uurimisteema täitmiseks vajaliku taristu olemasolu ja seisundit;
  8) uurimistoetuse põhjendatud rahalist mahtu (edaspidi uurimistoetuse maht);
  9) teiste institutsionaalsete uurimisteemade või sihtfinantseeritavate teadusteemade liitmise või lõpetamise tõttu vabanevate ressursside uurimisteemasse suunamise põhjendatust.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

  (6) Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu võib hindamise tulemuses kirjeldada tingimused, mida teadus- ja arendusasutus on kohustatud uurimistoetuse saamisel täitma.

  (7) Eesti Teadusagentuur teeb taotlejale kättesaadavaks esialgse otsuse koos kõigi taotluse kohta antud eksperthinnangutega, välja arvatud eksperdi nimi ja muud isikuandmed. Juhul kui Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu on kirjeldanud tingimused, mida uurimistoetuse saamiseks tuleb täita, esitab taotleja tegevuskava tingimuste täitmiseks.
[RT I, 22.04.2015, 26 - jõust. 25.04.2015]

§ 9.   Uurimisteemale uurimistoetuse määramine

  (1) Asutuse kõiki sihtfinantseeritavaid teadusteemasid, institutsionaalseid uurimistoetusi, sh uusi määratud institutsionaalseid uurimistoetusi rahastatakse vähemalt 85% ulatuses taotlemise aastal rahastatud sihtfinantseerimise, institutsionaalsete uurimistoetuste ning selleks sihtotstarbeks riigi poolt täiendavalt eraldatavate vahendite mahust, välja arvatud tuumiktaristu toetuse taotluste ja nende teemade osas, mis on lõpetatud põhjusel, et uurimistoetuse saaja on olulisel määral rikkunud käesoleva määruse §-s 4 sätestatud nõudeid või § 8 lõikes 7 nimetatud juhul esitatud tingimusi ning uute teemade osas, mis ei ületa hindamisel § 8 lõikes 21 nimetatud lävendeid.
[RT I, 19.02.2014, 10 - jõust. 22.02.2014, rakendatakse alates 1.02.2014]

  (2) Eesti Teadusagentuur teeb Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu hindamise tulemuse alusel, käesolevas määruses sätestatud rahastamise tingimuste täitmist ja taotlejalt saabunud arvamust ning käesoleva määruse § 8 lõikes 7 nimetatud juhul tegevuskava kaaludes põhjendatud ettepaneku:
[RT I, 22.04.2015, 26 - jõust. 25.04.2015]
  1) määrata uurimistoetus taotletud mahus;
  2) määrata uurimistoetus taotletust suuremas mahus;
  3) määrata uurimistoetus taotletust väiksemas mahus või
  4) mitte määrata uurimistoetust.

  (3) Eesti Teadusagentuur esitab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhjendatud ja erapooletu ettepaneku Haridus- ja Teadusministeeriumile.
[RT I, 22.04.2015, 26 - jõust. 25.04.2015]

  (4) Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus oma otsust põhjendades saata Eesti Teadusagentuurile ettepanek uuesti läbivaatamiseks, kui see:
  1) ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõuetele või
  2) ei arvesta piisavalt uurimisteema olulisust Eesti ja Euroopa Liidu teadusele, kõrgharidusele, majandusele ja kultuurile või ei ole kooskõlas strateegiliste arengukavadega.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

  (5) Uurimisteemale, mille juht või käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud põhitäitja on Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liige, uurimistoetuse taotlemise ja määramise suhtes ei kohaldata käesoleva määruse §-s 8, käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3, § 11 lõikes 4 ja § 12 lõigetes 1–7 sätestatut.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

  (6) Valdkonna eest vastutav minister lähtub uurimisteemale, mille juht või käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud põhitäitja on Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liige, uurimistoetuse määramisel hindamisnõukogu liikmeks saamisele eelnenud aastal eraldatud uurimistoetuse mahust ning võib seda muuta juhul, kui:
  1) riigieelarvest eraldatavate vahendite maht muutub, proportsionaalselt riigieelarvest uurimistoetuseks eraldatavate vahendite mahu muutumisega;
  2) taotleja on taotlenud uurimistoetuse mahu suurendamist mitme uurimisteema liitumise või teiste „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” alusel finantseeritud projektide uurimisteemaga liitumise tõttu;
  3) jätkutaotlusele eelneval aastal on ilmnenud käesoleva määruse § 12 lõikes 4 nimetatud asjaolud;
  4) jätkutaotlusele eelneval aastal on käesoleva määruse § 12 lõikes 4 nimetatud asjaolude tõttu uurimistoetuse mahtu vähendatud ja uurimistoetuse taotletust väiksemas mahus eraldamise tinginud asjaolud on ära langenud või
  5) esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

  (7) Valdkonna eest vastutav minister kinnitab institutsionaalsete uurimistoetuste iga-aastase mahu teadus- ja arendusasutuse uurimisteemade lõikes Eesti Teadusagentuuri põhjendatud ettepaneku alusel käskkirjaga ning võib selles vajaduse korral ette näha tingimused, mida teadus- ja arendusasutus on kohustatud uurimistoetuse saamisel täitma.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

§ 91.   Tuumiktaristu toetuse taotluste hindamine ja määramine

  (1) Tuumiktaristu toetuse taotluste hindamise ja määramise suhtes kohaldatakse käesoleva määruse § 8 lõigetes 1–2, lõikes 4 ja lõigetes 6–7 ning § 9 lõigetes 2–5, lõike 6 punktides 1 ja 3–5 ning lõikes 7 sätestatut.

  (2) Tuumiktaristu toetuse taotluste hindamiseks moodustab hindamisnõukogu oma liikmetest ja ekspertidest koosneva ekspertkomisjoni.

  (3) Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu hindab tuumiktaristu toetuse taotlusi, lähtudes ekspertkomisjoni hinnangutest ja arvestades:
  1) tuumiktaristu tegevuse eesmärke ja põhjendatust;
  2) osutatavate teenuste kirjeldust ning selgitust, kuidas on tagatud eetikanõuete järgimine ja täitmine kõigi loom- ja inimkatsete puhul;
  3) tuumiktaristu kasutamise tingimusi ja korda, mille alusel teised isikud saavad tuumiktaristut kasutada ning osakaal, kui palju ja milliseid teenuseid pakutakse teistele isikutele;
  4) teavet taotletaval perioodil tuumiktaristuga seotud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondades teadus- ja arendusasutuses täidetavate uurimisteemade või muude „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” alusel taotletaval perioodil rahastatavate projektide kohta;
[RT I, 19.02.2014, 10 - jõust. 22.02.2014, rakendatakse alates 1.02.2014]
  5) tuumiktaristu seost teadus- ja arendusasutuses täidetavate ülesannetega (sh riiklike rahvusvaheliste kokkulepetega, ülikoolidel seos magistri- ja doktoriõppe õppekavadega, riigi teadus- ja arendusasutustel seos riigi poolt sätestatud põhikirjaliste ülesannetega);
  6) tuumiktaristu olulisust taotlusega seotud teadus- ja arendustegevuse alamvaldkondade arengu jaoks Eestis;
  7) tuumiktaristu juhi samaväärsete tegevuste läbiviimise kogemust;
  8) tuumiktaristu toetuse mahu põhjendatust;
  9) tuumiktaristu funktsioonide täitmiseks vajalike töökohtade arvu ja struktuuri põhjendatust.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

§ 10.   Uurimisteema tulemuste avalikustamine

  (1) Uurimisteema täitmise tulemusena valminud publikatsioonid on avalikkusele Eesti Teadusinfosüsteemis vabalt kättesaadavad, kui publitseerimise, autoriõiguse või intellektuaalomandi kaitsmise tingimused ei sätesta teisiti.

  (2) Juhul kui teaduskirjastus piirab ajaliselt juurdepääsu käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel avalikele publikatsioonidele, tehakse uurimisteema täitmise tulemusena valminud publikatsioonid avalikkusele Eesti Teadusinfosüsteemis vabalt kättesaadavaks viivitamatult pärast piirangu lõppemist, kui teaduskirjastuse tingimused ei sätesta teisiti.

  (3) Uurimisteema täitmise tulemuste publitseerimisel märgitakse, millise uurimisteema uurimistoetuse vahenditest on uurimisteema täitmist finantseeritud.

4. peatükk Uurimisteemale uurimistoetuse eraldamise jätkamise taotlemine ja uurimistoetuse mahu muutmine 

§ 11.   Uurimisteemale uurimistoetuse eraldamise jätkamise taotlemine ja jätkutaotluse hindamine

  (1) Uurimistoetuse eraldamise jätkamist taotletakse iga-aastaselt kuni uurimistoetusega finantseeritava perioodi lõpuni.

  (2) Jätkutaotlusele ja selle menetlemisele ei kohaldata käesoleva määruse § 3 lõiget 11, § 4 lõikeid 2–4, § 8 lõiget 5 ning § 9 lõiget 2.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

  (3) Jätkutaotlusele lisatakse:
  1) jätkutaotluses nimetatud uurimisteema juht ja põhitäitjad;
  2) andmed oluliste muudatuste kohta uurimisteemas, sealhulgas muudatused käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud põhitäitjate koosseisus ning andmed uute käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud põhitäitjate senise teadustegevuse ja kvalifikatsiooni kohta, ning uurimisteema jätkusuutlikkuse põhjendused;
  3) käesoleva määruse § 13 lõikes 2 nimetatud nõuetele vastav aruanne;
  4) käesoleva määruse § 14 lõikes 4 nimetatud nõuetele vastav vahearuanne, kui uurimisteema eesmärk, juht või käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud põhitäitjate koosseis on olulisel määral muutunud või kui uurimistoetuse eraldamise jätkamist taotletakse vahearuande koostamise aastal.

  (4) Jätkutaotluse ja sellele lisatud andmete hindamisel hindab Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu:
  1) uurimisteema senist täitmist iga- aastase aruande alusel;
  2) oluliste muudatuste korral uurimisteema täitmise jätkusuutlikkust;
  3) [kehtetu - RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]
  4) juhul, kui uurimistoetus määrati jätkutaotluse esitamisele eelneval aastal tingimustega, uurimistoetuse määramisel esitatud tingimuste täitmist vastavalt käesoleva määruse § 8 lõikes 7 nimetatud tegevuskavale;
  5) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4 nimetatud juhul vahearuannet, lähtudes käesoleva määruse § 14 lõikest 5.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

§ 12.   Uurimisteemale uurimistoetuse eraldamise jätkamine ja uurimistoetuse mahu muutmine

  (1) Eesti Teadusagentuur teeb jätkutaotluse ja sellele lisatud andmete hindamise põhjal põhjendatud ettepaneku:
[RT I, 22.04.2015, 26 - jõust. 25.04.2015]
  1) jätkata uurimistoetuse eraldamist senises mahus;
  2) jätkata uurimistoetuse eraldamist taotletust suuremas mahus;
  3) jätkata uurimistoetuse eraldamist taotletust väiksemas mahus või
  4) mitte jätkata uurimistoetuse eraldamist.

  (2) Ettepaneku jätkata uurimistoetuse eraldamist senises mahus teeb Eesti Teadusagentuur juhul, kui uurimisteema täitmine on edukas ja hindamisel ei tuvastata olulisi muutusi uurimisteema täitmise jätkusuutlikkuses või muude käesolevas määruses kehtestatud tingimuste täitmises.
[RT I, 22.04.2015, 26 - jõust. 25.04.2015]

  (3) Ettepaneku jätkata uurimistoetuse eraldamist taotletust suuremas mahus võib Eesti Teadusagentuur teha:
[RT I, 22.04.2015, 26 - jõust. 25.04.2015]
  1) omal algatusel;
  2) juhul, kui taotleja on taotlenud uurimistoetuse mahu suurendamist mitme uurimisteema liitumise või teiste „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” alusel finantseeritud projektide uurimisteemaga liitumise tõttu või
  3) juhul, kui jätkutaotlusele eelneval aastal on käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud asjaolude tõttu uurimistoetuse mahtu vähendatud ja uurimistoetuse taotletust väiksemas mahus eraldamise tinginud asjaolud on ära langenud;
  4) juhul, kui esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud.

  (4) Ettepaneku jätkata uurimistoetuse eraldamist taotletust väiksemas mahus võib Eesti Teadusagentuur oma otsust põhjendades teha, kui:
[RT I, 22.04.2015, 26 - jõust. 25.04.2015]
  1) jätkutaotluse või vahearuande alusel on uurimisteema täitmise edukus ebapiisav;
  2) uurimisteema juht on muutunud või käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud põhitäitjate koosseisu on olulisel määral muudetud;
  3) ilmneb käesoleva määrusega kehtestatud tingimuste rikkumine;
  4) esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud.

  (5) Eesti Teadusagentuur teeb ettepaneku jätkata uurimistoetuse eraldamist taotletust väiksemas mahus, kui vajadus selleks tuleneb iga-aastasest riigieelarve seadusest.
[RT I, 22.04.2015, 26 - jõust. 25.04.2015]

  (6) Eesti Teadusagentuur võib ettepanekus kirjeldada tingimused, mida teadus- ja arendusasutus on kohustatud uurimistoetuse saamisel täitma.
[RT I, 22.04.2015, 26 - jõust. 25.04.2015]

  (7) Ettepaneku mitte jätkata uurimistoetuse eraldamist võib Eesti Teadusagentuur teha, kui:
[RT I, 22.04.2015, 26 - jõust. 25.04.2015]
  1) uurimisteemale on jätkutaotlusele eelneval aastal eraldatud uurimistoetust taotletust väiksemas mahus, kuid käesoleva paragrahvi lõikes 6 viidatud tingimused ei ole täidetud või
  2) uurimisteema täitmise edukus ja uurimisteema täitmise jätkusuutlikkus on olulisel määral vähenenud;
  3) esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud.

  (8) Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus viivitamatult lõpetada uurimistoetuse eraldamine, kui:
  1) uurimistoetuse saaja on esitanud vastava taotluse või
  2) uurimistoetuse saaja on olulisel määral rikkunud „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusest” või käesolevast määrusest tulenevaid nõudeid.

§ 121.   Tuumiktaristu toetuse eraldamise jätkamise taotlemine ja toetuse mahu muutmine

  (1) Jätkamise taotlemise ja toetuse mahu muutmise suhtes kohaldatakse käesoleva määruse § 11 lõikes 1 ning lõike 4 punktides 1, 2 ja 4 ning § 12 lõigetes 1–2, lõike 3 punktis 1 ja punktides 3–4 ning lõigetes 4–8 sätestatut.

  (2) Jätkutaotlusele ja selle menetlemisele ei kohaldata määruse § 9 lõiget 2.

  (3) Jätkutaotlusele lisatakse:
  1) jätkutaotluses nimetatud tuumiktaristu juhi andmed;
  2) andmed oluliste muudatuste kohta tuumiktaristus;
  3) käesoleva määruse § 13 lõikes 21 nimetatud nõuetele vastav aruanne.
[RT I, 19.02.2014, 10 - jõust. 22.02.2014, rakendatakse alates 1.02.2014]

5. peatükk Aruandlus 

§ 13.   Iga-aastase aruande esitamine

  (1) Eesti Teadusagentuur jälgib uurimistoetuse eraldamise jätkamise otsustamiseks uurimisteema täitmise edukust igal aastal teadus- ja arendusasutuse esitatud aruande põhjal.

  (2) Teadus- ja arendusasutus esitab aruande iga kalendriaasta kohta, kui uurimistoetust on saadud, tuues ära uurimistoetusega finantseeritud:
  1) summaarse teadustöötajate tööaja täistööaja ekvivalendis uurimisteemade lõikes;
  2) otseste kulude, sealhulgas tööjõukulude, stipendiumide, soetatud põhivara, allhangete ja muude tegevuskulude jaotuse uurimisteemade lõikes;
  3) [kehtetu – RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]
  4) soetatud põhivara kaalutud keskmise amortisatsiooninormi uurimisteemade lõikes ning
  5) tingimuslikult uurimistoetuse eraldamisel esitatud tingimuste täitmise.

  (21) Teadus- ja arendusasutus esitab aruande iga kalendriaasta kohta, kui tuumiktaristu toetust on saadud, välja arvatud viimane aasta, tuues ära toetusega finantseeritud:
  1) summaarse töötajate tööaja täistööaja ekvivalendis;
  2) tuumiktaristu teenuste kasutamise tingimused ja andmed kasutamise kohta;
  3) tingimuslikult tuumiktaristu toetuse eraldamisel esitatud tingimuste täitmise.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

  (3) Teadus- ja arendusasutus esitab aruande hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 20. märtsiks Eesti Teadusinfosüsteemi kaudu.

§ 14.   Vahe- ja lõpparuande esitamine

  (1) Uurimisteema täitmist hinnatakse uurimistoetuse eraldamise jätkamise otsustamiseks esimest korda hiljemalt pärast poole uurimistoetuse perioodi möödumist vahearuande alusel ja teist korda pärast uurimistoetuse lõppu lõpparuande alusel.

  (2) Uurimisteemat, millele on määratud uurimistoetus kuni kolmeks aastaks, hinnatakse pärast uurimisteema finantseerimise lõppu (esitatakse lõpparuanne).

  (3) Teadus- ja arendusasutus esitab vahearuande Eesti Teadusinfosüsteemi kaudu poole uurimistoetuse perioodi möödumisel või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul pärast uurimisteema finantseerimise lõppu vastava kalendriaasta 20. märtsiks.

  (4) Uurimisteema vahearuandes näidatakse:
  1) uurimistoetuse taotluses esitatud eesmärkide senine saavutamine;
  2) uurimisteema täitmiseks kasutada olnud ja uurimisteema täitmiseks vajalike töökohtade arv ja struktuur;
  3) uurimisteemaga seotud taristu olemasolu ja selle kasutamine uurimisteema täitmisel;
  4) uurimisteemaga seotud taristu taotletav täiendamine.

  (5) Eesti Teadusagentuur arvestab vahearuande hindamisel:
  1) uurimisteema täitmise edukust;
  2) tingimuslikult uurimistoetuse eraldamisel esitatud tingimuste täitmist.

  (6) Teadus- ja arendusasutus esitab lõpparuande Eesti Teadusinfosüsteemi kaudu uurimisteema finantseerimise perioodi lõppemisele järgneva aasta 31. märtsiks.

  (7) Uurimisteema lõpparuandes näidatakse:
  1) uurimistoetuse taotluses esitatud eesmärkide saavutamine;
  2) uurimisteema täitmiseks kasutada olnud ja uurimisteema täitmiseks vajalike töökohtade arv ja struktuur;
  3) uurimisteemaga seotud taristu olemasolu, sealhulgas taristu täiendamine uurimisteema vahenditest, selle kasutamine finantseeritava uurimisteema täitmisel ning sellega väljaspool uurimisteemat osutatava teenuse maht;
  4) [kehtetu - RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]
  5) muud uurimistoetuse saaja hinnangul olulised asjaolud.

  (8) Eesti Teadusagentuur annab lõpparuandest lähtudes uurimisteema täitmisele hinnangu ja avalikustab selle.
03.02.2014 11:59
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "täitmisele" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

§ 141.   Tuumiktaristu lõpparuande esitamine

  (1) Teadus- ja arendusasutus esitab lõpparuande Eesti Teadusinfosüsteemi kaudu tuumiktaristu finantseerimise perioodi lõppemisele järgneva aasta 31. märtsiks.

  (2) Tuumiktaristu lõpparuandes näidatakse viimase aasta kohta eraldi ning kogu toetuse perioodi kohta kokku:
  1) summaarne töötajate tööaeg täistööaja ekvivalendis;
  2) tuumiktaristu teenuste kasutamise tingimused ja andmed kasutamise kohta;
  3) tingimuslikult tuumiktaristu toetuse eraldamisel esitatud tingimuste täitmine;
  4) muud tuumiktaristu toetuse saaja hinnangul olulised asjaolud.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

6. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Institutsionaalse uurimistoetuse erisused 1. jaanuarini 2014

  (1) Kuni 1. jaanuarini 2013 on institutsionaalne uurimistoetus teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) rahastamiseks ning teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks eraldatav toetus.

  (2) Alates 1. jaanuarist 2013 kuni 1. jaanuarini 2014 on institutsionaalne uurimistoetus teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) rahastamiseks, teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks ning selleks vajaliku taristu ülalpidamiseks eraldatav toetus.

§ 16.   Üleminek

  (1) 2012. aastal toimub uurimistoetuse taotluste esitamine 15. märtsist kuni 30. aprillini.

  (11) 2013. aastal toimub koondtaotluste ja tuumiktaristu taotluste esitamine 15. märtsist kuni 30. aprillini.
[RT I, 15.02.2013, 9 - jõust. 18.02.2013]

  (2) Teadusteemat, millele on enne 1. märtsi 2012 määratud sihtfinantseerimine, finantseeritakse finantseerimisotsuse tegemise ajal kehtinud tingimustel ja korras kuni otsuses määratud sihtfinantseerimise perioodi lõpuni.

  (3) Teema sihtfinantseerimise otsuse tegemise ajal kehtinud tingimustel ja korras sihtfinantseerimise jätkamise aluseks alates 1. märtsist 2012 on Eesti Teadusagentuuri hinnang tehtud töö tulemustele. Teadus- ja arendusasutuse teadusteemasid hinnatakse esimest korda pärast poole sihtfinantseerimise taotluses esitatud sihtfinantseerimise perioodi möödumist ja teist korda pärast teadusteema riigieelarvest finantseerimise lõppu.

  (4) Käesoleva määruse § 9 lõigetes 4–6 nimetatud uurimisteemale enne selle juhi või põhitäitja hindamisnõukogu liikmeks saamist eraldatud uurimistoetus loetakse samaväärseks vahetult enne hindamisnõukogu liikmeks saamist eraldatud sihtfinantseerimisega.

  (5) Eesti Teadusagentuur koostab käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud tuumiktaristute, loendi hiljemalt 1. märtsiks 2013.

§ 17.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. märtsil 2012.

  (2) Käesoleva määruse § 7 lõige 3 jõustub 1. jaanuaril 2013.

  (3) Käesoleva määruse § 4 lõike 3 punkt 2, § 5 lõike 2 punkt 2, § 11 lõike 4 punkt 3, § 13 lõike 2 punkt 3, § 14 lõike 4 punkt 4 ja lõike 7 punkt 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2013.

  (4) Käesoleva määruse § 7 lõikes 3 nimetatud üldkulud sisaldavad amortisatsioonikulude komponenti alates 1. jaanuarist 2014.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json