Teksti suurus:

Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2015, 31

Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

Vastu võetud 20.04.2015 nr 34

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 19 lõike 2 ja § 21 lõike 2, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 52 lõike 1 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.6.2014, lk 1–47), artikli 53 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse järgmiste tootmiskohustusega seotud otsetoetuste saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord:
  1) piimalehma kasvatamise otsetoetus,
  2) ammlehma kasvatamise otsetoetus,
  3) ute ja kitse kasvatamise otsetoetus.

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Piimalehma, ammlehma või ute ja kitse kasvatamise otsetoetust (edaspidi koos toetus) võib taotleda füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes vastab maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 2 sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja).

  (2) Piimalehma kasvatamise otsetoetust võib taotleda taotleja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga kuni 100 piimalehma.

  (3) Ammlehma kasvatamise otsetoetust võib taotleda taotleja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga kuni 25 ammlehma ja lehmmullikat.

  (4) Ute ja kitse kasvatamise otsetoetust võib taotleda taotleja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga vähemalt kümmet, kuid mitte rohkem kui 100 utte või emakitse.

§ 3.   Nõuded loomade kohta

  (1) Põllumajandusloom, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja põllumajandusloomade registris registreeritud.

  (2) Piimalehm § 2 lõike 2 tähenduses on piimalehm, kes kuulub järgmisse tõugu: eesti holstein (EHF), eesti punane (EPK), eesti maatõug (EK), šviitsi (AP), äärširi (FA) või dzörsi (JER).

  (3) Piimalehm loetakse lõikes 2 nimetatud tõugu kuuluvaks, kui tal on asjaomase tõu tunnused. Piimalehmaks ei loeta lehma, kes on saadud lihatõuga ristamisel ning kuulub lihatootmiseks peetavate loomadega samasse karja.

  (4) Ammlehm ja lehmmullikas § 2 lõike 3 tähenduses on ammlehm ja vähemalt kaheksa kuu vanune lehmmullikas, kes kuulub järgmisse tõugu: hereford (Hf), limusiin (Li), aberdiin-angus (Ab), šarolee (Ch), šoti mägiveis (Hc), piemont (Pi), hele tõug (Ba), simmental (Si), belgia sinine (Bb), dexter (De), galloway (Ga), aubrac (Au), saksa šorthorn (SH) või salers (SA).

  (5) Ammlehm ja lehmmullikas loetakse lõikes 4 nimetatud tõugu kuuluvaks, kui tal on asjaomase tõu tunnused või ta on lihatõuga ristamisel saadud loom, kes kuulub lihatootmiseks peetavate loomadega samasse karja.

  (6) Utt ja emakits § 2 lõike 4 tähenduses on utt ja emakits, kes taotluse esitamise aasta 27. aprilli seisuga on vähemalt ühe aasta vanused.

§ 4.   Nõuded karja suuruse kohta

  (1) Piimalehma kasvatamise otsetoetuse saamiseks peab taotleja oma karjas taotlusel märgitud arvul, kuid mitte rohkem kui § 2 lõikes 2 sätestatud arvul, § 3 lõigetes 1−3 sätestatud nõuete kohaseid piimalehmi taotluse esitamise päevast kuni 1. juulini.

  (2) Ammlehma kasvatamise otsetoetuse saamiseks peab taotleja oma karjas taotlusel märgitud arvul, kuid mitte rohkem kui § 2 lõikes 3 sätestatud arvul, § 3 lõigetes 1, 4 ja 5 sätestatud nõuete kohaseid ammlehmasid või lehmmullikaid taotluse esitamise päevast kuni 1. juulini.

  (3) Ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse saamiseks peab taotleja oma karjas taotlusel märgitud arvul, kuid mitte rohkem kui § 2 lõikes 4 sätestatud arvul, § 3 lõigetes 1 ja 6 sätestatud nõuete kohaseid uttesid ja emakitsi taotluse esitamise päevast kuni 1. juulini.

  (4) Karjas võib olla taotlusel märgitud arvust vähem põllumajandusloomi, kui see on tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest, sealhulgas esinevad järgmised asjaolud:
  1) esineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013) artikli 2 lõikes 2 nimetatu;
  2) loom on taotleja tahte vastaselt karjast välja viidud ja taotlejal on selle tõendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse ärakiri;
  3) loom on haiguse või õnnetuse tõttu surnud või veterinaarsetel näidustustel hukatud ning taotlejal on selle tõendamiseks veterinaararsti kirjalik kinnitus.

§ 5.   Nõuetele vastavuse nõuded

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607), artiklis 92 nimetatud toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

  (2) Toetuse saaja täidab lõikes 1 nimetatud nõudeid kogu taotluse esitamise kalendriaasta vältel.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab ajavahemikul 7. maist kuni 25. maini PRIA-le lisas toodud vormi kohase taotluse, millele märgib:
  1) piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlemise korral taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga põllumajandusloomade registris tema nimel registreeritud nende piimalehmade arvu, kelle kohta toetust taotleb;
  2) ammlehma kasvatamise otsetoetuse taotlemise korral taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga põllumajandusloomade registris tema nimel registreeritud nende ammlehmade arvu, kelle kohta toetust taotleb;
  3) ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse taotlemise korral taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga põllumajandusloomade registris tema nimel registreeritud nende uttede ja emakitsede arvu, kelle kohta toetust taotleb.

  (2) Taotleja, kes ei taotle Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud otsetoetuseid, §-s 24 sätestatud üleminekutoetust ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artiklites 28–29 ja 33 nimetatud toetuseid, esitab lisaks lõikes 1 nimetatud taotlusele järgmised dokumendid:
  1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud taotluse, milles taotleja täidab nõuetele vastavuse küsimustiku ja põldude loetelu, kus ta märgib andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;
  2) põllumassiivi kaardi, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluses loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid ja nende piirid;
  3) kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitatakse katastri kaart või muu kaardimaterjal, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluses loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid, piirid ja katastritunnused.

  (3) Taotlus ja sellele lisatud dokumendid ei pea vastama ettenähtud vorminõuetele, kui need esitatakse elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu ning sisaldavad kõiki andmeid, mis on ette nähtud selles määruses sätestatud vorminõuetes ning maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruses nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”.

§ 7.   Põllumajandusliku majapidamise üleandmine

  (1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise suhtes kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69–124), artiklis 8 sätestatut.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 26. mail ning lõppeb 1. septembril. Põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik võib esitada PRIA-le selle aja jooksul majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotleda toetuse maksmist.

§ 8.   Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 24–43 sätestatust.

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud asutused kontrollivad §-s 5 sätestatud nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 65–72 sätestatust.

  (3) Taotleja teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutustele teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud, sealhulgas ajab vajaduse korral loomad kokku või hoiab neid selliselt, et oleks võimalik kontrollida nende kõrvamärkide olemasolu ja loomade identifitseerimisnumbrit.

§ 9.   Toetuse ühikumäär

  PRIA otsustab toetuse ühikumäära taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

§ 10.   Toetuse vähendamine

  PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.6.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

§ 11.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aasta 10. detsembriks.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seaduse §-s 22 sätestatud alustel.

§ 12.   Finantsdistsipliin

  Taotlejale makstavat otsetoetuste summat kohandatakse vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõike 1 kohaselt.

§ 13.   Toetuse maksmine

  Toetus makstakse välja taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Toetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json