Teksti suurus:

Väikepõllumajandustootja toetus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2015, 32

Väikepõllumajandustootja toetus

Vastu võetud 20.04.2015 nr 35

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 21 lõike 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 61 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse väikepõllumajandustootjate kava raames ühtse pindalatoetuse, kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse, noore põllumajandustootja toetuse ning tootmiskohustusega seotud toetuste (edaspidi väikepõllumajandustootja toetus) saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.   Väikepõllumajandustootja toetuse saamise nõuded

  (1) Väikepõllumajandustootja toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes on ajavahemikul 1. augustist kuni 15. augustini 2015. aastal esitanud väikepõllumajandustootjate kavaga liitumiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas toodud vormi kohase taotluse või PRIA e-teenuse keskkonna kaudu elektroonilise taotluse, mis sisaldab kõiki lisas ettenähtud andmeid.

  (2) Väikepõllumajandustootja toetuse taotleja peab taotlema vähemalt ühte otsetoetust järgmiste õigusaktide alusel:
  1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”;
  2) maaeluministri 20. aprilli 2015. a määrus nr 33 „Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” või
  3) maaeluministri 20. aprilli 2015. a määrus nr 34 „Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus”.

  (3) Väikepõllumajandustootja toetuse taotleja peab täitma lõike 2 punktides 1–3 nimetatud otsetoetuse saamise nõudeid, mille saamiseks on ta taotluse esitanud.

  (4) Väikepõllumajandustootja toetuse taotleja ei pea:
  1) täitma põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid;
  2) järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artiklites 43–46 ning maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-des 11–13 sätestatud kliimat ja keskkonda säästvaid põllumajandustavasid.

  (5) Väikepõllumajandustootja toetust ei või taotleda taotleja, kes loobub 2016. aastal või sellele järgnevatel aastatel väikepõllumajandustootjate kavas osalemisest.

§ 3.   Väikepõllumajandustootja toetuse taotlemine

  Väikepõllumajandustootja toetuse taotleja esitab igal aastal, mil ta soovib väikepõllumajandustootja toetust saada, PRIA-le taotluse § 2 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud õigusaktide alusel nendes õigusaktides sätestatud tähtpäevaks.

§ 4.   Taotluse kontrollimine

  PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artiklites 24–43 ning § 2 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud õigusaktides sätestatust.

§ 5.   Toetussumma

  (1) PRIA arvutab taotleja väikepõllumajandustootja toetuse summa § 2 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud õigusaktides sätestatud toetuste ühikumäära alusel.

  (2) Väikepõllumajandustootja toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 1250 eurot.

  (3) Kui taotleja kohta arvutatud väikepõllumajandustootja toetuse summa ületab 1250 eurot, vähendab PRIA seda, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 65 lõikes 1 sätestatust.

§ 6.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb väikepõllumajandustootja toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aasta 10. detsembriks.

  (2) PRIA teeb väikepõllumajandustootja toetuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 22 sätestatud alustel.

§ 7.   Toetuse maksmine

  Väikepõllumajandustootja toetus makstakse välja §-s 3 nimetatud taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

§ 8.   Toetusest loobumine

  (1) Väikepõllumajandustootjate kavas osalemisest loobumiseks märgib taotleja § 2 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud õigusakti alusel esitataval taotlusel, et loobub väikepõllumajandustootjate kavas osalemisest.

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud taotlusele ei ole tehtud väikepõllumajandustootjate kavas osalemises loobumise märget, loetakse, et taotleja soovib jätkata väikepõllumajandustootjate kavas osalemist.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) 2015. aastal arvutab PRIA § 2 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud õigusaktides sätestatud toetuse esialgse ühikumäära alusel väikepõllumajandustootja toetuse hinnangulise summa iga taotleja kohta, kes nimetatud otsetoetust taotleb ja kelle otsetoetuste kogusumma ei ületa 1500 eurot.

  (2) PRIA teeb väikepõllumajandustootja toetuse hinnangulise summa taotlejale teatavaks hiljemalt 1. augustil 2015. aastal.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Väikepõllumajandustootjate kavaga liitumise taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json