Teksti suurus:

Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2015, 33

Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 20.04.2015 nr 36

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 86 lõike 9, § 87 lõike 7 ja § 88 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täpsemad nõuded põllumajandus- ja metsandussektori tootjarühma, tema liikme, tootjarühma äriplaani ja ühise eeskirja kohta, tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm.

§ 2.   Nõuded tunnustamist taotlevale ja tunnustatud tootjarühmale

  (1) Tunnustamist võib taotleda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 85 sätestatud tootjarühm, kes ei ole tunnustatud sama seaduse § 38 alusel tootjaorganisatsioonina.

  (2) Tulundusühistuseaduse alusel tegutsev tootjarühm peab nimetatud seaduse § 15 lõike 1 kohast liikmete nimekirja ja mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev tootjarühm peab liikmete nimekirja, kuhu kantakse vähemalt:
  1) liikme nimi, isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünnipäev, -kuu ja -aasta;
  2) tasutud liikmemaksu suurus ja tasumise aeg;
  3) liikmeks vastuvõtmise, tootjarühmast väljaastumise või väljaarvamise kuupäev.

  (3) Tunnustuse taotlemisel peab vastavalt kas tootjarühma, konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses tema valitseva mõju all oleva äriühingu või tema liikmete taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne olema taotluse esitamise hetkest äriregistrist kättesaadav.

  (4) Tunnustatud tootjarühma puhul peab tootjarühma või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses tema valitseva mõju all oleva äriühingu majandusaasta aruanne olema § 7 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentide esitamise hetkest äriregistrist kättesaadav.

§ 3.   Täpsemad nõuded põllumajandussektori tootjarühmale

  (1) Põllumajandussektori tunnustamist taotlev ja tunnustatud tootjarühm peab vastama lisaks §-s 2 ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 86 sätestatud nõuetele järgmistele täpsematele nõuetele:
  1) tootjarühmal on vähemalt viis sõltumatut liiget, kes on kas äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes toodavad tootjarühma põhitoodet ja turustavad seda tootjarühma kaudu, ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ületas taotluse esitamise aastale või tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 4000 eurot ja see moodustas vähemalt 50 protsenti selle ettevõtja kogu müügitulust, või põllumajandussektori tootjarühmad, kes on tunnustatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel;
  2) üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega on määratud tootjarühma põhitoode ja liikmete kohustused tootjarühma põhitoote tootmisel, töötlemisel ja turustamisel;
  3) tootjarühma või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses tema valitseva mõju all oleva äriühingu või tootjarühma liikmete minimaalne aastane müügitulu põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 35 000 eurot;
  4) kui lehmapiima või teravilja või õliseemnete või nimetatud toodete töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas üle 50 protsendi tootjarühma liikmete taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust ning nimetatud tooteid ei turustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 16 lõike 1 punktis a sätestatud ühenduse toidukvaliteedikava või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel tunnustatud kvaliteedikava raames, oli tootjarühma või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses tema valitseva mõju all oleva äriühingu või tootjarühma liikmete minimaalne aastane müügitulu põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 350 000 eurot;
  5) tootjarühm peab arvestust oma liikmete majandustegevuse ning liikmetelt tema enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt ostetud toodangu ja selle turustamise üle lisas 1 esitatud vormi kohaselt;
  6) tunnustamist taotleval tootjarühmal on üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega vastu võetud lisas 2 esitatud vormi kohane äriplaan tunnustamise taotlemise aastaks ja sellele järgnevaks viieks aastaks, milles on kavandatud konkreetsed, asjakohased ja põhjendatud tegevused põhitoote tootmise, töötlemise ja ühiselt turustamise ning tootjarühma arengu kavandamiseks, sealhulgas tootjarühma müügitulu ja liikmete arvu kasv;
  7) tootjarühmal on üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega vastu võetud lisas 3 esitatud vormi kohane tootjarühma liikmetele ühine põhitoote tootmise, töötlemise ja ühisturustamise eeskiri, mis aitab liikmetel parandada toodangu kvaliteeti;
  8) tootjarühm näeb ette meetmed liikmete toodangu müügi suurendamiseks tootjarühma kaudu.

  (2) Sõltumatuks loetakse tootjarühma liikmeid, kes ei ole üksteisega ega tootjarühmaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses.

  (3) Tootjarühma põhitoode peab olema Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toode või selle töötlemisel saadud toode.

  (4) Lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud müügitulu hulka ei loeta müüki tootjarühma liikme või juhatatuse liikme valitseva mõju all olevale äriühingule.

  (5) Lisaks lõigetes 1–4 sätestatud nõuetele peab põllumajandussektori tunnustatud tootjarühm vastama järgmistele nõuetele:
  1) tootjarühm tagab, et selle liikme puhul, kes on olnud tunnustatud tootjarühma liige kauem kui aasta, moodustab tema tootjarühma põhitoote summaarsest müügitulust müük tootjarühmale või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu seotud äriühingule igal aastal vähemalt 75 protsenti;
  2) tootjarühm tagab taotluse esitamise aastale järgneva aasta jooksul oma liikmele võimaluse osaleda tasuta vähemalt kuus akadeemilist tundi ühistegevuse teemalisel koolitusel;
  3) tootjarühm viib ellu äriplaanis kavandatud tegevused ning täidab müügitulu ja liikmete arvu kasvu osas võetud kohustused;
  4) tootjarühma või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses tema valitseva mõju all oleva äriühingu minimaalne aastane müügitulu põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete ühisest turustamisest oli tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 35 000 eurot;
  5) kui lehmapiima või teravilja või õliseemnete või nimetatud toodete töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas üle 50 protsendi tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust ning nimetatud tooteid ei turustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõike 1 punktis a sätestatud ühenduse toidukvaliteedikava või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel tunnustatud kvaliteedikava raames, oli tootjarühma või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses tema valitseva mõju all oleva äriühingu minimaalne aastane müügitulu põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest müügitulu tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 350 000 eurot;
  6) tootjarühmal on lõike 1 punktis 6 sätestatud nõuete kohane äriplaan jooksvale majandusaastale järgneva viie majandusaasta kohta.

  (6) Mittetulundusühingust tootjarühma müügitulu jaotus peab sisaldama andmeid aruandeaasta müügitulu kohta kuni kümne suurema tegevusala kaupa äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt.

§ 4.   Täpsemad nõuded metsandussektori tootjarühmale

  (1) Metsandussektori tunnustamist taotlev ja tunnustatud tootjarühm peab vastama lisaks §-s 2 ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 87 sätestatud nõuetele järgmistele täpsematele nõuetele:
  1) tootjarühma minimaalne aastane müügitulu liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike poolt toodetud puidu ning selle töötlemisel saadud toodete ühisest turustamisest oli taotluse esitamise aastale või tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 1 000 000 eurot;
  2) tootjarühm koondab andmed oma liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvatelt erametsaomanikelt tootjarühma enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt ostetud puidu ja selle turustamise üle lisas 4 esitatud vormi kohaselt;
  3) tootjarühmal on üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega vastu võetud lisas 2 esitatud vormi kohane äriplaan tunnustamise taotlemise aastaks ja sellele järgnevaks viieks aastaks, milles on kavandatud konkreetsed, asjakohased ja põhjendatud tegevused puidu ja selle töötlemisel saadud toodete tootmise, töötlemise ja ühiselt turustamise ning tootjarühma arengu kavandamiseks, sealhulgas tootjarühma müügitulu ja liikmete arvu kasv;
  4) tootjarühmal on üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega vastu võetud lisas 5 esitatud vormi kohane tootjarühma liikmetele ühine metsaraiete tegemise ja uue metsa istutamise eeskiri, mis aitab liikmetel taastada metsa potentsiaali ning tagada keskkonnahoidu;
  5) tootjarühm näeb ette meetmed liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike toodetud puidu müügi suurendamiseks tootjarühma kaudu.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatud nõuetele peab metsandussektori tunnustatud tootjarühm vastama järgmistele nõuetele:
  1) tootjarühm tagab taotluse esitamise aastale järgneva aasta jooksul oma liikmetele ja neisse kuuluvatele erametsaomanikele võimaluse osaleda tasuta vähemalt kuus akadeemilist tundi ühistegevuse teemalisel koolitusel;
  2) tootjarühm viib ellu äriplaanis kavandatud tegevused ning täidab müügitulu ja liikmete arvu kasvu osas võetud kohustused;
  3) tootjarühmal on lõike 1 punktis 3 sätestatud nõuete kohane äriplaan jooksvale majandusaastale järgneva viie majandusaasta kohta.

§ 5.   Tunnustamise taotluse esitamise kord

  (1) Tunnustuse saamiseks esitab tootjarühm kirjalikult paberil või elektrooniliselt selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 6 esitatud vormi kohase avalduse ja vastavalt tegevusalale lõikes 3 või 4 nimetatud dokumendid (edaspidi koos taotlus).

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja PRIA veebilehel.

  (3) Koos avaldusega esitab tunnustust taotlev põllumajandussektori tootjarühm PRIAle järgmised dokumendid:
  1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse andmed elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus;
  2) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 6 nimetatud äriplaan elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus koos ärakirjaga üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega äriplaan vastu võeti;
  3) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 7 nimetatud tootjarühma liikmetele kohustuslik tootjarühma põhitoote tootmise, töötlemise ja ühisturustamise eeskiri koos ärakirjaga üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega eeskiri vastu võeti;
  4) kui tootjarühm on saanud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal liikmete toodangu turustamisest müügitulu, siis audiitori või revidendi arvamus selle kohta, kas tootjarühm on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kohelnud oma liikmeid võrdsetel asjaoludel võrdselt;
  5) ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega on määratud tootjarühma põhitoode;
  6) ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega on määratud tootjarühma liikme kohustused põhitoote tootmisel, töötlemisel ja turustamisel;
  7) paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu viimase päeva seisuga.

  (4) Koos avaldusega edastab metsandussektori tunnustust taotlev tootjarühm PRIAle järgmised dokumendid:
  1) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud tootjarühma majandustegevuse andmed elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus;
  2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud äriplaan elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus koos ärakirjaga üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega äriplaan vastu võeti;
  3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 4 nimetatud tootjarühma liikmetele kohustuslik metsaraiete tegemise ja uue metsa istutamise eeskiri koos ärakirjaga üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega eeskiri vastu võeti;
  4) audiitori või revidendi arvamus selle kohta, kas tootjarühm on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kohelnud oma liikmeid võrdsetel asjaoludel võrdselt;
  5) paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu viimase päeva seisuga.

§ 6.   Taotluse menetlemise täpsem kord

  (1) PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

  (2) PRIA kontrollib taotluse, sealhulgas ühise eeskirja ja äriplaani nõuetele vastavust ning tootjarühma ja tema liikme vastavust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja määruses sätestatud nõuetele ning äriplaani realistlikkust.

  (3) Tootjarühma äriplaani realistlikkuse ja lisas 3 või 4 toodud eeskirja nõuetele vastavuse kohta arvamuse saamiseks moodustab PRIA peadirektor komisjoni.

  (4) Taotlus vastab nõuetele, kui taotlus, tootjarühm ja tema liikmed vastavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja määruses sätestatud nõuetele ning kui äriplaan on realistlik.

  (5) PRIA teeb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 88 lõike 3 alusel tootjarühma tunnustamise või tootjarühma tunnustamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

§ 7.   Tunnustatud tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Põllumajandussektori tunnustatud tootjarühm esitab taotluse esitamise aastale järgnevatel aastatel seitsme kuu jooksul arvates tootjarühma majandusaasta lõppemisest PRIAle järgmised dokumendid:
  1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus eelmise majandusaasta kohta elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus;
  2) aruanne äriplaani rakendamisest eelmisel majandusaastal lisas 2 esitatud vormi kohaselt;
  3) paragrahvi 3 lõike 5 punktis 6 nimetatud äriplaan elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus koos ärakirjaga üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega äriplaan vastu võeti;
  4) audiitori või revidendi arvamus selle kohta, kas §-s 3 sätestatud tootjarühm on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kohelnud oma liikmeid võrdsetel asjaoludel võrdselt.

  (2) Metsandussektori tunnustatud tootjarühm esitab taotluse esitamise aastale järgnevatel aastatel seitsme kuu jooksul tootjarühma majandusaasta lõppemisest arvates PRIAle järgmised dokumendid:
  1) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud tootjarühma majandustegevuse arvestus eelmise majandusaasta kohta elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus;
  2) aruanne äriplaani rakendamisest eelmisel majandusaastal lisas 2 esitatud vormi kohaselt;
  3) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 3 nimetatud äriplaan elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus koos ärakirjaga üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega äriplaan vastu võeti;
  4) audiitori või revidendi arvamus selle kohta, kas §-s 4 sätestatud tootjarühm on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kohelnud oma liikmeid võrdsetel asjaoludel võrdselt.

  (3) Tunnustatud tootjarühm esitab PRIAle taotluse esitamise aastale järgneval aastal ärakirja koolitajaga sõlmitud lepingust nõuetekohase koolituse läbiviimise kohta, liikmetele saadetud koolituse kutsest ja koolitusest osavõtjate nimekirjast.

  (4) PRIA kontrollib lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmete õigsust ning tootjarühma ja tema liikme vastavust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja määruses sätestatud nõuetele.

  (5) PRIA tunnistab tootjarühma tunnustamise otsuse kehtetuks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 89 lõike 3 alusel.
15.10.2015 09:30
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud lõike number 3 Riigi Teataja § 10 lõike 2 alusel.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Põllumajandussektori tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus

Lisa 2 Tootjarühma äriplaan

Lisa 3 Tootjarühma liikmetele kohustuslik tootmiseeskiri

Lisa 4 Metsandussektori tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus

Lisa 5 Tootjarühma liikmetele kohustuslik metsa majandamise eeskiri

Lisa 6 Avaldus
23.04.2015 13:59
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisade 3, 5 ja 6 päises määruse numbris Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Põllumajandusministeeriumi 23.04.2015 taotlust nr 4.2-1/808.

/otsingu_soovitused.json