Teksti suurus:

Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2020, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.04.2020 otsus nr 561

Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 02.04.2020

Eesti Panga seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti Panga järelevalveorgan on Eesti Panga Nõukogu, mis koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest.

(2) Eesti Panga Nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga Riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat.”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Eesti Panga Nõukogu esimehe võib ametisse nimetada kuni kaheks järjestikuseks ametiajaks.”;

3) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eesti Panga Nõukogu esimees peab olema Eesti kodanik, kellel on kõrgharidus ning nõukogu töös osalemiseks ja nõukogu juhtimiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning kelle suhtes ei esine käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 sätestatud aluseid. Eesti Panga Nõukogu esimeheks ei nimetata Eesti Panga presidenti ega valdkonna eest vastutavat ministrit.”;

4) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti Panga Nõukogu liikmed nimetab Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul.”;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Riigikogu fraktsioon esitab rahanduskomisjonile hiljemalt nelja kuu möödumisel fraktsiooni registreerimisest arvates fraktsiooni Eesti Panga Nõukogus esindava Riigikogu liikme nime koos tema kirjaliku nõusoleku ja kirjaliku kinnitusega, et ta vastab käesolevas seaduses Eesti Panga Nõukogu liikmele sätestatud nõuetele.

(12) Eesti Panga Nõukogu esimees esitab rahanduskomisjonile hiljemalt nelja kuu möödumisel tema ametisse nimetamise otsuse jõustumisest arvates valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmekandidaatide nimed koos nende kirjaliku nõusoleku ja kirjaliku kinnitusega, et nad vastavad käesolevas seaduses Eesti Panga Nõukogu liikmele sätestatud nõuetele.

(13) Kui Riigikogu fraktsioon ei ole esitanud oma kandidaati käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud tähtajaks ja viisil, jäetakse selle fraktsiooni esindaja Eesti Panga Nõukogusse nimetamata. Kui Eesti Panga Nõukogu esimees ei ole esitanud valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmekandidaate käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud tähtajaks ja viisil või kui valdkonna asjatundjatest kandidaatide nimekiri ei leia Riigikogu enamuse toetust, nimetab valdkonna asjatundjatest nõukogu liikmed Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul.”;

6) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eesti Panga Nõukogu liikmed peavad olema Eesti kodanikud, kellel on kõrgharidus ning nõukogu töös osalemiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning kelle suhtes ei esine käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 sätestatud aluseid.”;

7) paragrahvi 8 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikme volitused algavad tema nimetamise otsuse jõustumisel ja lõpevad Eesti Panga Nõukogu esimehe volituste lõppemisel. Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme volitused algavad tema nõukogu liikmeks nimetamise otsuse jõustumisel ja kestavad kuni tema Riigikogu liikme volituste peatumise või lõppemiseni.

(6) Eesti Panga Nõukogu liikme volitused lõpevad käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud ajal, tagasiastumisel, tagasikutsumisel käesoleva seaduse §-s 12 ettenähtud korras ja surma korral.”;

8) paragrahvi 8 lõiked 7 ja 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Eesti Panga Nõukogu liikme tagasiastumisel, tagasikutsumisel käesoleva seaduse §-s 12 ettenähtud korras, surma korral, nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeks või tööle asumisel Eesti Panka, nimetab Riigikogu talle asendusliikme. Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme asendusliikme nimetamiseks esitab Riigikogu fraktsioon, kes tegi ettepaneku asendatava liikme nimetamiseks, käesoleva seaduse § 8 lõikes 11 nimetatud andmed ning valdkonna asjatundjast Eesti Panga Nõukogu liikme asendusliikme nimetamiseks esitab Eesti Panga Nõukogu esimees käesoleva seaduse § 8 lõikes 12 nimetatud andmed rahanduskomisjonile hiljemalt nelja kuu möödumisel asendusliikme nimetamise vajaduse ilmnemisest arvates. Kui Riigikogu fraktsioon ei ole esitanud asendusliikme kandidaati käesolevas lõikes nimetatud tähtajaks ja viisil, jäetakse asendusliige nõukogusse nimetamata. Kui Eesti Panga Nõukogu esimees ei ole esitanud asendusliikme kandidaati käesolevas lõikes nimetatud tähtajaks ja viisil või kui kandidaat ei leia Riigikogu enamuse toetust, nimetab valdkonna asjatundjast nõukogu liikmele asendusliikme Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul.

(8) Asendusliikme volitused lõpevad käesoleva seaduse § 8 lõikes 5 sätestatud korras. Vabariigi Valitsuse liikmeks nimetatud või Eesti Panka tööle asunud Eesti Panga Nõukogu liikme asendusliikme volitused lõpevad ka Eesti Panga Nõukogu liikme tagasiastumisel Eesti Panga Nõukogu liikmelisust välistavast ametist.”;

9) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„(9) Eesti Panga Nõukogu liikme võib ametisse nimetada kuni kaheks järjestikuseks ametiajaks.

(10) Eesti Panga Nõukogu esimehe volituste tähtaja lõppemisest kuni nõukogu uue esimehe volituste alguseni hoidub nõukogu vältimatu vajaduseta käesoleva seaduse § 9 lõike 2 punktides 2, 4, 5 ja 10 nimetatud otsuste tegemisest.”;

10) paragrahvi 9 lõike 7 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Eesti Panga Nõukogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.”;

11) paragrahvi 113 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui Eesti Panga presidendi või Eesti Panga Nõukogu esimehe volituste tähtaja lõppemise ajaks ei ole ametisse nimetatud uut Eesti Panga presidenti või Eesti Panga Nõukogu esimeest, pikenevad ametisoleva isiku volitused kuni vastava ametisse nimetamise otsuse jõustumiseni.

(2) Eesti Panga Nõukogu esimehe volituste tähtaja lõppemisel pikenevad valdkonna asjatundjatest nõukogu liikmete volitused kuni nende asemele nõukogu uute liikmete nimetamise otsuse jõustumiseni.

(3) Riigikogu koosseisu volituste lõppemisel pikenevad Riigikogu liikmetest Eesti Panga Nõukogu liikmete volitused Riigikogu uue koosseisu liikmete nõukogusse nimetamise otsuse jõustumiseni.”;

12) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Tagasikutsumine

(1) Riigikogu kutsub Eesti Panga Nõukogu esimehe või liikme viivitamata tagasi ja nimetab seaduses sätestatud korras nõukogu uue esimehe või liikme, kui:
1) tema suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus kriminaalasjas;
2) tema suhtes on jõustunud pankrotimäärus, ärikeelu kohaldamine või seaduse alusel ettevõtjaks olemise õiguse äravõtmine;
3) ta ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele või on nendele nõuetele vastavuse kohta esitanud valeteavet;
4) ta on jätnud Eesti Panga Nõukogu liikme kohustused olulisel määral täitmata, kahjustanud Eesti Panga huve või on muu mõjuv põhjus, millest tingituna nõukogu liige on sobimatu oma kohustusi täitma.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud juhul lõpevad Eesti Panga Nõukogu esimehe ja nõukogu liikme volitused süüdimõistva kohtuotsuse või pankrotimääruse jõustumisest või ärikeelu kohaldamisest või ettevõtjaks olemise õiguse äravõtmisest arvates. Uue Eesti Panga Nõukogu esimehe nimetamise otsuse jõustumiseni täidab nõukogu esimehe ülesandeid vanim valdkonna asjatundjast nõukogu liige.

(3) Riigikogu võib fraktsiooni esindaja Eesti Panga Nõukogust tagasi kutsuda, kui fraktsiooni esindaja lahkub fraktsioonist, ja nimetada fraktsiooni uue esindaja.

(4) Eesti Panga presidendi ja asepresidendi võib tagasi kutsuda ainult Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklis 14.2 sätestatud alustel.

(5) Kui on ilmnenud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolu, teavitab Eesti Pank sellest viivitamata Riigikogu.”;

13) seadust täiendatakse §-ga 40 järgmises sõnastuses:

§ 40. Käesoleva seaduse 2020. aasta 2. aprillil vastuvõetud redaktsiooni rakendamise erisused

(1) Enne käesoleva seaduse 2020. aasta 2. aprillil vastuvõetud redaktsiooni (edaspidi käesolev redaktsioon) jõustumist nimetatud Eesti Panga Nõukogu esimehe volitused lõpevad tema volituste tähtaja lõppemisel. Enne käesoleva redaktsiooni jõustumist nimetatud Eesti Panga Nõukogu liikmete volitused pikenevad vahetult käesoleva redaktsiooni jõustumise järel nimetatavate nõukogu asjatundjatest liikmete nimetamise otsuse jõustumiseni.

(2) Käesolevas redaktsioonis sätestatut kohaldatakse Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikmete suhtes, kes nimetatakse ametisse pärast käesoleva redaktsiooni jõustumist. Käesoleva redaktsiooni jõustumise ajal ametis olev Eesti Panga Nõukogu esimees loetakse ametisse nimetatuks esimeseks ametiajaks käesoleva seaduse § 7 lõike 12 tähenduses ja käesoleva redaktsiooni jõustumise ajal Eesti Panga Nõukogusse kuuluv liige loetakse nimetatuks esimeseks ametiajaks § 8 lõike 9 tähenduses.

(3) Riigikogu fraktsioon esitab käesoleva seaduse § 8 lõikes 11 nimetatud andmed ja Eesti Panga Nõukogu esimees esitab lõikes 12 nimetatud andmed rahanduskomisjonile hiljemalt üks kuu pärast käesoleva redaktsiooni jõustumist.

(4) Kui Riigikogu fraktsioon ei ole esitanud oma kandidaati käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtajaks ja viisil, jäetakse selle fraktsiooni esindaja Eesti Panga Nõukogusse nimetamata. Kui Eesti Panga Nõukogu esimees ei ole esitanud valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmekandidaate käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ajaks või valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmekandidaatide nimekiri ei leia Riigikogu enamuse toetust, nimetab vastavad Eesti Panga Nõukogu liikmed Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul.”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json