Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” ja Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2021, 2

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” ja Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 16.04.2021 nr 34

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud „Kultuuriministeeriumi põhimääruse” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud „Kultuuriministeeriumi põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 7 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) korraldab, koordineerib ja suunab etenduskunstide, muusika, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, disaini, loomemajanduse, audiovisuaal- ja meedia, muuseumide, raamatukogunduse, rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi, muinsuskaitse, spordi ja liikumisharrastuse ning lõimumise, sealhulgas kohanemise valdkonna arendamist ja probleemide lahendamist;”;

2) punkti 7 alapunkt 91 sõnastatakse järgmiselt:

„91) korraldab koostöös teiste ministeeriumidega lõimumis-, sealhulgas kohanemispoliitika eesmärkide kavandamist ja elluviimist;”;

3) punkti 193 alapunktid 101–103 sõnastatakse järgmiselt:

„101) koordineerib lõimumise, sealhulgas kohanemise valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja elluviimist;
102) korraldab lõimumis-, sealhulgas kohanemisalaste uuringute tegemist ja nende tellimist;
103) koordineerib lõimumis-, sealhulgas kohanemispoliitika elluviimisega seotud organisatsioonide, asutuste ja ministeeriumide koostööd;”;

4) punkti 27 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kultuurilise mitmekesisuse osakonnal – tingimuste loomine Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks; lõimumise, sealhulgas kohanemise valdkonna koordineerimine ning väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamine;”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruses nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad „, rände ja uussisserändajate kohanemisega” sõnadega „ja rändega”;

2) paragrahv 154 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 36 lõige 51 sõnastatakse järgmiselt:

„(51) Kodanikuühiskonna osakonna põhiülesanded on kodanikuühiskonna poliitika väljatöötamine ja korraldamine ning ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste kodanikuühiskonna alase tegevuse koordineerimine.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2021. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Anneli Ott
Kultuuriminister

Kristian Jaani
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json