Teksti suurus:

Majutusteenuse osutamise nõuded

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2021, 11

Majutusteenuse osutamise nõuded

Vastu võetud 21.04.2021 nr 17

Määrus kehtestatakse turismiseaduse § 19 lõike 3 alusel.

1. peatükk Majutusteenuse osutamise üldnõuded 

§ 1.  Nõuded majutusettevõtte ehitisele, ruumidele ja territooriumile

  (1) Majutusteenuse osutamise ehitis, ruumid ja nende sisustus ning majutusettevõtte territoorium peavad olema puhtad ja heas korras. Majutusteenuse osutamisel kasutatavad seadmed peavad olema töökorras ja tavapärasel kasutamisel ohutud.

  (2) Puudega inimese erivajadust arvestav ruum ja sellele ligipääs peab vastama ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29. mai 2018. a määruses nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele” toodud nõuetele.

§ 2.  Nõuded tuleohutusele

  (1) Majutusettevõtte igas majutusruumis peab nähtaval kohal olema tuleohutuse meelespea, mis sisaldab lühidalt juhiseid tulekahjust hoidumiseks ja tulekahju korral tegutsemiseks.

  (2) Majutusettevõtte igas majutusruumis peab olema nähtaval kohal evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise skeem. Lauses 1 nimetatud nõuet ei kohaldata majutusruumile, mis asub siseministri 30. märtsi 2017. a määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” lisas 1 nimetatud I kasutusviisiga hoones või hoones, mille kasutusviis on oluliste tuleohutusnõuete osas võrdsustatud I kasutusviisiga.

  (3) Enam kui kümne voodikohaga majutusettevõtte I kasutusviisiga hoone peab vastama evakuatsiooni ning tuleohutuspaigaldiste nõuete osas lõikes 2 nimetatud määruse lisas 1 nimetatud II kasutusviisiga hoonetele kehtestatud tuleohutusnõuetele.

  (4) Väljumis- või evakuatsiooniteel oleva majutusruumi, korteri või majutushoone välisuks peab olema seestpoolt võtmeta avatav.

§ 3.  Nõuded veele

  (1) Majutusettevõte peab olema varustatud joogiveega.

  (2) Soojaveevarustusega majutusettevõttes peab olema võimalik soojendada vett kuni 65 ºC ning sooja vee temperatuuri tuleb hoida vahemikus 50–55 ºC.

§ 4.  Nõuded valgustusele

  Majutusettevõtte valgustus peab tagama üldkasutatavates-, majutus- ja hügieeniruumides ühtlase hajutatud valguse.

§ 5.  Majutusruumi üldnõuded

  (1) Majutusettevõtte majutusruumide või asjakohasel juhul majutushoone või korteri uksed peavad olema lukustatavad ja võtmed majutusteenuse kasutaja kasutuses.

  (2) Majutusruum peab olema otstarbekohaselt sisustatud, tagatud peab olema riiete ja tarbeesemete paigutamise võimalus.

§ 6.  Nõuded hügieenitingimustele

  Majutusettevõttes peab olema hügieeniline käte pesemise ja kuivatamise võimalus, ööpäevaringne sooja veega üldpesemise võimalus ning tagatud tualeti kasutamise võimalus ja tualettpaberi olemasolu.

§ 7.  Nõuded toitlustamisele ja toidu valmistamise võimalusele

  (1) Toidu käitlemisel peab majutusteenuse osutaja tagama toidu käitlemise vastavalt toiduseaduse nõuetele.

  (2) Toidu valmistamise võimaluse pakkumisel peab majutusettevõttes olema vastavalt sisustatud köök, kööginurk või muud majutusettevõtte liigi eripära arvestavad toidu valmistamise ja toidu serveerimise võimalused.

§ 8.  Nõuded korrashoiule

  (1) Majutusettevõtte ruume tuleb puhastada, õhutada ja vajadusel desinfitseerida regulaarselt, vältimaks nakkuste levikut ja ohtu tervisele. Majutusruume tuleb koristada vastavalt vajadusele, kuid vähemalt iga majutusteenuse kasutaja lahkumise järel.

  (2) Rätikute ja voodipesu olemasolul või laenutamise võimaluse korral tuleb tagada nende vahetus vastavalt vajadusele, kuid vähemalt iga uue majutusteenuse kasutaja saabudes. Puhtad ja mustad tekstiilid tuleb hoida eraldi.

  (3) Pesemis- ja tualettruumi puhastusvahendeid tuleb kasutada ja hoida eraldi muudest puhastusvahenditest.

§ 9.  Muud üldnõuded

  Majutusettevõttes peab olema tagatud:
  1) majutusruumi või majutushoone võtme identifitseeritult väljastamine;
  2) majutusteenuse kasutajate ööpäevaringne sisse- ja väljapääs;
  3) selgelt nähtav ja eristatav sissepääs majutusettevõttesse või majutusettevõtte territooriumile;
  4) majutusteenuse kasutajate teavitamine majutusettevõttes pakutavatest teenustest, hinnakirjast ja majutusettevõtte vastuvõtuaegadest, kui vastuvõtt ei toimu ööpäevaringselt ning info selle kohta, kas teenus on ligipääsetav erivajadusega isikutele;
  5) kohad prügi kogumiseks majutusettevõtte ruumides või territooriumil.

2. peatükk Majutusteenuse osutamise erinõuded 

§ 10.  Nõuded hotellile

  (1) Hotelli majutusruumid peavad olema piisava puhkealaga ja varustatud privaatse pesemis- ja tualettruumiga.

  (2) Hotellis tuleb tagada rätikute ja voodipesu olemasolu majutusruumis, igapäevane majutusruumide koristamine ja voodite korrastamine, samuti lisapadja ja -teki tellimise võimalus.

  (3) Kui hotellis ei pakuta toitlustusteenust, tuleb tagada majutusteenuse kasutajale toidu valmistamise võimalus või teha kättesaadavaks info hommikusöögi võimaluste kohta hotelli vahetus läheduses.

  (4) Spaahotellis tuleb pakkuda vähemalt järgmisi teenuseid:
  1) kaks erinevat massaažiteenust,
  2) kaks erinevat veehoolitsust või basseini kasutamise võimalus;
  3) vähemalt 6-kohaline saun ja
  4) taastusravi tervishoiuteenuse osutamine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses või kaks erinevat teenust järgmisest teenustest: juuksuri-, maniküüri-, pediküüri-, kosmeetika- või solaariumiteenus.

§ 11.  Nõuded motellile

  (1) Motell peab vastama § 10 lõigetes 1–3 toodud nõuetele.

  (2) Motellis peab olema vähemalt majutusruumide arvuga võrdne arv parkimiskohti.

§ 12.  Nõuded külalistemajale

  (1) Külalistemaja majutusruumid peavad olema piisava puhkealaga.

  (2) Külalistemajas tuleb tagada rätikute ja voodipesu olemasolu majutusruumis.

  (3) Külalistemaja pesemis- ja tualettruumid võivad olla ühiskasutuses.

  (4) Ühiskasutuses oleva pesemis- ja tualettruumi korral peab olema vähemalt:
  1) üks pesemisruum kümne voodikoha kohta;
  2) kaks tualettruumi kümne voodikoha kohta.

  (5) Külalistemaja peab vastama § 10 lõikes 3 toodud nõudele.

§ 13.  Nõuded hostelile

  (1) Hosteli majutusruumides või -hoones peab olema toidu valmistamise võimalus ning puhkamiseks ja einetamiseks mõeldud ala.

  (2) Hosteli majutusruumis tuleb tagada voodipesu ja rätikute olemasolu või nende laenutamise võimalus.

  (3) Hostelis peab olema vähemalt:
  1) üks pesemisruum kümne voodikoha kohta;
  2) kaks tualettruumi kümne voodikoha kohta.

§ 14.  Nõuded puhkekülale või -laagrile

  (1) Puhkeküla või -laagri territoorium peab olema piiritletud ning varustatud välisvalgustusega.

  (2) Puhkeküla või -laagri siseteed peavad tagama mootorsõidukite kandevõimet arvesse võtva ohutu ja sujuva liikluse.

  (3) Puhkekülas või -laagris peab olema:
  1) üks pesemisruum 12 telkimis-, haagissuvila-, karavani- või voodikoha kohta;
  2) kaks tualettruumi 12 telkimis-, haagissuvila-, karavani- või voodikoha kohta;
  3) toidu valmistamise võimalus;
  4) nähtaval kohal tuleohutuse meelespea, mis sisaldab lühidalt juhiseid tulekahjust hoidumiseks ja tulekahju korral tegutsemiseks;
  5) nähtaval kohal majutusteenuse osutaja kontakttelefoni number.

  (4) Majutushoone olemasolul tuleb tagada voodipesu ja rätikute olemasolu majutusruumis või nende laenutamise võimalus.

  (5) Haagissuvila- või karavanikohtade olemasolul peavad need olema:
  1) tähistatud ja piisava suurusega, et oleks tagatud ohutu kaugus teiste platside kasutajatest;
  2) sõiduki pinnasesse vajumise vältimiseks sobiliku pinnakattega.

  (6) Haagissuvila- või karavanikohtade olemasolul peab majutusettevõtte territoorium olema varustatud elektri-, vee- ja kanalisatsiooniühendusi võimaldavate seadmetega.

§ 15.  Nõuded puhkemajale ja külaliskorterile

  (1) Puhkemajas ja külaliskorteris peab lisaks majutusruumile olema toidu valmistamise võimalus, vastavalt sisustatud köök, einetamiseks ja puhkamiseks mõeldud ala ning pesemis- ja tualettruum.

  (2) Majutusruumis tuleb tagada voodipesu ja rätikute olemasolu või nende laenutamise võimalus.

§ 16.  Nõuded kodumajutusele

  (1) Kodumajutuses peab lisaks majutusruumile olema toidu valmistamise võimalus, vastavalt sisustatud köök, einestamiseks ja puhkamiseks mõeldud ala ning pesemis- ja tualettruumi kasutamise võimalus. Kui kodumajutuses pakutakse toitlustust, ei ole nõutav toidu valmistamise võimaluse pakkumine.

  (2) Majutusruumis tuleb tagada voodipesu ja rätikute olemasolu või nende laenutamise võimalus.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. mai 2012. a määrus nr 43 „Nõuded majutusettevõttele” tunnistatakse kehtetuks.

§ 18.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2021. aasta 1. mail.

  (2) Paragrahvi 2 lõikes 4 toodud nõuet rakendatakse siseministri 30. märtsi 2017. a määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” lisas 1 nimetatud I kasutusviisiga hoone suhtes 1. oktoobrist 2021. a.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json