Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruse nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2012, 1

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruse nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded” muutmine

Vastu võetud 15.05.2012 nr 18

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 29 lõike 4 punkti 6 alusel.

Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määruses nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded” (RTL 2005, 20, 245; 2007, 95, 1574) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega kehtestatakse jäätmeseaduse § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmetest, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” § 1 lõikes 1 sätestatud kategooriatesse, tekkinud jäätmete (edaspidi elektroonikaromud) käitlemise nõuded.”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „valmistised” sõnaga „segud”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355) VI lisa 3. osas esitatud kirjelduse kohased tulekindlaid keraamilisi kiude sisaldavad komponendid;”;

4) määruse normitehnilist märkust täiendatakse loetelu lõpus järgmiselt:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/112/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ ja 1999/13/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 345, 23.12.2008, lk 68–74)”.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json