Teksti suurus:

Keskkonnaministri 1. juuli 2009. a määruse nr 34 „Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri” arendamine” tingimused muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2014, 3

Keskkonnaministri 1. juuli 2009. a määruse nr 34 „Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri” arendamine” tingimused muutmine

Vastu võetud 15.05.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 12 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 1. juuli 2009. a määruses nr 34 „Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ tingimused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks;“;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:
„11) rohkem kui 2000 inimest teenindava ühisveevärgi joogiveesüsteemi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks;“;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
„4) reoveepuhastite sh. settekäitluse ehituseks ja rekonstrueerimiseks.“;

5) paragrahvi 5 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:
„Abikõlblikkuse lõpupäev ei tohi olla hilisem kui 31. detsember 2015.“;

6) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:
„21) otseselt joogiveetöötluses vajalike seadmete ostmise kulud;“;

7) paragrahvi 7 lõige 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 7 lõige 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetust antakse projektile, mille abikõlblike kulude suurus on vähemalt 500 000 eurot.“;

11) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Informatsioon kolmanda ja järgmiste taotlusvoorude avamise kohta avaldatakse vähemalt 60 kalendripäeva enne taotluste esitamise tähtpäeva.“;

12) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Teine ja viies taotlusvoor lõpeb, kui taotlusvoorule kinnitatud rahaline maht on rahastusotsustega kaetud või lõpeb vooru tähtaeg. Teise ja viienda taotlusvooru rahalise mahu kinnitab struktuuritoetuse seaduse § 10 lõike 2 punkti 2 alusel rakendusasutuse juht.“;

13) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlusvormi kehtestab ja avalikustab rakendusüksus hiljemalt 30 kalendripäeva enne taotlusvooru algust. Taotlusvorm koos selle täitmise juhendiga on kättesaadav elektroonilisel kujul rakendusüksuse veebilehel www.kik.ee.“;

16) paragrahvi 12 lõike 4 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:
„Teises ja viiendas taotlusvoorus võib taotleja esitada taotluse samas taotlusvoorus uuesti, kui taotluse suhtes tehti taotluse rahuldamata jätmise otsus põhjusel, et taotlus ei vastanud nõuetele.“;

17) paragrahvi 12 lõike 6 punkti 6 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:
„Teises ja viiendas taotlusvoorus lisa 1 vorm 3 ei esitata;“;

18) paragrahvi 12 lõike 6 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:
„10) Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta, mille kuupäev ei ole varasem kui 60 päeva taotluse esitamise päevast arvates;“;

19) paragrahvi 12 lõike 6 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:
„14) käesoleva määruse lisa 3 vormi 1 kohane tabel, milles on esitatud andmed projekti investeeringute tulemuste kohta. Nimetatud tabel tuleb esitada ka taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotluse juurde. Viiendas taotlusvoorus lisa 3 vormi 1 ei esitata.“;

20) paragrahvi 13 lõiked 1–4 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Taotluse menetlemine rakendusüksuses koosneb taotluse registreerimisest, taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse esmasest kontrollist, taotluse hindamisest, mille käigus hinnatakse taotluse nõuetele vastavust ja antakse taotlusele hindepunktid, ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest. Teise ja viiendasse taotlusvooru esitatud taotlusi hindepunktide andmiseks ei hinnata.

(2) Rakendusüksus registreerib taotluse viivitamata ja alustab taotluse menetlemist taotluste registreerimise järjekorras alates esimesena registreeritud taotlusest. Teises ja viiendas taotlusvoorus esitatud taotluse esmase kontrolli või taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus leitud puuduste korral loetakse taotluse registreerimise päevaks rakendusüksusele parandatud taotluse esitamise päeva.

(3) Rakendusüksus teostab 7 kalendripäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates taotluse esmase kontrolli, mille käigus kontrollib käesoleva määruse § 12 lõike 6 punktides 1–9 ja vajaduse korral punktides 10–14 nimetatud asjakohaste dokumentide olemasolu, kas taotlusvorm on nõuetekohaselt täidetud ja kas taotlusvormile lisatud dokumendid vastavad § 12 lõikes 6 esitatud nõuetele. Kui taotlus ei vasta esmase kontrolli nõuetele, teavitab rakendusüksus sellest taotlejat ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 7 kalendripäeva.

(4) Rakendusüksus kontrollib 80 kalendripäeva jooksul taotlusvooru tähtpäeva saabumisest arvates ja teise ning viienda taotlusvooru korral 30 kalendripäeva jooksul taotluse esmasest registreerimisest arvates taotleja ja taotluse vastavust struktuuritoetuse seaduse ja käesoleva määruse nõuetele, sealhulgas määruse §-s 14 esitatud taotluse nõuetele vastavuse hindamiskriteeriumitele. Kui taotluses avastatakse puudusi, teavitab rakendusüksus sellest taotlejat ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja summaarselt kuni 20 kalendripäeva. Taotluse menetlemise tähtaega pikendatakse puuduste kõrvaldamiseks määratud aja võrra.“;

21) paragrahvi 15 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Nõuetele vastavaid taotlusi, teise ja viiendasse taotlusvooru esitatud taotlused välja arvatud, hinnatakse hindepunktide andmiseks käesoleva määruse §-s 17 sätestatud hindamiskriteeriumite järgi.“;

23) paragrahvi 18 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Teises ja viiendas taotlusvoorus tehakse taotluse rahuldamise otsus käesoleva määruse §-de 14 ja 15 alusel kõikide nõuetele vastavaks tunnistatud taotlejate nõuetele vastavate taotluste osas nende registreerimise järjekorras, kuni vooru eelarve maht seda võimaldab. Teise ja viiendasse taotlusvooru esitatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb rakendusüksus 55 kalendripäeva jooksul taotluse esmasest registreerimisest arvates. Juhul kui taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb käesoleva määruse § 13 lõike 3 või 4 kohaselt puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja võrra, peab rakendusüksus tegema taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse mitte hiljem kui 75 kalendripäeva jooksul taotluse esmasest registreerimisest arvates.“;

24) paragrahvi 18 lõike 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:
„3) teise ja viienda taotlusvooru korral jääb taotlus taotluste registreerimise järjestuses väljapoole taotlusvooru kinnitatud rahaliste vahendite mahtu;“;

25) paragrahvi 18 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:
„(11) Kui toetuse saaja ei alusta projekti elluviimist 3 kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi algusest arvates, võib rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada. Projekti elluviimise alustamiseks loetakse taotluses kavandatud hanke väljakuulutamist.“;

26) paragrahvi 19 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:
„Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse hiljemalt 60 kalendripäeva jooksul, arvates vastava avalduse saamisest ja teavitab toetuse saajat seejärel viivitamata taotluse rahuldamise otsuse muutmisest või sellest keeldumisest.“;

27) lisa 2 „Juhendmaterjal projekti teostatavusuuringuks, finants- ja majandusanalüüsiks ning keskkonnamõju eelhinnangu koostamiseks, kui projekti kaasrahastamise taotlus esitatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondile“ osa II „Juhendmaterjal Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja finantsanalüüsi koostamiseks“ punkti 16 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Esmalt, lähtudes ainult juurdekasvulise stsenaariumi põhise MFA tulemustest ja kasutades diskonteeritud rahavoogude metoodikat, arvutatakse projekti finantseerimisvajaku määr.

Selleks arvutatakse eraldi järgmised juurdekasvulised suurused:
• diskonteeritud tegevustulu DR (Discounted Revenue), mis on abikõlbmatu investeeringukulutuse olemasolu korral korrigeeritud abikõlbliku investeeringukulutuse osamääraga F (vt p 11);
• diskonteeritud tegevuskulu DOC (Discounted Operating Costs), mis on abikõlbmatu investeeringukulutuse olemasolu korral korrigeeritud abikõlbliku investeeringukulutuse osamääraga F (vt p.11) ning millele on lisatud eraldi diskonteeritud asenduskulutuste DRIC rida, mis on abikõlbmatu investeeringukulutuse olemasolu korral korrigeeritud abikõlbliku investeeringukulutuse osamääraga F (vt p.11);
• diskonteeritud algse abikõlbliku investeeringu kulutused DIIC (Discounted Initial Eligible Investment Costs), mis on abikõlbmatu investeeringukulutuse olemasolu korral korrigeeritud abikõlbliku investeeringukulutuse osamääraga F (vt p.11);
• diskonteeritud abikõlbliku investeeringu jääkväärtus DRV (Discounted Residual Value of Eligible Investment), mis on abikõlbmatu investeeringukulutuse olemasolu korral korrigeeritud abikõlbliku investeeringukulutuse osamääraga F (vt p.11), mis arvutatakse juurdekasvulise stsenaariumi tegevustulu ja tegevuskulu rahavoogude puhasnüüdisväärtusena (vt p 11).

• Arvutatud suuruste põhjal leitakse abikõlblik kulutus EE (Eligible Expenditure), kasutades valemit EE = DR – DOC – DRIC – DIIC + DRV.
• Projekti finantseerimisvajaku määr R arvutatakse abikõlbliku kulutuse EE ja diskonteeritud investeeringukulutuse DIIC suhtena: R = EE/DIIC.“.

Hanno Pevkur
Siseminister ja regionaalminister keskkonnaministri ülesannetes

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json