Teksti suurus:

Meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" tingimused

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2015
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2014, 6

Meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" tingimused

Vastu võetud 01.07.2009 nr 34
RTL 2009, 55, 811
jõustumine 13.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.12.2009RTL 2009, 99, 146901.01.2010
08.07.2010RT I 2010, 47, 28018.07.2010
06.12.2010RT I, 16.12.2010, 101.01.2011
20.02.2012RT I, 23.02.2012, 326.02.2012
28.09.2012RT I, 04.10.2012, 107.10.2012
15.05.2014RT I, 22.05.2014, 325.05.2014

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 alusel ja kooskõlas §-ga 13 ning Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine » § 5 punktiga 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 3 lõikele 3 kinnitatud «Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine» meetme «Veemajanduse infrastruktuuri arendamine» raames toetuse andmise ning toetuse kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) projekt on tegevuste kogum, mida toetuse taotleja kavandab ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi arendamiseks;
  2) rakendusasutus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» § 5 punktile 1 Keskkonnaministeerium;
  3) rakendusüksus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» § 6 punktile 1 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus;
  4) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni mõistet kasutatakse «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 2 tähenduses;
  5) reoveekogumisala käesoleva määruse tähenduses on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee suublasse juhtimiseks. Käesolevas määruses nimetatud toetuste andmise aluseks on reoveekogumisalad, mis on kinnitatud keskkonnaministri käskkirjaga;
  6) taotlemine on protsess, mis algab taotluse esitamisega rakendusüksusele ja lõpeb kinnituskirja esitamisega rakendusüksusele või taotluse rahuldamata jätmise otsusega;
  7) vee-ettevõtja mõistet kasutatakse «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 7 lõike 1 tähenduses;
  8) vee-ettevõte on eraõiguslik-juriidiline isik, kellele kuulub ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem;
  9) uuselamupiirkond on alles arendamisel või juba olemasolev selgelt eristuv elamupiirkond, kus on üle 50% elamuid, millele on ehitusluba antud pärast 1. jaanuari 2005;
  10) rekonstrueerimine on olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ümberehitamine ja renoveerimine koos vajalike seadmete tarne ja paigaldamisega;
  11) kinnituskiri on rakendusüksuse kehtestatud vormis esitatud toetuse saaja kirjalik kinnitus, et ta on nõus toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega ning valmis projekti eesmärgipäraselt ellu viima;
  12) projekti kogumaksumus on projekti raames tehtavate abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude kogusumma;
  13) projekti toetus on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise projekti elluviimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist eraldatav tagastamatu rahaline abi, mis arvutatakse käesoleva määruse lisa 2 alajaotuses II kirjeldatud metoodika kohaselt, lähtudes abikõlblike kulude kohta sätestatust;
  14) projekti finantseerimisvajaku määr on projekti abikõlbliku kulutuse diskonteeritud väärtuse ja diskonteeritud abikõlbliku algse investeeringukulutuse suhe;
[RT I, 04.10.2012, 1 - jõust. 07.10.2012]
  15) projekti finantseerimisvajak on projekti diskonteerimata abikõlbliku kogukulutuse ja finantseerimisvajaku määra korrutis;
  16) projekti omafinantseering määratakse projekti abikõlblike kulude summa ja projekti toetuse vahena;
  17) rahastamiskava on toetuse kasutamise kava aastate lõikes, millest toetuse saaja on kohustatud toetuse saamiseks kinni pidama, sealhulgas esitama toetuse väljamaksetaotlused kavale vastavalt;
  18) vabanenud toetussumma on finantsvahendid, mille kasutamist toetuse saaja ei planeeri või mille kasutamiseks puudub tal määrusest tulenev alus.
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]

§ 3.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on elanikele nõuetekohase veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajalike ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine.

§ 4.   Toetatav tegevus

  (1) Toetust antakse:
  1) üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks;
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]
  11) rohkem kui 2000 inimest teenindava ühisveevärgi joogiveesüsteemi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks;
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]
  2) [kehtetu - RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]
  3) [kehtetu – RT I, 04.10.2012, 1 - jõust. 07.10.2012]
  4) [kehtetu - RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (2) Toetust ei anta:
  1) ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks väljaspool reoveekogumisalasid;
  2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamiseks uuselamupiirkonnas;
  3) sademeveesüsteemide rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks;
  4) reoveepuhastite sh. settekäitluse ehituseks ja rekonstrueerimiseks.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (3) Toetust antakse voorupõhiselt:
  1) esimeses taotlusvoorus toetatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevust;
  2) juhul, kui meetme eelarve võimaldab, toetatakse järgmistes taotlusvoorudes käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kõiki tegevusliike;
  3) juhul, kui esimeses taotlusvoorus toetust saanud tegevus ehitushanke menetluse käigus odavneb võib sama taotluse rahuldamise otsuse toetussumma piires toetust anda kõigile käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustele.
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]

§ 5.   Abikõlblikkuse periood

  Projekti abikõlblikkuse perioodi algus- ja lõpupäev sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses. Projekti abikõlblikkuse alguseks on taotluse rahuldamise otsuse tegemise päev või sellest hilisem päev. Abikõlblikkuse lõpupäev ei tohi olla hilisem kui 31. detsember 2015.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

§ 6.   Riigiabi

  Käesoleva meetme raames antav toetus ei ole riigiabi «Konkurentsiseaduse» § 30 lõike 1 tähenduses.

§ 7.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblikud on järgmised kulud:
  1) kõik toetuse taotluses nimetatud projekti eesmärgi saavutamiseks vajalikud ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonisüsteemi projekteerimise, ehitamise ja rekonstrueerimise kulud, välja arvatud kulud, mis on arvatud mitteabikõlblikeks korra kohaselt, mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25–78), nõukogu määrusega (EÜ) nr 1084/2006, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond ning tunnistatakse kehtetuks määrus nr 1164/94 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 79–81) ja struktuuritoetuse seaduse § 21 lõike 2 alusel;
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]
  2) käibemaks, kui on võimalik tõendada, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu või käibemaksu tagasi taotleda või käibemaksu ei hüvitata muul moel;
  21) otseselt joogiveetöötluses vajalike seadmete ostmise kulud;
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]
  3) [kehtetu RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]
  4) kulud ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi rajatiste omandamiseks või kasutusõiguse seadmiseks, sealhulgas asjakohased tasud ja lõivud, kui nende maksumus ei ületa 10% projekti abikõlblikest kuludest ja see on projekti seisukohast tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud;
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]
  5) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajatiste liitumispunkti ümberehituse või rajamisega seotud kulud ja elektriühenduste liitumistasud;
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]
  6) kulud siirdekatendiga ja kergkatendiga juurdepääsuteede rajamiseks rajatisest avalikult kasutatava teeni ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajatiste teenindamiseks;
  7) kulud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajatise ehitamise ja rekonstrueerimise käigus rikutud teekatte taastamiseks;
  8) projekti juhtimisteenuse kulu või projektijuhi personalikulu, mis on tehtud töösuhte alusel, välja arvatud transpordikulud;
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]
  9) [kehtetu - RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (2) [Kehtetu - RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

§ 8.   Projekti toetus ja omafinantseering

  (1) Toetust antakse projektile, mille abikõlblike kulude suurus on vähemalt 500 000 eurot.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (2) Eraldatav toetus koos taotleja omafinantseeringuga peab tagama projekti abikõlblike kulude katmise ja projekti finantsilise jätkusuutlikkuse.

  (3) Toetuse maksimaalne määr on elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine» kaasfinantseerimise määrast lähtuvalt 85% projekti finantseerimisvajakust. Projekti finantseerimisvajak arvutatakse määruse lisa 2 II alajaotuses esitatud metoodika järgi.
[RT I, 04.10.2012, 1 - jõust. 07.10.2012]

  (4) Projekti omafinantseering peab olema täies mahus tagatud, mille kinnituseks on taotleja ja teised projekti rahastamises osalevad isikud esitanud kirjaliku kinnituse oma valmisoleku kohta projekti rahastamiseks nõutavas ulatuses.

  (41) Kui toetuse taotleja või toetuse saaja laenuvõimekus projekti omafinantseerimise katmiseks puudub lähtudes Rahandusministeeriumi poolt koostatud toetuse taotleja või toetuse saaja laenuvõimekuse analüüsist, on toetuse taotlejal või toetuse saajal õigus taotleda projektile täiendavat riigipoolset finantseerimist.
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]

  (5) Omafinantseeringuna ei arvestata Euroopa Liidu institutsioonidelt või fondidelt saadud tagastamatut abi.

  (6) Toetuse summa ja maksimaalne toetuse määr sätestatakse toetuse taotluse rahuldamise otsuses.

  (7) Projekti eelarve muutmise või projekti teostamisest loobumise tõttu vabanenud toetuse summad lisatakse järgmises taotlusvoorus jagatavale Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetuste summale.

  (8) Projektis kavandatud tööde riigihanke menetluse käigus odavnemise tõttu vabanenud toetussummat võib toetuse saaja taotluse rahuldamise otsuse summa piires kasutada määruse § 4 lõikes 1 nimetatud tegevusteks, esitades selleks rakendusüksusele taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotluse koos toetust saava projekti ajakohastatud teostatavusuuringu, keskkonnamõju eelhinnangu ja muudetud majandus- ja finantsanalüüsiga.
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]

§ 9.   Teabe avaldamine taotlusvoorude avamise ja lõppemise kohta

  (1) Informatsioon teise taotlusvooru avamise kohta avaldatakse vähemalt 7 kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

  (2) Informatsioon kolmanda ja järgmiste taotlusvoorude avamise kohta avaldatakse vähemalt 60 kalendripäeva enne taotluste esitamise tähtpäeva.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (3) Informatsioon taotlusvoorude avamise ja lõppemise kohta avaldatakse vähemalt kahes üleriigilises päevalehes ja rakendusüksuse veebilehel.

  (4) Taotlusvoorude väljakuulutamise ja lõppenuks kuulutamise korraldab rakendusüksus.

§ 10.   Taotluse esitamine teises ja järgnevates taotlusvoorudes

  (1) Teises ja järgnevates taotlusvoorudes esitatakse taotlused jooksvalt alates taotlusvooru avamise päevast.

  (2) Teine ja viies taotlusvoor lõpeb, kui taotlusvoorule kinnitatud rahaline maht on rahastusotsustega kaetud või lõpeb vooru tähtaeg. Teise ja viienda taotlusvooru rahalise mahu kinnitab struktuuritoetuse seaduse § 10 lõike 2 punkti 2 alusel rakendusasutuse juht.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (3) [Kehtetu - RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

2. peatükk TOETUSE TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 11.   Toetuse taotleja

  (1) Toetuse taotleja (edaspidi taotleja) võib olla:
  1) [kehtetu - RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]
  2) ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele 100%-liselt kuuluv vee-ettevõte (edaspidi vee-ettevõte).

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele ning seda kirjalikult tõendama:
  1) ta on maksevõimeline, majanduslikult jätkusuutlik, ta ei ole pankrotis või likvideerimisel ning tema äritegevus ei ole peatatud;
  2) tal on projekti elluviimiseks vajalik omafinantseering ning rahalised vahendid mitteabikõlblike kulutuste rahastamiseks või garantii nende vahendite kohta;
  3) ta on täitnud kõik kohustused riiklike maksude osas;
  4) tal on taotlusega hõlmatud projektipiirkondade kohta «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele» vastavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad;
  5) kui taotleja esitab taotluse reoveekogumisala piires, mis hõlmab ka teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi, peab taotlejal olema selle kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek projekti elluviimise kohta, kelle haldusterritooriumil soovitakse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteeme arendada;
  6) projekti raames rekonstrueeritav vee- ja reoveeinfrastruktuur peab kuuluma täies mahus taotlejale või on taotlejal taotluse esitamise tähtajaks sõlmitud siduvad lepingud rekonstrueeritava vee- ja reoveeinfrastruktuuri omandamiseks.

§ 12.   Toetuse taotlus

  (1) Toetuse taotlus (edaspidi taotlus) on dokumentide kogum, mis koosneb nõuetekohaselt täidetud taotlusvormist ning käesoleva paragrahvi lõikes 6 nõutud dokumentidest. Taotlus esitatakse eesti keeles, suurprojektide taotluse võib esitada inglise keeles.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlusvormi kehtestab ja avalikustab rakendusüksus hiljemalt 30 kalendripäeva enne taotlusvooru algust. Taotlusvorm koos selle täitmise juhendiga on kättesaadav elektroonilisel kujul rakendusüksuse veebilehel www.kik.ee.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (3) Taotluse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi arendamiseks võib esitada ühe või mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil ja ühe või mitme reoveekogumisala piires.

  (4) Taotleja võib ühes taotlusvoorus esitada ühe projekti teostamiseks ühe taotluse. Teises ja viiendas taotlusvoorus võib taotleja esitada taotluse samas taotlusvoorus uuesti, kui taotluse suhtes tehti taotluse rahuldamata jätmise otsus põhjusel, et taotlus ei vastanud nõuetele.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (5) Taotlusele esitatavad üldised nõuded on järgmised:
  1) taotlusvormi on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik ja taotlusele on lisatud esindusõigust tõendav dokument;
  2) taotlusvormi kõik taotlejale kohaldatavad lahtrid peavad olema korrektselt täidetud, taotlusest peab selguma projekti eesmärk, toetatav tegevus peab vastama vähemalt ühele käesoleva määruse § 4 lõikes 1 sätestatud tegevusele ning meetme eesmärkidele;
  3) juhul, kui taotleja taotleb projektile või projekti üksikutele toimingutele toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta sellekohase teabe vastavalt käesoleva määruse lisa 1 vormile 2;
  4) taotlus ei tohi sisaldada teostamisel olevaid või teostatud töid;
  5) toetuse kasutamise ajakava peab olema reaalselt järgitav ja seotud projekti rahastamiskavaga. Taotluses planeeritud tegevus peab olema elluviidav taotluses märgitud aja kestel ja käesoleva määruse §-s 5 sätestatud abikõlblikkuse perioodil;
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]
  6) taotluses nimetatud projekti eelarve tulud ja kulud peavad olema otseselt seotud projekti eesmärkidega;
  7) taotluses planeeritud tegevus peab olema kooskõlas Euroopa Liidu ja riigi õigusaktidega, sealhulgas «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega», ning kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga.

  (6) Taotlusvormile lisatavad dokumendid:
  1) projekti teostatavusuuring, mis on koostatud vastavalt käesoleva määruse lisa 2 alajaotuses I esitatud juhendile, ja ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui 2 aastat;
  2) projekti käesoleva määruse lisa 2 alajaotuses II esitatud juhendi kohaselt tehtud majandus- ja finantsanalüüs, mis ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui üks aasta. Projekti korral, mis ei ole suurprojekt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 39 tähenduses, esitatakse projekti piirkonna majanduslikule ja sotsiaalsele arengule avalduva mõju hinnang kirjelduse näol ning mõju arvutusi ei ole vaja esitada. Projektide korral, mille abikõlblike kulude summa on alla 6 391 165 euro, ei ole vaja projekti majandus- ja finantsanalüüsi raames esitada sotsiaalmajanduslikku analüüsi, tundlikkuse- ja riskianalüüsi;
[RT I, 16.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  3) projekti keskkonnamõju eelhinnang, mis on koostatud vastavalt käesoleva määruse lisa 2 alajaotuse III kohasele juhendile, ja ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui 2 aastat;
  4) vee-ettevõtte viimase kolme lõppenud majandusaasta aruanded ning, kui aruande auditeerimine on seadusest tulenevalt kohustuslik, ka audiitori järeldusotsus;
  5) käesoleva määruse lisa 1 vormi 1 kohane kinnitus taotluse rahuldamise otsuse kohase projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu ja mitteabikõlbliku kulutuse katmise garanteerimise kohta;
  6) käesoleva määruse lisa 1 vormi 3 kohane tabel, milles on esitatud taotluse hindamise aluseks olevate indikaatorite väärtused. Teises ja viiendas taotlusvoorus lisa 1 vorm 3 ei esitata;
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]
  7) «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» nõuetele vastavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad projektipiirkonnas;
  8) enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamist nõutavad Keskkonnaameti ja Terviseameti kooskõlastused ning kohaliku omavalitsuse volikogu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamise otsus;
[RTL 2009, 99, 1469 - jõust. 01.01.2010]
  9) vee-ettevõtja, vee-ettevõtte ja (või) kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud opereerimisleping, mis reguleerib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamisega seotud küsimusi projektipiirkonnas;
  10) Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta, mille kuupäev ei ole varasem kui 60 päeva taotluse esitamise päevast arvates;
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]
  11) juhul, kui projekti piirkond hõlmab mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumit, «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» nõuetele vastav mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumit hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimusi sätestav omavalitsuste vaheline haldusleping;
  12) juhul, kui projekti elluviimiseks soetatakse käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 4 nimetatud rajatised, rajatiste turuväärtuse sõltumatu eksperdi antud hinnang, mis on valminud kuni 90 kalendripäeva enne taotluse esitamist, ning rajatiste omaniku nõusolek rajatiste võõrandamiseks;
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]
  13) juhul, kui on tegemist käesoleva määruse § 17 punktis 8 nimetatud ohtlike komponentide esinemisega joogivees, akrediteeritud labori poolt teostatud vähemalt kolme analüüsi tulemused joogivee kvaliteedi ohtlike komponentide osas;
  14) käesoleva määruse lisa 3 vormi 1 kohane tabel, milles on esitatud andmed projekti investeeringute tulemuste kohta. Nimetatud tabel tuleb esitada ka taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotluse juurde. Viiendas taotlusvoorus lisa 3 vormi 1 ei esitata.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (7) Taotlus saadetakse rakendusüksusele posti teel, tuuakse rakendusüksusesse käsipostiga või saadetakse e-postiga digitaalallkirjaga. Paberil taotlus esitatakse allkirjastatuna ühes eksemplaris. Paberil taotlusele lisatakse taotlus ka elektrooniliselt. Elektrooniliselt esitatava taotluse failid peavad olema MS Wordi, MS Exceli või pdf-formaadis.

3. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE RAKENDUSÜKSUSES 

§ 13.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine rakendusüksuses koosneb taotluse registreerimisest, taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse esmasest kontrollist, taotluse hindamisest, mille käigus hinnatakse taotluse nõuetele vastavust ja antakse taotlusele hindepunktid, ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest. Teise ja viiendasse taotlusvooru esitatud taotlusi hindepunktide andmiseks ei hinnata.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (2) Rakendusüksus registreerib taotluse viivitamata ja alustab taotluse menetlemist taotluste registreerimise järjekorras alates esimesena registreeritud taotlusest. Teises ja viiendas taotlusvoorus esitatud taotluse esmase kontrolli või taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus leitud puuduste korral loetakse taotluse registreerimise päevaks rakendusüksusele parandatud taotluse esitamise päeva.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (3) Rakendusüksus teostab 7 kalendripäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates taotluse esmase kontrolli, mille käigus kontrollib käesoleva määruse § 12 lõike 6 punktides 1–9 ja vajaduse korral punktides 10–14 nimetatud asjakohaste dokumentide olemasolu, kas taotlusvorm on nõuetekohaselt täidetud ja kas taotlusvormile lisatud dokumendid vastavad § 12 lõikes 6 esitatud nõuetele. Kui taotlus ei vasta esmase kontrolli nõuetele, teavitab rakendusüksus sellest taotlejat ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 7 kalendripäeva.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (4) Rakendusüksus kontrollib 80 kalendripäeva jooksul taotlusvooru tähtpäeva saabumisest arvates ja teise ning viienda taotlusvooru korral 30 kalendripäeva jooksul taotluse esmasest registreerimisest arvates taotleja ja taotluse vastavust struktuuritoetuse seaduse ja käesoleva määruse nõuetele, sealhulgas määruse §-s 14 esitatud taotluse nõuetele vastavuse hindamiskriteeriumitele. Kui taotluses avastatakse puudusi, teavitab rakendusüksus sellest taotlejat ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja summaarselt kuni 20 kalendripäeva. Taotluse menetlemise tähtaega pikendatakse puuduste kõrvaldamiseks määratud aja võrra.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (5) Taotleja on kohustatud esitama rakendusüksusele viimase nõudel taotluse nõuetele vastavuse hindamiseks täiendavat informatsiooni.

  (6) Kui on tegemist suurprojektiga nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 39 tähenduses, siis saadab rakendusüksus nõuetele vastavava suurprojekti toetuse taotluse rakendusasutusele, kes edastab selle koos nimetatud EÜ määruse artiklis 40 sätestatud teabega Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks. Taotleja on kohustatud esitama Euroopa Komisjonile tema nõudel projekti kohta täiendavat informatsiooni.

§ 14.   Taotluse nõuetele vastavuse hindamiskriteeriumid

  Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus peab vastama käesoleva määruse §-des 11 ja 12 ning struktuuritoetuse seaduse § 15 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  2) taotluse teostatavusuuring vastab käesoleva määruse lisa 2 alajaotuse osa I punktis 11 sätestatud kriteeriumidele;
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]
  3) taotlus vastab käesoleva määruse lisa 2 II alajaotuse punktis 26 sätestatud kriteeriumidele;
  4) projekti keskkonnamõjude eelhinnang on koostatud vastavuses käesoleva määruse lisa 2 III alajaotuses toodud juhendmaterjaliga.

§ 15.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Rakendusüksus tunnistab taotleja nõuetele vastavaks, kui ta vastab kõigile käesoleva määruse §-s 11 ja struktuuritoetuse seaduse § 14 lõike 1 punktides 4 ja 5 esitatud nõuetele.

  (2) Rakendusüksus tunnistab taotluse nõuetele vastavaks, kui taotlus vastab struktuuritoetuse seaduse § 15 lõikes 1 ning käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

  (3) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 1 või käesoleva määruse nõuetele, sh §-s 14 sätestatud vastavuskriteeriumitele;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab pettuse või surve avaldusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda rakendusüksusel kontrollida taotluse vastavust nõuetele, sh teostada paikvaatlust, mille eesmärk on tutvuda taotleja organisatsiooni, asutuse või ettevõttega ja (või) projekti teostamise kohaga;
  4) taotleja ei ole kõrvaldanud puudusi vastavalt käesoleva määruse § 13 lõigetele 3 ja 4.

  (4) [Kehtetu - RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

§ 16.   Taotluse hindamine hindepunktide andmiseks

  (1) Nõuetele vastavaid taotlusi, teise ja viiendasse taotlusvooru esitatud taotlused välja arvatud, hinnatakse hindepunktide andmiseks käesoleva määruse §-s 17 sätestatud hindamiskriteeriumite järgi.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (2) Taotlusi hinnatakse hindepunktide andmiseks ja rahuldatakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 3–8 sätestatule, arvestades järgmisi põhimõtteid:
  1) esimesena hinnatakse ja rahuldatakse taotlused üle 10 000 ie reostuskoormusega reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi arendamiseks;
  2) teisena hinnatakse ja rahuldatakse taotlused 2000–9999 ie reostuskoormusega reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi arendamiseks;
  3) kolmandana ja vastavalt käesoleva määruse § 4 lõikes 3 sätestatule hinnatakse ja rahuldatakse taotlused alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ja arendamiseks või väljaspool reoveekogumisala üle 50 elaniku teenindava joogiveevarustussüsteemi rekonstrueerimiseks.
[RT I, 04.10.2012, 1 - jõust. 07.10.2012]

  (3) Käesoleva määruse § 17 punktides 1–7 nimetatud hindamiskriteeriumite põhjal reastatakse taotlused iga kriteeriumi alusel pingeritta, seejuures pingerea esimesel kohal asetsev taotlus saab 100 punkti. Pingereas iga järgmisel kohal asetseva taotluse punktide leidmiseks lahutatakse eespool asetseva taotluse punktidest maha järgmine jagatis: 100 jagatud nõuetele vastavate taotluste arvuga.

  (4) Taotluse hindamisel summeeritakse käesoleva määruse § 17 punktides 1–7 nimetatud hindamiskriteeriumite eest saadud punktid ja jagatakse hindamisel kasutatud hindamiskriteeriumite arvuga, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatut.

  (5) Juhul kui taotluses planeeritud tegevus ei hõlma hindamiskriteeriumi valdkonda, ei hinnata taotlust selle hindamiskriteeriumi osas.

  (6) Käesoleva määruse § 17 punktis 8 esitatud hindamiskriteeriumi täitmisel liidetakse käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel arvutatud punktidele täiendavalt 20 punkti.

  (7) Hindamiskriteeriumite põhjal järjestatud taotlused rahuldatakse alates suurima punktisumma saanud taotlusest taotlusvooru rahalise mahu piires.

  (8) Võrdse hindepunktide summa korral reastub kõrgemale kohale taotlus, milles käsitletud projekti tegevus mõjutab suuremat arvu nõuetele vastavat joogivett saavaid tarbijaid.

§ 17.   Taotluse hindamiskriteeriumid

  (1) Taotlusi hinnatakse hindepunktide andmiseks järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) investeeringu suurus eurodes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbija kohta kogu projekti toimingute lõikes. Madalama investeeringukuluga projekt reastub pingereas kõrgemale;
[RT I, 16.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  2) investeeringu suurus eurodes nõuetele vastava joogivee tarbija kohta projekti raames rekonstrueeritava või ehitatava ühisveevarustuse infrastruktuuri korral. Madalama investeeringukuluga projekt reastub pingereas kõrgemale;
[RT I, 16.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  3) tarbijate arv, kellele projekti raames rekonstrueeritava või ehitatava ühisveevarustuse infrastruktuuri kaudu on tagatud nõuetele vastav joogivee teenus. Suuremat tarbijate arvu hõlmav projekt reastub pingereas kõrgemale;
  4) investeeringu suurus eurodes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbija kohta, kelle reovesi kogutakse kokku ja puhastatakse nõuetekohaselt projekti raames rekonstrueeritavate või ehitatavate ühiskanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti abil. Madalama investeeringukuluga projekt reastub pingereas kõrgemale;
[RT I, 16.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  5) tarbijate arv, kelle reovesi kogutakse kokku ja puhastatakse nõuetekohaselt projekti raames rekonstrueeritavate või ehitatavate ühiskanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti abil. Suuremat tarbijate arvu hõlmav projekt reastub pingereas kõrgemale;
  6) investeeringu suurus eurodes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbija kohta, kelle reovee puhastamisel tekkiv reoveesete töödeldakse nõuetele vastavas reoveesette töötlemise keskuses. Madalama investeeringukuluga projekt reastub pingereas kõrgemale;
[RT I, 16.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  7) keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määruses nr 78 «Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded» sätestatud nõuete kohaselt töödeldud reoveesette kogus aastas kuivainesisalduse juures 100%. Suuremat kogust nõuetekohaselt töödeldud reoveesetet tagav projekt reastub pingereas kõrgemale;
  8) sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» mõistes ohtlike komponentide esinemine üle 30% ühisveevärgi teenuse tarbijate joogivees projekti piirkonnas projekti elluviimise eelselt. Hindamiskriteeriumi täitmine annab hindamisel 20 punkti.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hindamiskriteeriumite kasutamisel võetakse tarbijate arvu määramisel aluseks projekti ehitustegevuse lõppemise aastale järgneva aasta andmed.

§ 18.   Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus

  (1) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse käesoleva määruse §-de 14–17 alusel 87 kalendripäeva jooksul taotlusvooru tähtpäevast arvates. Juhul kui taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb käesoleva määruse § 13 lõike 3 või 4 kohaselt puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja võrra, peab rakendusüksus tegema taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse mitte hiljem kui 117 kalendripäeva jooksul taotlusvooru tähtpäevast arvates.

  (2) Teises ja viiendas taotlusvoorus tehakse taotluse rahuldamise otsus käesoleva määruse §‑de 14 ja 15 alusel kõikide nõuetele vastavaks tunnistatud taotlejate nõuetele vastavate taotluste osas nende registreerimise järjekorras, kuni vooru eelarve maht seda võimaldab. Teise ja viiendasse taotlusvooru esitatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb rakendusüksus 55 kalendripäeva jooksul taotluse esmasest registreerimisest arvates. Juhul kui taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb käesoleva määruse § 13 lõike 3 või 4 kohaselt puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja võrra, peab rakendusüksus tegema taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse mitte hiljem kui 75 kalendripäeva jooksul taotluse esmasest registreerimisest arvates.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (3) Kui taotluse täielik rahuldamine ei ole võimalik taotlusvooru toetusteks määratud rahasumma tõttu, mille rakendusasutus on teatavaks teinud, teeb rakendusüksus rakendusasutusele ettepaneku taotlusvooru rahalist mahtu suurendada.

  (4) Suurprojekti nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 39 tähenduses toetuse taotluse kohta rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse tegemisel arvestatakse nimetatud EÜ määruse artiklis 41 sätestatud tähtaegasid. Euroopa Komisjoni otsuse suurprojekti heakskiitmise kohta edastab rakendusasutus rakendusüksusele. Rakendusüksus teeb Euroopa Komisjoni otsuse põhjal suurprojekti taotluse rahuldamise otsuse ning edastab mõlemad otsused toetuse saajale.

  (5) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui:
  1) taotluse hindamisel selgub, et taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei oleks saanud nõuetele vastavaks tunnistada;
  2) taotlus jääb taotluste hindamise tulemusel moodustunud paremusjärjestuses väljapoole taotlusvooru Ühtekuuluvusfondi rahaliste vahendite mahtu;
  3) teise ja viienda taotlusvooru korral jääb taotlus taotluste registreerimise järjestuses väljapoole taotlusvooru kinnitatud rahaliste vahendite mahtu;
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]
  4) Euroopa Komisjon ei kiida suurprojekti nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 39 tähenduses heaks.

  (6) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise päev;
  3) otsuse tegemise õiguslikud ja faktilised alused;
  4) toetuse saaja ja tema andmed;
  5) taotluse number;
  6) projekti nimi ja kogumaksumus;
  7) toetuse summa eurodes ja toetuse maksimaalne määr (%) projekti abikõlblike kulude maksumusest;
[RT I, 16.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  8) toetuse saaja minimaalne omafinantseeringu suurus eurodes ja selle minimaalne osakaal (%) projekti abikõlblike kulude maksumusest;
[RT I, 16.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  9) kulude abikõlblikkuse perioodi algus- ja lõpupäev;
  10) toetuse kasutamise tingimused, mis tulenevad määrusest, sealhulgas käesoleva määruse § 20 lõikest 2 ja § 21 lõikest 2;
  11) muud tingimused, mis on vajalikud projekti edukaks elluviimiseks;
  12) otsuse vaidlustamise kord.

  (7) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse muuhulgas käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1, 2 ja 12 sätestatu ning taotluse rahuldamata jätmise põhjused.

  (8) Rakendusüksus saadab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse viivitamata taotlejale väljastusteatega tähtkirjana või taotleja nõusolekul elektrooniliselt.

  (9) Koos taotluse rahuldamise otsusega saadetakse taotlejale kinnituskiri. Kui taotleja, kelle taotlus on rahuldatud, on nõus toetuse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega, tagastab ta kinnituskirja allkirjastatult rakendusüksusele 14 kalendripäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse kättesaamisest arvates.

  (10) Kui taotleja ei tagasta kinnituskirja rakendusüksusele 14 kalendripäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist, tunnistab rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

  (11) Kui toetuse saaja ei alusta projekti elluviimist 3 kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi algusest arvates, võib rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada. Projekti elluviimise alustamiseks loetakse taotluses kavandatud hanke väljakuulutamist.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

4. peatükk TAOTLUSE RAHULDAMISE OTSUSE MUUTMINE 

§ 19.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine

  (1) Toetuse saaja taotleb rakendusüksuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist, kui:
  1) tekib põhjendatud vajadus muuta projekti abikõlblikkuse ajakava või perioodi;
  2) tekib põhjendatud vajadus muuta projekti eelarvet või kogumaksumust;
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]
  3) põhjendatud vajadus muuta projekti tegevust või teostada töid, mis ei ole hõlmatud taotluses kirjeldatud projektipiirkonnaga;
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]
  4) [Kehtetu RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]

  (2) Rakendusüksus võib keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest, kui:
  1) kavandatava muudatuse tõttu muutub oluliselt projekti sisu või tulemus ning seetõttu ei ole võimalik projekti eesmärke saavutada;
  2) kavandatav muudatus ei vasta projekti eesmärkidele või käesoleva määruse §-s 3 nimetatud toetuse andmise eesmärgile või § 4 lõikes 1 nimetatud toetatavale tegevusele;
  3) kavandatava muudatuse tulemusel ei ole võimalik projekti tegevust lõpetada määruse §-s 5 nimetatud otsuses sätestatud kulude abikõlblikkuse perioodi lõpupäevaks.

  (3) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse hiljemalt 60 kalendripäeva jooksul, arvates vastava avalduse saamisest ja teavitab toetuse saajat seejärel viivitamata taotluse rahuldamise otsuse muutmisest või sellest keeldumisest. Rakendusüksus järgib taotluse rahuldamise otsuse muutmise menetlemisel määruse § 18 lõikes 1 sätestatud tähtaegasid, mis sätestavad taotluse menetlemise teisele taotlusvoorule järgnevates taotlusvoorudes.
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

  (4) Toetuse summat võib taotluse rahuldamise otsuse muutmisega põhjendatud juhtudel suurendada vaid üks kord projekti abikõlblikkuse perioodi kestel, juhul kui projekti eelarves esialgselt planeeritud abikõlblikud kulud suurenevad riigihanke tõttu ning täidetud on struktuuritoetuse seaduse § 18 lõikes 5 sätestatud tingimused.

  (5) Rakendusüksus võib muuta taotluse rahuldamise otsust, vähendades seda summa võrra, mida toetuse saaja ei ole kasutanud lõppenud aastal taotluse rahuldamise otsuses märgitud rahastamiskava kohaselt.
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]

  (6) Rakendusüksus võib seada tähtpäeva taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotluste esitamiseks.
[RT I 2010, 47, 280 - jõust. 18.07.2010]

5. peatükk TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED 

§ 20.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja on kohustatud täitma toetuse saajale pandud kohustusi, mis tulenevad struktuuritoetuse seadusest, selle rakendusaktidest, sealhulgas käesolevast määrusest, käesolevas määruses nimetatud teistest õigusaktidest, kinnituskirjast, toetuse taotluse rahuldamise otsusest ning Euroopa Komisjoni määrusest 1159/2000/EÜ, mis käsitleb liikmesriikide järgitavaid teavitamis- ja avalikustamismeetmeid seoses struktuurifondide antava abiga (EÜT L 130, 31.05.2000, lk 30–36).

  (2) Hanke korraldamise ja hankelepingu täitmise asjus on toetuse saaja kohustatud esitama rakendusüksuse nõudel hanke eel ülevaatamiseks hankedokumente, sh hankelepingu eelnõu ja selle täpsustusi. Asjaomased tingimused sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses.

6. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEGEMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 21.   Toetuse väljamaksed

  (1) Toetuse väljamaksed tehakse vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 23 ja sama paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud korrale ning taotluse rahuldamise otsuses märgitud tingimustele.

  (2) Toetuse saaja esitab rakendusüksuse etteantud vormil väljamaksetaotluse kuu 1. või 15. kuupäevaks, kui rakendusüksusega ei ole kokku lepitud teisiti.

  (3) Pärast toetuse kasutamiseks viimase väljamaksetaotluse esitamist peab toetuse saaja esitama rakendusüksusele kolme kuu jooksul projekti lõpparuande.
[RT I, 23.02.2012, 3 - jõust. 26.02.2012]

  (4) Toetuse saaja esitab koos lõpparuandega rakendusüksusele ajakohastatud projekti majandus- ja finantsanalüüsi juhul, kui projekti elluviimise käigus, alates eelmise majandus- ja finantsanalüüsi esitamisest, ilmnes vähemalt üks järgmine asjaolu:
  1) tõsteti projekti vara abil pakutava teenuse hinda prognoositust suuremal määral;
  2) tekkis uus tuluallikas, mida ei ole arvesse võetud;
  3) vähenes projekti kogumaksumus.
[RT I, 23.02.2012, 3 - jõust. 26.02.2012]

  (5) Juhul, kui lõikes 4 nimetatud asjaoludest ei ole ükski alates eelmise majandus- ja finantsanalüüsi esitamisest ilmnenud, esitab toetuse saaja koos lõpparuandega vastava kinnituse.
[RT I, 23.02.2012, 3 - jõust. 26.02.2012]

7. peatükk TOETUSE KASUTAMISE SEIRE 

§ 22.   Seirearuannete esitamine

  Toetuse saaja esitab rakendusüksusele toetuse kasutamise kohta seirearuanded vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 24 lõike 4 alusel kehtestatud korrale.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 24.   Üleminekusäte

  Keskkonnaministri 13. märtsi 2008. a määruse nr 8 «Meetme «Veemajanduse infrastruktuuri arendamine» tingimused» alusel rahastatud projektidele kohaldatakse nende projektide lõpetamiseni käesolevat määrust alates selle jõustumisest.

Lisa 1 Taotleja omafinantseeringu garanteerimise kinnitu
[RT I, 16.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 2 Juhendmaterjal projekti teostatavusuuringu, finants- ja majandusanalüüsi ning keskkonnamõju eelhinnangu koostamiseks, kui projekti kaasrahastamise taotlus esitatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondile
[RT I, 22.05.2014, 3 - jõust. 25.05.2014]

Lisa 3 Projekti investeeringute tulemused
[RT I, 04.10.2012, 1 - jõust. 07.10.2012]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json