Teksti suurus:

Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.05.2020 otsus nr 575

Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.05.2020

§ 1.  Kiirgusseaduse muutmine

Kiirgusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „väärtus,” sõnadega „millega võrdse või”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Väljaarvamise ja vabastamise taotlusele esitatavad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

3) paragrahvi 13 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „vabatahtlikkuse alusel”;

4) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elanikukiiritus on elaniku saadav kiiritus, välja arvatud kutse- või meditsiinikiiritus.”;

5) paragrahvi 32 lõike 1 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) viivitamata teavitama Keskkonnaametit ja Häirekeskust hädaabinumbril 112 kiirgusallika kadumisest, vargusest või loata kasutamisest ning kiirgustegevuse käigus toimunud juhtumist või avariist, mille tagajärjel on töötaja või elanik saanud käesoleva seaduse § 50 lõike 6 alusel kehtestatud piirmääradest suurema ekvivalent- või efektiivdoosi, ning sündmuse järel esitama Keskkonnaametile analüüsi selle tekkepõhjuste ja parandusmeetmete rakendamise kohta;”;

6) paragrahvi 32 lõiget 1 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) mitte pakkuma töötajatele varalist või muud soodustust kiirgusohutusnõuete täitmata jätmise eest.”;

7) paragrahvi 33 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „nimistud” sõnaga „loetelud” vastavas käändes;

8) paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud radioaktiivse aine, seda sisaldava seadme ja radioaktiivsete jäätmete riigi valdusse võtmise otsustab Keskkonnaamet.”;

9) paragrahvi 65 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 68 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamise alused ja väljaarvamistasemed, millega võrdse või millest väiksema väärtuse korral kiirgustegevusluba ei nõuta, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

11) seadust täiendatakse §-dega 701–704 järgmises sõnastuses:

§ 701. Lepinguriigi kiirgustegevusloa tunnustamine

Kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ning talle on seal väljastatud kiirgustegevusluba, esitab ettevõtja Eestis teenuse osutamiseks Keskkonnaametile selle tegevusloa tunnustamiseks taotluse, milles esitatakse sõltuvalt kiirgustegevuse eripärast järgmised andmed ja dokumendid:
1) taotleja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
2) kavandatava kiirgustegevuse kirjeldus;
3) koopia asukohariigis pädeva asutuse väljastatud kiirgustegevusloast, mis on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostilliga), kui välisleping ei sätesta teisiti;
4) kiirgustegevusloa eestindus, mille on teinud vandetõlk või mis on notariaalselt kinnitatud;
5) väljavõte asukohamaa äriregistri registreerimiskaardist;
6) kiirgustegevuse asukoht ja ajaperiood Eestis;
7) Eesti-poolse tellija esindaja kontaktandmed;
8) andmed kiirgustöötajate, nende erialase väljaõppe ja isikudooside seire kohta;
9) muud andmed, mis on vajalikud kiirgusohutuse hindamiseks.

§ 702. Tunnustamise otsustamise tähtaeg ja kehtivus

(1) Keskkonnaamet teeb otsuse tunnustamise või tunnustamata jätmise kohta 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

(2) Tunnustus antakse kuni kolmeks aastaks.

§ 703. Tunnustamisest keeldumine ja tunnustuse kehtetuks tunnistamine

(1) Keskkonnaamet keeldub kiirgustegevusluba tunnustamast, kui:
1) tunnustust taotletakse tegevuseks, milleks ei ole taotleja asukohariigis väljastatud kiirgustegevusluba;
2) tunnustust taotletakse selleks ajaks, kui taotleja asukohariigis väljastatud kiirgustegevusluba ei kehti;
3) tunnustuse taotlejal puuduvad nõutava erialase ettevalmistusega kiirgustöötajad või ei ole tagatud nende isikudooside seire;
4) kiirgustegevuseks taotletav asukoht või muud tingimused ei võimalda täita kiirgusohutusnõudeid.

(2) Keskkonnaamet tunnistab tunnustuse kehtetuks, kui:
1) ilmneb, et tunnustuse saanud ettevõtja on teadlikult esitanud tunnustuse taotluses valeandmeid või võltsitud dokumendi;
2) ilmnevad käesoleva seaduse § 77 lõike 3 punktides 2 ja 3 loetletud asjaolud.

§ 704. Tunnustusotsusele kantavad andmed

Tunnustusotsusele märgitakse:
1) tunnustuse saanud ettevõtja nimi ja registrikood;
2) tunnustuse saanud ettevõtja ning kontaktisiku aadress ja kontaktandmed;
3) kiirgustegevuse nimetus;
4) kiirgustegevuse asukoht;
5) tunnustuse kehtivusaeg;
6) kiirgustöötajate andmed;
7) kiirgustegevusest ja selle eripärast tulenevad kiirgusohutuse ja kiirgusseire nõuded ning muud kiirgustegevust iseloomustavad andmed.”;

12) paragrahvi 78 pealkiri ja lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 78. Kiirgustegevuse muutmine

(1) Kiirgustegevusloa omaja esitab loa andjale keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu taotluse, kui ta kavatseb:”;

13) paragrahvi 78 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) muuta kiirgustegevusloas märgitud kiirgusallika andmeid või lõpetada selle kasutamise;”;

14) paragrahvi 96 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keskkonnaamet tagab, et uuringute või muude asjakohaste meetodite abil selgitatakse välja kõik sellised toimingud, mille korral looduslikud kiirgusallikad või looduslikud radioaktiivsed ained võivad põhjustada töötajatele või elanikele suuremat kiiritust, kui on käesoleva seaduse alusel kehtestatud elaniku efektiivdoosi piirmäär.”;

15) paragrahvi 96 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Toimingud, mille korral looduslikud kiirgusallikad või looduslikud radioaktiivsed ained võivad põhjustada töötajatele või elanikele suuremat kiiritust, kui on käesoleva seaduse alusel kehtestatud elaniku efektiivdoosi piirmäär, on muu hulgas:”;

16) paragrahvi 105 lõikes 21 asendatakse sõnad „tuleb võtta meetmeid” sõnadega „tuleb kaaluda meetmete võtmist”.

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse §-s 131 asendatakse läbivalt sõnad „Kiirgustegevuseks antava keskkonnaloa” sõnaga „Kiirgustegevusloa”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 2 ja 10 jõustuvad 2020. aasta 1. juunil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json