Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle juhtimisega seonduvate määruste muutmine seoses Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorraga

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2020, 7

Mootorsõiduki ja selle juhtimisega seonduvate määruste muutmine seoses Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorraga

Vastu võetud 19.05.2020 nr 25

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 74 lõike 10, § 76 lõike 13, § 83 lõike 5, § 96 lõike 8, § 100 lõigete 6 ja 7, § 148 lõike 4, § 150 lõike 3 ning § 151 lõike 5 ja autoveoseaduse § 36 lõike 7 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruses nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Lõikes 1 nimetatud taotlus peab olema kirjalikus või elektroonilises vormis ja muud vajalikud alusdokumendid vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui käesoleva määruse või muu õigusaktiga ei sätestata või dokumendi olemusest ei tulene teisiti.”;

2) paragrahvi 4 lõike 8 esimest lauset täiendatakse enne sõna „sõiduki” sõnaga „uue”;

3) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Paragrahvi 4 lõike 8 2020. aasta mais jõustunud redaktsiooni kohaldatakse tagasiulatuvalt sõiduki registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli aktile, mis on välja antud 2019. aasta 12. märtsil või hiljem.”.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2011. a määruse nr 43 „Jalgratturi ja pisimopeedijuhi eksamineerimise, jalgratta juhtimisõiguse andmise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded jalgratturi kvalifikatsioonile” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2011. a määrust nr 43 „Jalgratturi ja pisimopeedijuhi eksamineerimise, jalgratta juhtimisõiguse andmise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded jalgratturi kvalifikatsioonile” täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorrast tingitud erand

Edukalt sooritatud teooriaeksami tulemus, mille kehtivuse lõpu kuupäev on Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal või 30 päeva jooksul pärast eriolukorra lõppemist, kehtib edasi eriolukorra ajal ja 180 päeva pärast eriolukorra lõppemist.”.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Juhtimisõiguse taotleja kinnitab esitatud andmete õigsust allkirjaga või juhiloataotluse esitamisel veebikeskkonnas autentimisega.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 261 järgmises sõnastuses:

§ 261. Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorrast tingitud erandid

(1) Edukalt sooritatud teooriaeksam, mille kehtivuse lõpu kuupäev on Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra (edaspidi eriolukord) ajal või 30 päeva jooksul pärast eriolukorra lõppemist, kehtib edasi eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppemist.

(2) Erandina § 10 lõike 13 esimeses lauses sätestatust on eriolukorra ajal ja kuni 180 päeva pärast eriolukorra lõppemist toimuva A-, B- ja BE-kategooria ning A1-, A2- ja B1-alamkategooria sõidueksami kestus vähemalt 35 minutit.”.

§ 4.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määrust nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” täiendatakse §-ga 511 järgmises sõnastuses:

§ 511. Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorrast tingitud tervisetõendi erand

Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal ja kuni 90 päeva pärast eriolukorra lõppemist võib mootorsõidukijuhi koolituskursusele võtta õppima isiku, kes ei oma taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit, tingimusel, et ta omandab tervisetõendi enne õppesõiduga alustamist.”.

§ 5.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määruse nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määrust nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Praktiliste oskuste kontrolli erand Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorras

Paragrahvi 7 lõike 5 teist lauset ei kohaldata Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppemist, kui § 7 lõikes 5 nimetatud tähtaeg möödus eriolukorra ajal või kuni 90 päeva pärast eriolukorra lõppemist.”.

§ 6.  Majandus- ja taristuministri 6. juuni 2018. a määruse nr 29 „Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm” muutmine

Majandus- ja taristuministri 6. juuni 2018. a määrust nr 29 „Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm” täiendatakse §-ga 13 järgmises sõnastuses:

§ 13. Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorrast tingitud tervisetõendi esitamise erand

Eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppemist ei pea pädevustunnistuse väljastamiseks esitama kehtivat tervisetõendit, kuid pädevustunnistuse taotleja peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline mootorsõidukit juhtima ning tal ei tohi olla haigusi või tervisehäireid, mis takistavad ohutut juhtimist.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json