Teksti suurus:

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2020, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus

Vastu võetud 13.05.2020 nr 18
RT I, 15.05.2020, 11
jõustumine 18.05.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2020RT I, 22.05.2020, 1725.05.2020

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse toetuse andmise tingimused kaubandus- või teenindusettevõtjale, kes kasutab rendi- või üürilepingu (edaspidi rendileping) alusel kaubandus- või teeninduspinda kaubanduskeskuses, mis oli peaministri 2020. aasta 24. märtsil kehtestatud kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu tõttu osaliselt või täielikult suletud.

  (2) Määrust kohaldatakse ka väljaspool kaubanduskeskust asuvat laste mängutuba pidavale kaubandus- või teenindusettevõtjale.

  (3) Määrust ei kohaldata järgmistele käitistele:
  1) toidukauplused;
  2) apteegid;
  3) pangakontorid;
  4) telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad;
  5) pakiautomaadid;
  6) postkontorid.

  (4) Toetuse andmisel lähtutakse lisaks käesolevale määrusele riigieelarve seaduse § 812 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest.

  (5) Käesoleva määruse alusel antakse riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ (ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9, edaspidi COVID-19 raamistik) mõistes COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel ning sellele kohaldatakse COVID-19 raamistikus ja konkurentsiseaduse §-s 341 sätestatut.

  (6) Määruse alusel antakse toetust alates Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava otsuse vastuvõtmisest kuni 2020. aasta 31. detsembrini.

§ 2.  Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine kaubandus- või teenindusettevõtjatele COVID-19 levikust põhjustatud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks.

  (2) Toetuse andmise oodatav tulemus on toetust saavate kaubandus- või teenindusettevõtjate käitiste taaskäivitamine ja tegevuse jätkumine eriolukorra lõppemise järel.

§ 3.  Toetuse rakendamine

  Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS).

§ 4.  Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) e-teenindus on EASi veebilehel asuv portaal, mille kaudu toimub taotleja ja EASi vaheline teabe ja dokumentide edastamine;
  2) kaubandus- või teenindusettevõtja on füüsilisest isikust ettevõtja, äriühing või mittetulundusühing, kes pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  3) kaubanduskeskus on hoone, kus asub kolm ja rohkem kauplust või teenindusettevõtet, mille külastamiseks tuleb kasutada ühist sissepääsu ja mis jagavad koridori või aatriumit;
  4) käitis on laste mängutuba või koht, kus kaubandus- või teenindusettevõtja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust ning mille juurde võib kuuluda tootmis-, hoiu- või muu koht.

§ 5.  Vaide esitamine

  (1) EASi otsuse või toimingu peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaide EAS kaudu Rahandusministeeriumile 30 päeva jooksul alates päevast, kui isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) Rahandusministeerium lahendab vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Vaidemenetlusega seotud teave, dokumendid ja vaideotsus toimetatakse vaide esitajale kätte elektrooniliselt.

2. peatükk Toetuse andmise alused, toetuse suurus ja selle arvestamise alused 

§ 6.  Toetuse andmise alused, toetuse suurus ja arvestus

  (1) Taotletava toetuse suurus ühe kaubandus- või teenindusettevõtja käitise kohta on võrdne rendile- või üürileandja (edaspidi rendileandja) poolt lepingujärgsest ühe kuu üüri- või rendisummast (edaspidi rent) tehtud soodustusega või sellest väiksem, kuid mitte rohkem kui 25 protsenti lepingu järgsest ühe kuu rendist, mis kehtis 2020. aasta veebruaris. Käibemaksukohustuslase puhul võetakse toetuse suuruse arvestamisel aluseks rendisumma ilma käibemaksuta.
[RT I, 22.05.2020, 17 - jõust. 25.05.2020]

  (2) Taotletava toetuse minimaalne suurus ühe käitise kohta on 100 eurot.

  (3) Kui taotlejate nõuetele vastavate taotlustega taotletav kogusumma ületab meetme eelarvet, rahuldatakse iga taotlus samas proportsioonis, nagu meetme eelarve suhtub kvalifitseerunud taotluste kogusummasse.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning nõuded taotlejale ja taotlusele 

§ 7.  Toetuse taotlemine

  (1) Taotlusvooru avamisest annab EAS teada oma veebilehel ja e-teeninduses.

  (2) Kaubandus- või teenindusettevõtja võib toetust taotleda iga käitise kohta üks kord koondatuna ühte taotlusesse.

  (3) Digitaalselt allkirjastatud taotluse esitab taotleja esindusõiguslik isik EASile e-teeninduse kaudu.

§ 8.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda Eesti äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud kaubandus- või teenindusettevõtja, kelle:
  1) käitise tegevus oli osaliselt või täielikult peatatud tulenevalt liikumisvabaduse piirangust ja viibimiskeelust;
  2) käitise kohta oli sõlmitud enne 2020. aasta 12. märtsi kehtiv rendileping;
  3) 2020. aasta märtsi ja aprilli käive summaarselt langes vähemalt 30 protsenti võrreldes 2019. aasta sama perioodi käibega või, kui ettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, siis võrreldes 2020. aasta jaanuari ja veebruari kogukäibega;
[RT I, 22.05.2020, 17 - jõust. 25.05.2020]
  4) käitis on taasavamise järel ja toetuse taotlemise aluseks oleva rendiarve perioodi jooksul avatud klientide teenindamiseks;
  5) käitise kohta on taotluse esitamise ajaks saadud rendileandjalt rendi allahindlus võrreldes 2020. aasta veebruaris kehtinud kuise rendiga;
  6) poolt käitise kohta tasutav rendi osa toetatavaks perioodiks on vähemalt 25 protsenti;
  7) COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel saadud abi koos määruse alusel taotletava toetusega ei ületa 800 000 eurot;
  8) põllumajandus-, kalandus- ja vesiviljelussektori ettevõtja puhul COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel saadud abi koos määruse alusel taotletava toetusega ei ületa 120 000 eurot kalandus- ja vesiviljelussektori ettevõtja kohta või 100 000 eurot põllumajandustoodete esmatootmisega tegeleva ettevõtja kohta.
[RT I, 22.05.2020, 17 - jõust. 25.05.2020]

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei ole raskustes ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 EL aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), (muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18), artikli 2 punkti 18 mõistes seisuga 2019. aasta 31. detsember;
  2) taotlejal puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud ning taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse;
  3) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  4) kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema taotluse esitamise ajaks tehtud nõutud summas, kui maksmise tähtaeg on saabunud, või on tasutud tagasimaksete kohta koostatud maksegraafiku järgseteks tähtaegadeks ja summas;
  5) kui taotleja on saanud COVID-19 levikust põhjustatud kriisi tõttu riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldatavate vahendite arvelt toetust teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt, teavitab taotleja EASi selle saamisest taotlusvormil.

  (3) EAS kontrollib toetuse taotleja lõike 1 punktides 1 ja 4 sätestatud nõuetele vastavust taotleja kinnituse alusel.

§ 9.  Nõuded taotlusele

  Taotlus peab sisaldama järgmist teavet:
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, telefoninumber, e-posti-, kodulehe- ja postiaadress;
  2) kaubandus- või teenindusettevõtja käitise tegevuskoht (aadress ja kui käitis asub kaubanduskeskuses, selle nimi);
  3) käitise klientidele pärast eriolukorra lõppemist avatud olemise ühe kalendrikuu rendimakse summa, mille osas toetust taotletakse ning taotletava toetuse summa;
  4) taotleja kinnitus enda vastavuse kohta §-s 8 sätestatud nõuetele;
  5) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 3 nimetatud perioodi ning võrdlusperioodi käibedeklaratsioonide väljavõtted Maksu- ja Tolliametist või kasumiaruanded;
[RT I, 22.05.2020, 17 - jõust. 25.05.2020]
  6) kasumiaruanne ja bilanss 2019. aasta 31. detsembri seisuga või, kui taotleja kuulub kontserni, siis kontsernipõhine kasumiaruanne ja bilanss;
  7) kontserni liikmete andmed, kui kontsern ei kajastu äriregistris;
  8) 2020. aasta 12. märtsi seisuga kehtiv käitise rendileping;
  9) 2020. aasta veebruari kuu eest esitatud rendiarve;
  10) toetuse taotlemise aluseks olev rendiarve, mis kinnitab rendileandja tehtavat soodustust ja soodustuse suurust selle kuu kohta, mille kohta toetust taotletakse.

4. peatükk Taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 10.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb:
  1) taotluse läbivaatamisest;
  2) vajadusel selgituste ja lisateabe küsimisest;
  3) taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist ja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamisest;
  4) riigiabi reeglitega kokku sobivuse hinnangu andmisest;
  5) taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest.

  (2) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 15 tööpäeva alates taotlusvooru tähtpäevast. EAS võib taotluse menetlemise aega põhjendatud juhtudel pikendada kuni kümne tööpäeva võrra, millest teavitab oma veebilehel ja e-teeninduses.

  (3) Kui taotluses avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni kolmetööpäevane tähtaeg, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg. EAS teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui taotleja ei ole tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud.

§ 11.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetele vastava taotleja ja taotluse osas teeb EAS taotluse rahuldamise otsuse või taotluse osalise rahuldamise otsuse.

  (2) Kui taotlejat nõuetele vastavate taotlustega taotletav kogusumma on suurem meetme maksimaalsest kogusummast, rahuldatakse taotlused lähtuvalt § 6 lõikes 3 sätestatule.

  (3) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui taotleja või taotlus ei vasta määruses sätestatud tingimustele.

  (4) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb ja esitab e-teeninduse kaudu taotlejale EAS.

§ 12.  Toetuse maksmise tingimused

  Toetus makstakse toetuse saajale kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

5. peatükk Toetuse saaja ning EASi õigused ja kohustused 

§ 13.  Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada EASilt teavet ja selgitusi, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega.

  (2) Toetuse saaja kohustub:
  1) esitama EASi nõudmisel teavet ettenähtud viisil ja tähtajal;
  2) võimaldama EASil, Euroopa Komisjonil, Euroopa Pettustevastasel Ametil ja Euroopa Kontrollikojal teha kohapealset kontrolli ja järelevalvet toetusega seotud dokumentide üle;
  3) säilitama taotlusega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale seitse aastat pärast toetuse väljamaksmist;
  4) teavitama viivitamata kirjalikult EASi kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist;
  5) maksma toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui selgub, et toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või on kaldunud muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust.

§ 14.  EASi õigused ja kohustused

  (1) EASil on õigus:
  1) teostada kohapealset kontrolli;
  2) nõuda taotluses sisalduva kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  3) nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja on rikkunud määruses sätestatud tingimusi või on kaldunud muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust.

  (2) EASil on kohustus:
  1) nõustada taotlejaid taotlusega seotud küsimustes;
  2) teha taotlusvorm ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma veebilehel;
  3) toetuse tagasinõudmisel sätestada vastavas otsuses tagasinõudmise alus, tagasinõutav summa, otsuse täitmise tähtaeg ja muu otsusega seotud oluline teave;
  4) mitte avaldada taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud teavet ega dokumente;
  5) säilitada toetuse andmisega seotud dokumente kümme aastat arvates viimasest toetuse andmisest;
  6) pärast rahuldamise otsust teha oma veebilehel kättesaadavaks toetuse saaja nimi ja toetuse summa.

§ 15.  Toetuse tagastamine

  (1) EAS võib teha toetuse osalise või täies ulatuses tagasinõudmise otsuse, kui:
  1) toetuse saaja on taotlemisel esitanud ebaõiget teavet või teave on jäetud esitamata;
  2) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata käesolevas määruses nimetatud kohustuse;
  3) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.

  (2) Toetuse tagasinõude otsuse võib teha ühe aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates, välja arvatud juhul, kui riigiabi andmist reguleerivast õigusaktist tuleneb teisiti.

  (3) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates.

  (4) Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, peab toetuse saaja maksma viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.

/otsingu_soovitused.json