Teksti suurus:

Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.05.2021 otsus nr 739

Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.05.2021

§ 1.  Kalandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõiget 10 täiendatakse pärast tekstiosa „perioodiks 2015–2020” tekstiosaga „ja perioodiks 2021–2022”;

2) paragrahvi 27 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) taotleja, kes on käitaja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/288, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses ajavahemikuga, mille jooksul taotlused ei ole vastuvõetavad (ELT L 51, 24.02.2015, lk 1–6), artikli 2 punkti 2 tähenduses, peab vastama nimetatud määruses sätestatud nõuetele;”;

3) paragrahvi 27 lõiget 2 täiendatakse punktidega 71–74 järgmises sõnastuses:

„71) taotlejal, kes tegeleb kutselise kalapüügiga siseveekogudel ja kes ei ole käitaja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/288 artikli 2 punkti 2 tähenduses, ei ole kehtivat karistust kalapüügiseaduse § 75 lõikes 2 või 3, § 85 lõikes 1 või 2 ega karistusseadustiku § 279 lõikes 1 või 2 sätestatud süüteo toimepanemise eest, mida käsitatakse kalapüüginõude tõsise rikkumisena kalapüügiseaduse § 71 lõike 1 tähenduses;
72) taotlejal, kes tegeleb kutselise kalapüügiga siseveekogudel ja kes ei ole käitaja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/288 artikli 2 punkti 2 tähenduses, ei ole üle ühe kehtiva karistuse kalapüügiseaduse § 77 lõikes 2 või 3 ega § 81 lõikes 1 või 2 sätestatud süüteo toimepanemise eest, mida käsitatakse kalapüüginõude tõsise rikkumisena kalapüügiseaduse § 71 lõike 1 tähenduses;
73) taotleja, kes tegeleb kutselise kalapüügiga siseveekogudel ja kes ei ole käitaja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/288 artikli 2 punkti 2 tähenduses, peab vastama nimetatud määruse artiklis 5 sätestatud nõuetele;
74) taotleja ei ole toime pannud karistusseadustiku § 280 lõikes 2 või 4, § 344 lõikes 1 või 2, § 345 lõikes 1 või 2 ega §-s 361 sätestatud kuritegu, mille toimepanemise korral ei ole fondi toetuse taotlus nõuetekohane 24 kuud pärast süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist;”;

4) paragrahvi 29 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „Maaeluministeeriumi ja kohaliku algatusrühma” sõnadega „Kohaliku algatusrühma”;

5) paragrahvi 40 lõike 41 punkti 1, § 44 lõike 4 punkti 1 ja § 48 lõike 5 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu „kehtestatud õigusaktis” sõnadega „või asjakohases Euroopa Liidu õigusaktis”;

6) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Kui kalamajandusliku riigiabi andmise tingimustes ei ole sätestatud toetuse taotluste hindamist, rahuldatakse nõuetekohased taotlused selle riigiabi andmiseks ettenähtud eelarvevahendite piires, vähendades vajaduse korral toetuse summat võrdeliselt iga taotleja kohta.”;

7) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui kalamajandusliku vähese tähtsusega abi andmise tingimustes ei ole sätestatud toetuse taotluste hindamist, rahuldatakse nõuetekohased taotlused selle abi andmiseks ettenähtud eelarvevahendite piires, vähendades vajaduse korral toetuse summat võrdeliselt iga taotleja kohta.”;

8) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui muu kalamajandusliku abi andmise tingimustes ei ole sätestatud toetuse taotluste hindamist, rahuldatakse nõuetekohased taotlused selle abi andmiseks ettenähtud eelarvevahendite piires, vähendades vajaduse korral toetuse summat võrdeliselt iga taotleja kohta.”.

§ 2.  Karistusregistri seaduse § 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) käesoleva seaduse § 20 lõike 1 punktis 13 nimetatud seadustes sätestatud menetluste läbiviimisel;”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json