Teksti suurus:

Riigivaraseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.05.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.05.2021 otsus nr 740

Riigivaraseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.05.2021

Riigivaraseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesolevas seaduses vallasasja kohta sätestatut kohaldatakse ka varaliselt hinnatavale õigusele, välja arvatud riigi tarkvarale, kui see antakse avalikkusele tasuta kasutamiseks käesoleva seaduse 3. peatüki 2. jaos sätestatud korras.”;

2) paragrahvidest 14–28 moodustatakse seaduse 3. peatüki 1. jagu ja selle pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

1. jagu
Riigivara kasutamiseks andmine üldkorras
”;

3) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesolevas jaos sätestatut ei kohaldata käesoleva peatüki 2. jaos sätestatud riigi tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmisel ja riigi tarkvara kasutamisel riigivara valitsejate vahel.”;

4) seaduse 3. peatükki täiendatakse 2. jaoga järgmises sõnastuses:

2. jagu
Riigi tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmine ja riigi tarkvara kasutamine riigivara valitsejate vahel

§ 281. Riigi tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmine

(1) Riigi tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmisena käsitatakse riigivara valitseja poolt riigi tarkvara lähtekoodi tasuta ja tähtajatult kättesaadavaks tegemist piiramata arvule isikutele kasutuslepingu alusel käesolevas jaos sätestatud korras.

(2) Riigi tarkvara käesoleva seaduse tähenduses on arvutiprogramm, mille suhtes autori varalised õigused kuuluvad osaliselt või täielikult riigile.

§ 282. Riigi tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmise viis ja otsustamine

(1) Riigi tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmise otsustab riigivara valitseja otsustuskorras.

(2) Kasutamiseks andmise otsus peab sisaldama vähemalt:
1) kasutamiseks antava riigi tarkvara kirjeldust;
2) kasutamiseks antava riigi tarkvara kasutamise tingimusi.

(3) Riigi tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmisel lisab riigivara valitseja oma veebilehele lingi, mille kaudu on riigi tarkvara lähtekood ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teave kättesaadav.

§ 283. Riigi tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmisel kohalduvad piirangud

(1) Riigi tarkvara ei anta avalikkusele tasuta kasutamiseks, kui sellega kaasneks riigile kahjulik mõju. Muu hulgas võetakse arvesse riigi tarkvara avalikkusele kasutamiseks andmisega kaasnevat riski küberturvalisusele, riigi tarkvara kasutusvaldkonna iseärasusi ning kasutamiseks andmisest tulenevat võimalikku ohtu avalikule korrale ja riigi julgeolekule.

(2) Kui varalised õigused riigi tarkvara suhtes kuuluvad riigile osaliselt, antakse riigi tarkvara käesolevas jaos sätestatud korras avalikkusele tasuta kasutamiseks üksnes riigile kuuluvate varaliste õiguste ulatuses.

(3) Riigi tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmisel ja kasutamise tingimuste kehtestamisel arvestatakse riigi tarkvara autori isiklike õigustega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aluste ilmnemisel võib riigivara valitseja riigi tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmiseks sõlmitud kasutuslepingu üles öelda.

§ 284. Riigi tarkvara kasutamine riigivara valitsejate vahel

(1) Kui riigi tarkvara ei ole käesolevas jaos sätestatud korras avalikkusele tasuta kasutamiseks antud, annab riigivara valitseja riigi tarkvara tasuta kasutamiseks teisele riigivara valitsejale viimase taotlusel, välja arvatud käesoleva seaduse § 283 lõikes 1 sätestatud juhul.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul sõlmitakse riigivara valitsejate vahel riigi tarkvara tasuta kasutamise kokkulepe, millega nähakse ette riigi tarkvara kasutamise tingimused.”;

5) paragrahvi 57 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesolevat peatükki ei kohaldata käesoleva seaduse 3. peatüki 2. jaos sätestatud riigi tarkvara avalikkusele tasuta kasutamiseks andmise ja 4. peatüki 3. jaos sätestatud eraõiguslikule juriidilisele isikule vara üleandmise korral.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json