Teksti suurus:

Veealusele mälestisele sukeldumise loa väljaandmise, sukeldumisest teavitamise ja veealuse mälestise ning selle kaitsevööndi seisundist teavitamise kord, veealusele mälestisele sukeldumise loa vorm

Veealusele mälestisele sukeldumise loa väljaandmise, sukeldumisest teavitamise ja veealuse mälestise ning selle kaitsevööndi seisundist teavitamise kord, veealusele mälestisele sukeldumise loa vorm - sisukord
Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2011, 2

Veealusele mälestisele sukeldumise loa väljaandmise, sukeldumisest teavitamise ja veealuse mälestise ning selle kaitsevööndi seisundist teavitamise kord, veealusele mälestisele sukeldumise loa vorm

Vastu võetud 15.06.2011 nr 9

Määrus kehtestatakse „Muinsuskaitseseaduse” § 242 lõike 9 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse:
  1) veealusele mälestisele sukeldumise loa (edaspidi sukeldumisluba) taotlemise ja andmise kord;
  2) veealusele mälestisele ja selle kaitsevööndisse sukeldumisest teavitamise kord;
  3) veealuse mälestise ja selle kaitsevööndi seisundist teavitamise kord;
  4) sukeldumisloa vorm, mis on esitatud määruse lisas.

  (2) Määruses sätestatud menetlusele kohaldatakse „Haldusmenetluse seadust” „Muinsuskaitseseaduses” sätestatud erisustega.

§ 2.  Sukeldumisluba

  (1) Sukeldumisluba annab selle omajale õiguse sukelduda veealusel mälestisel ja selle kaitsevööndis.

  (2) Sukeldumisluba antakse tähtajatult.

  (3) Sukeldumisloa annab Muinsuskaitseamet.

  (4) Sukeldumisluba vormistatakse Muinsuskaitseameti A4 formaadis blanketile.

§ 3.  Sukeldumisloa taotlemine

  (1) Sukeldumisluba võib taotleda füüsiline isik, kes on:
  1) vähemalt 18-aastane;
  2) läbinud koolituse, mille käigus omandatakse oskus sukelduda veealusele mälestisele seda kahjustamata.

  (2) Sukeldumisloa taotleja esitab Muinsuskaitseametile kirjaliku taotluse, milles on märgitud taotleja nimi, isikukood, elukoha aadress, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress.

  (3) Taotlusele lisatakse tõend käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud koolituse läbimise kohta.

§ 4.  Taotluse läbivaatamine, loa väljastamine või väljastamisest keeldumine

  (1) Muinsuskaitseamet vaatab esitatud taotluse läbi ja otsustab sukeldumisloa andmise või sellest keeldumise ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

  (2) Muinsuskaitseamet keeldub sukeldumisloa andmisest järgmistel põhjustel:
  1) taotleja ei vasta käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  2) taotleja on viimase aasta jooksul oluliselt rikkunud „Muinsuskaitseseaduses” või selle alusel antud õigusaktides kehtestatud nõudeid, sealhulgas käesolevas määruses sätestatud mälestisele ja selle kaitsevööndisse sukeldumise korda.

  (3) Sukeldumisloa andmisest või sellest keeldumisest teavitatakse sukeldumisloa taotlejat kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul.

§ 5.  Sukeldumisloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Muinsuskaitseamet tunnistab sukeldumisloa kehtetuks juhul, kui sukeldumisloa omaja rikub „Muinsuskaitseseaduses” või selle alusel antud õigusaktides kehtestatud nõudeid, eelkõige:
  1) ei järgi käesoleva määruse §-s 6 sätestatud teavitamise korda;
  2) jätab pärast sukeldumist teavitades märkimata sukeldumisel ilmnenud rikkumised veealusel mälestisel või veealusele mälestisele sukeldumise ohtlikkuse.

  (2) Sukeldumisloa kehtetuks tunnistamisest teavitab Muinsuskaitseamet sukeldumisloa omajat kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul.

§ 6.  Veealusele mälestisele ja selle kaitsevööndisse sukeldumisest teavitamine

  (1) Sukeldumisest veealusele mälestisele ja selle kaitsevööndisse teavitab loa omanik või „Muinsuskaitseseaduse” § 36 lõike 1 punkti 6 alusel antud tegevusloa alusel sukeldumise korraldamise teenuse osutaja järgmiselt:
  1) vahetult enne sukelduma minemist ja vahetult pärast sukeldumiselt naasmist Politsei- ja Piirivalveametit;
  2) ühe nädala jooksul enne sukeldumist ja ühe nädala jooksul pärast sukeldumist Muinsuskaitseametit.

  (2) Sukeldumisest teavitamisel esitatakse teade Muinsuskaitseameti veebilehel märgitud Politsei- ja Piirivalveameti ning Muinsuskaitseameti kontakttelefonidele või e-posti aadressidele.

  (3) Sukeldumisest teavitamisel esitatakse järgmine teave:
  1) sukeldumisloa või tegevusloa number;
  2) mälestise kultuuriväärtuste riikliku registri number, nimetus ja asukoht.

  (4) Enne sukeldumist esitatakse lisaks järgmine teave:
  1) sukeldumise planeeritud ajavahemik;
  2) sukeldumisel kasutatava ujuvvahendi number.

  (5) Pärast sukeldumist esitatakse lisaks järgmine teave:
  1) sukeldumise tegelik ajavahemik;
  2) veealuse mälestise ja selle kaitsevööndi seisund, eelkõige kõik sukeldumisel ilmnenud rikkumised veealusel mälestisel ja selle kaitsevööndis;
  3) sukeldumisel ilmnenud veealusele mälestisele sukeldumise ohtlikkus.

  (6) Sukeldumise korraldamise teenuse osutaja teatab pärast sukeldumist lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatule sukeldumisele kaasa võetud inimeste nimed sukeldumiste kaupa.

Rein Lang
Minister

Siim Sukles
Kantsler

Lisa Veealusele mälestisele sukeldumise luba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json