Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2013, 22

Koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

Vastu võetud 13.08.2009 nr 62
RTL 2009, 67, 986
jõustumine 01.09.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.08.2010RT I 2010, 60, 41001.09.2010
09.03.2011RT I, 17.03.2011, 520.03.2011
16.06.2011RT I, 22.06.2011, 125.06.2011
10.09.2012RT I, 13.09.2012, 116.09.2012
29.08.2013RT I, 03.09.2013, 406.09.2013

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 243 lõike 2 alusel.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolieelse lasteasutuse (edaspidi õppeasutus) nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 2.   Nõustamise eesmärk

  Sisehindamise küsimustes õppeasutuse nõustamise (edaspidi nõustamine) eesmärk on:
  1) analüüsida õppeasutuse sisehindamist;
  2) anda sisehindamisest tagasisidet õppeasutuse direktorile;
  3) nõustada õppeasutuse direktorit sisehindamise valdkonnas.
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 3.   Nõustamise läbiviimine

  (1) Õppeasutuse nõustamise sisehindamise küsimuses (edaspidi nõustamise) võib algatada õppeasutus või Haridus- ja Teadusministeerium. Õppeasutuse algatatud nõustamise võib läbi viia enne sisehindamise aruande (edaspidi aruanne) koostamist, aruande koostamise ajal või aruande põhjal. Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud nõustamise aluseks on sisehindamisaruanne.

  (2) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus algatada nõustamine, kui õppeasutust ei ole viimase kolme aasta jooksul nõustatud või õppeasutus on esitanud Haridus- ja Teadusministeeriumile taotluse nõustamise läbiviimiseks. Nõustamise algatamisel määratakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt nõunik ning kaetakse tema tegevusega seotud kulud vastavalt nõunikuga sõlmitud lepingule.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (3) Nõustamise algatamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitab õppeasutus aruande koostamise aasta 31. detsembriks elektrooniliselt taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumile.

  (4) Nõustamisel lähtub nõunik õppeasutuse tegevusnäitajatest, mis on kättesaadavad Eesti Hariduse Infosüsteemi kaudu, ja järgmistest hindamiskriteeriumidest:
  1) eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas strateegiline juhtimine;
  2) personalijuhtimine, sealhulgas personalivajaduse hindamine, personali värbamine, kaasamine, toetamine, arendamine, hindamine ja motiveerimine ning personaliga seotud tulemused, sealhulgas personali saavutused, täienduskoolitus, rahulolu, personaliga seotud statistika;
  3) koostöö huvigruppidega, sealhulgas koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, huvigruppidega koostöö hindamine ning huvigruppidega seotud tulemused, sealhulgas hoolekogu (nõukogu), lastevanemate ja teiste huvigruppide aktiivsus, avalikkussuhted, kaasatus otsustamisse, tagasiside ja rahulolu;
  4) ressursside juhtimine, sealhulgas eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise baasi arendamine, inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja keskkonnahoid;
  5) õppe- ja kasvatusprotsess, sealhulgas lapse areng, õppekava, õppekorraldus ja -meetodid, väärtused ja eetika; lastega seotud tulemused, sealhulgas hariduslike erivajadustega lastega arvestamine, huvitegevus, terviseedendus, lastega seotud statistika, laste rahulolu.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (5) Nõunik viib vajadusel läbi õppeasutuse külastuse, millest teavitab õppeasutust hiljemalt ühe kuu jooksul aruande esitamisest.

  (6) Nõunikul on õigus:
  1) vestelda õppeasutuse hoolekogu liikmetega, õppeasutuse töötajatega, lastevanematega, lastega, õppeasutuse asukohajärgse omavalitsuse ning õppeasutuse pidaja esindajatega;
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]
  2) osaleda õppeasutuse pedagoogilise nõukogu, hoolekogu ja lastevanemate koosolekutel;
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]
  3) tutvuda õppeasutuse dokumentatsiooniga, sealhulgas statistilise ja finantsaruandlusega, ning õppeasutuse õpi- ja kasvukeskkonnaga;
  4) teha direktorile ja õppeasutuse pidajale ettepanekuid õppeasutuse tegevuse parendamiseks.

  (7) Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel nõustatud õppeasutus esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile aruande koos nõuniku koostatud kirjaliku tagasisidega (edaspidi tagasisidearuanne).
[RT I, 17.03.2011, 5 - jõust. 20.03.2011]

§ 4.   Nõustamise tulemuste esitamine

  (1) Nõustamise tulemused vormistatakse tagasisidearuandena, mille põhjal on õppeasutusel võimalik täiustada oma tegevust.

  (2) Tagasisidearuandes tuuakse välja järeldused õppeasutuse sisehindamise adekvaatsuse ning tulemuslikkuse kohta. Näidatakse ära, kas õppeasutuse poolt kavandatavad meetmed õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse parendamiseks on piisavad laste ning õppeasutuse arenguks ja vajalike juhtimisotsuste vastuvõtmiseks ning tehakse ettepanekud tegevuse parendamiseks.Tagasisidearuande koostamisel lähtub nõunik § 3 lõikes 4 toodud hindamiskriteeriumidest.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (3) Nõunik edastab õppeasutusele tagasisidearuande hiljemalt kaks kuud peale õppeasutuse aruande esitamist nõunikule.

  (4) Õppeasutuse direktor tutvustab tagasisidearuannet õppeasutuse pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 5.   Üleminekusätted

  (1) [Kehtetu – RT I, 22.06.2011, 1 - jõust. 25.06.2011]

  (2) [Kehtetu – RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

  (3) [Kehtetu – RT I, 22.06.2011, 1 - jõust. 25.06.2011]

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. septembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json