Teksti suurus:

Romusõidukite käitlusnõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 17

Romusõidukite käitlusnõuded1

Vastu võetud 16.06.2011 nr 33
RT I, 22.06.2011, 8
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2015RT I, 19.12.2015, 101.01.2016
16.12.2019RT I, 20.12.2019, 1301.01.2020

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 29 lõike 4 punkti 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 2 punktis 36 kirjeldatud maastikusõidukite ja punktis 40 kirjeldatud mootorsõidukite ning nende osade jäätmete (edaspidi romusõidukid) käitlusnõuded.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) töötlemine on tegevus pärast romusõiduki üleandmist jäätmekäitlejale saastusohu kõrvaldamiseks, demonteerimiseks, lõike- ja purustustöödeks, taaskasutamiseks või purustusjäätmete kõrvaldamise ettevalmistamiseks või mis tahes muudeks romusõidukite ja nende osade taaskasutusele võtmiseks või kõrvaldamiseks;
  2) töötlemiskoht on jäätmekäitluskoht romusõidukite töötlemiseks (edaspidi lammutuskoda), millele on antud asjaomane keskkonnaluba või keskkonnakompleksluba;
[RT I, 20.12.2019, 13 - jõust. 01.01.2020]
  3) kogumiskoht on jäätmekäitluskoht, kus kogutakse ja ladustatakse romusõidukeid ja millele on antud asjaomane keskkonnaluba või keskkonnakompleksluba.
[RT I, 20.12.2019, 13 - jõust. 01.01.2020]

§ 3.   Romusõiduki töötlemine

  (1) Romusõiduki töötlemisel eraldatakse sõidukist:
  1) korduskasutatavad osad, mis demonteeritakse vastavalt turu vajadusele ja ohutust tagades;
  2) akud;
  3) polüklooritud bifenüüle (PCB) ja polüklooritud terfenüüle (PCT) sisaldavad kondensaatorid;
  4) vedelgaasi mahutid;
  5) kütus, õlid, jahutusvedelik, klaasipesuvedelik ja kõik muud vedelikud;
  6) õli- ja kütusefiltrid;
  7) kliimaseadmete täiteaine;
  8) plahvatusohtlikud osad, näiteks turvapatjade käivitusseadmed, kui neid ei ole võimalik kohapeal neutraliseerida;
  9) elavhõbedat sisaldavad seadmed.

  (2) Enne romusõiduki lõplikku purustamist tuleb sellelt demonteerida:
  1) katalüsaatorseadmed;
  2) vaske, alumiiniumi ja magneesiumi sisaldavad metallosad, kui nimetatud metallid ei ole purustamisel eraldatavad;
  3) rehvid;
  4) klaas;
  5) suured plastosad (näiteks kaitseraud, esipaneel, vedelikumahutid), kui nimetatud materjalid ei ole pärast purustamist eraldatavad.

  (3) Enne keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määruse nr 44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” § 2 lõike 1 punktis 5 kirjeldatud mootorsõidukist tekkinud romusõiduki lõplikku purustamist tuleb sellelt demonteerida lisaks käesoleva määruse § 3 lõikes 2 sätestatule veel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34–43) II lisa punktides 8 (a)–8 (j) ja punktis 10 (a) kirjeldatud osad, välja arvatud mootorite piesoelektrilised osad, kui need sisaldavad homogeenses materjalis pliid üle 60 g sõiduki kohta. Tingimuse kohaldamisel ei arvestata elektroonilisi seadmeid, mida valmistaja ei ole paigaldanud tootmisliinil.
[RT I, 20.12.2019, 13 - jõust. 01.01.2020]

  (4) [Kehtetu - RT I, 20.12.2019, 13 - jõust. 01.01.2020]

  (5) Taaskasutatavad ning ohtlikud materjalid ja osad demonteeritakse viisil, mis ei tekita hiljem romusõidukite purustamisel tekkinud purustusjäätmete saastumist.

  (6) Töötlemisel ja ladustamisel tuleb tagada demonteeritud osade sobivus eelkõige korduskasutuseks, ringlussevõtuks või taaskasutuseks.

  (7) Pärast lõigetes 1–5 loetletud osade demonteerimist ja ainete eraldamist võib romusõidukid kokku pressida ja laduda üksteise peale, kuid mitte rohkem kui kolm romusõidukit üksteise peal, kui ohutus ei ole tehniliselt tagatud muul viisil.

§ 4.   Romusõidukite kogumiskohale ja lammutuskojale esitatavad nõuded

  (1) Romusõidukite kogumiskoht peab olema:
  1) ümbritsetud taraga;
  2) varustatud valveseadmetega või ööpäevaringse valvega;
  3) vedelikukindla pinnakattega;
  4) varustatud sademevee kogumisseadmete ja õlipüüduritega.

  (2) Lammutuskojal peavad olema lisaks lõikes 1 sätestatud nõuetele:
  1) hoiuruumid või rajatised § 3 lõikes 1 nimetatud osade ja ohtlike jäätmete ladustamiseks;
  2) konteinerid akude, filtrite, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavate kondensaatorite ladustamiseks;
  3) mahutid romusõidukitest eraldatud vedelike ja gaaside eraldi kogumiseks ja ladustamiseks;
  4) eraldatud alad kasutatud rehvide ja muude tuleohtlike osade ladustamiseks;
  5) kaal romusõidukist eraldatud osade ja vedelike kaalumiseks.

  (3) Lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud nõudeid ei kohaldata kogumiskohale või selle osale, kus ladustatakse romusõidukeid, millest on eraldatud kõik § 3 lõikes 1 nimetatud osad ja ained, või romusõidukitelt demonteeritud osi, mis liigituvad jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruse kohaselt tavajäätmeteks. Selliste romusõidukite või demonteeritud osade kogumiskoht peab olema vähemalt kõva pinnasega.
[RT I, 19.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Lõike 1 punktis 4 sätestatut ei kohaldata, kui romusõidukite kogumine või töötlemine toimub hoones ning see hoone või hoone osa ei ole ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Sellisel juhul tuleb tagada maha voolanud vedelike või õlide kogumine muul viisil.

  (5) Lõike 2 punktis 3 nimetatud mahuteid romusõidukitest eraldatud kliimaseadmete täiteaine kogumiseks ei nõuta, kui täiteaine eraldamine romusõidukitest tellitakse asjaomast luba omavalt ettevõtjalt.

  (6) Lõike 2 punktis 5 nimetatud kaal peab olema taadeldud „Mõõteseaduse” kohaselt.

  (7) Käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 7 nimetatud tegevuseks peab töötajal olema atmosfääriõhu kaitse seaduse § 194 kohane kutse- või osakutsetunnistus.
[RT I, 20.12.2019, 13 - jõust. 01.01.2020]

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (Euroopa Liidu Teataja L 269, 21.10.2000, lk 34–43);
Euroopa Komisjoni otsus 2010/115/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (Euroopa Liidu Teataja L 48, 25.02.2010, lk 12–16).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json