Teksti suurus:

Mälestise tähistamise kord ja tähise kujutis

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2011, 9

Mälestise tähistamise kord ja tähise kujutis

Vastu võetud 17.06.2011 nr 12

Määrus kehtestatakse „Muinsuskaitseseaduse” § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mälestise tähistamise kord ja kinnitatakse mälestise tähise kujutised, mis on esitatud määruse lisades 1 ja 2.

§ 2.  Mälestise tähistamine

  (1) Käesolevas määruses sätestatud korras ja kehtestatud tähisega tähistatakse kinnismälestisi ning võib tähistada veealuseid mälestisi ja vallasmälestisi.

  (2) Mälestise tähistamist korraldab Muinsuskaitseamet. Mälestise tähistamisel võib Muinsuskaitseamet teha koostööd valla- ja linnavalitsusega.

  (3) Mälestise tähistamisel jälgitakse, et:
  1) tähise paigutus- või kinnitusviis ei kahjustaks mälestist ega piiraks selle vaadeldavust;
  2) tähise paigutus- või kinnitusviis oleks püsiv, vältimaks tähise juhuslikku eemaldumist;
  3) tähis oleks vajadusel eemaldatav;
  4) tähis oleks ohutu mälestise külastaja või käsitseja jaoks.

§ 3.  Kinnismälestise tähise paigaldamine

  (1) Kinnismälestise tähis paigaldatakse:
  1) kinnismälestise seinale või muule avalikkusele hästi nähtavale vertikaalsele pinnale;
  2) kinnismälestise juurde juhul, kui käesoleva lõike punktis 1 nimetatud pind puudub või sellele ei ole määruse § 2 lõikes 3 nimetatud põhimõtteid järgides võimalik tähist paigaldada.

  (2) Kinnismälestise tähise asukoha valikul arvestatakse:
  1) tavapäraseid juurdepääsu- ja vaatesuundi mälestisele;
  2) tähise nähtavust avalikkusele;
  3) tähise asetust mälestise suhtes ja kaugust mälestisest nii, et nende seos oleks üheselt mõistetav.

  (3) Veealune mälestis tähistatakse üksnes järgmiste tingimuste täitmisel:
  1) Muinsuskaitseamet ei ole vaba juurdepääsu veealusele mälestisele piiranud;
  2) tagatud on ohutu veeliiklus ja selle kinnituseks on Veeteede Amet andnud tähise paigaldamiseks nõusoleku.

  (4) Veealuse mälestise tähis paigaldatakse:
  1) veealuse mälestise kaitsevööndisse ankurdatud kollast värvi poile;
  2) veekogu veealusele mälestisele lähimale kaldale juhul, kui on võimalik arvestada käesoleva paragrahvi lõikes esitatud nõudeid.

§ 4.  Kinnismälestise tähise kujutis

  (1) Kinnismälestiseks tunnistatud ehitise tähis on ümmargune, läbimõõduga 20 cm. Tähise keskel paikneb määruse lisas 1 esitatud ruunimärgi kujutis ning selle ümber kirjad „KULTUURIMÄLESTIS” ja „NATIONAL MONUMENT”.

  (2) Kinnismälestise, mis on arheoloogiamälestis, tähis on tahvel, millel paikneb määruse lisas 2 esitatud hoburaudsõle kujutis ning mille tekstiväljal on kirjad: „ARHEOLOOGIAMÄLESTIS” ja „ARHEOLOOGIAMÄLESTIS on riigi kaitse all”, samuti arheoloogiamälestise liik ja kultuurimälestiste riikliku registri number.

  (3) Muu kinnismälestise, eelkõige veealuse mälestise ja ajaloomälestise, tähis on kleebis või tahvel, millel paikneb määruse lisas 1 esitatud ruunimärgi kujutis ning mille tekstiväljal on kirjad: „KULTUURIMÄLESTIS”, „NATIONAL MONUMENT” ja „KULTUURIMÄLESTIS on riigi kaitse all”.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähise põhi on hõbehall ning lõigetes 2 ja 3 nimetatud tähise põhi on valge. Tähisele kantav kiri on must või tumehall.

§ 5.  Vallasmälestise tähise paigaldamine ja kujutis

  (1) Vallasmälestisele paigaldatakse tähis üksnes juhul, kui asja materjali, kuju ja suurust arvestades on võimalik järgida kõiki määruse § 2 lõikes 3 nimetatud põhimõtteid.

  (2) Vallasmälestise tähis on asja materjalile, kujule ja suurusele sobivate mõõtmetega silt, kleebis või kirje.

  (3) Vallasmälestise tähise vasakul ääres paikneb määruse lisas 1 esitatud ruunimärgi kujutis ja paremal ääres asuval tekstiväljal kiri „KULTUURIMÄLESTIS” ning vallasmälestise kultuurimälestiste riikliku registri number.

§ 6.  Tähise asendamine teabekandjaga

  Kinnismälestise ja püsiva asukohaga vallasmälestise tähise võib asendada mälestise juurde püsivalt ning määruse § 2 lõikes 3 nimetatud põhimõtteid järgides paigutatud teabekandjaga juhul, kui selle tekstiväljal on määruse lisas 1 või 2 esitatud kujutis ja § 4 või 5 kohaselt tähise tekstiväljale kantav teave.

Rein Lang
Minister

Siim Sukles
Kantsler

Lisa 1 Ruunimärgi kujutis

Lisa 2 Hoburaudsõle kujutis

/otsingu_soovitused.json