Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a. määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ ja sotsiaalministri 18. septembri 2008. a. määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2016, 20

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a. määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ ja sotsiaalministri 18. septembri 2008. a. määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 15.06.2016 nr 48

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 ja § 592 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel ning kooskõlas § 663 lõigetega 1 ja 2.

§ 1. Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ muutmine

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 11 ning § 3 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) saatekiri ambulatoorsele vastuvõtule.“;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 19 järgmises sõnastuses:

„(19) Saatekirja ambulatoorsele vastuvõtule andmekoosseis on toodud määruse lisas 19.“;

4) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

5) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

6) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;

7) määruse lisa 10 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4;

8) määruse lisa 11 tunnistatakse kehtetuks;

9) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5;

10) määruse lisa 16 asendatakse käesoleva määruse lisaga 6;

11) määruse lisa 17 asendatakse käesoleva määruse lisaga 7;

12) määrust täiendatakse lisaga 19, mis on käesoleva määruse lisa 8.

§ 2. Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ lisa 34 asendatakse käesoleva määruse lisaga 9.

§ 3. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis

Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Lisa 3 Saatekirja vastuse andmekoosseis

Lisa 4 Immuniseerimise teatise andmekoosseis
14.05.2019 15:12
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, eemaldatud lisa 4 punkti 5 alapunkti 5.2. tekstist läbikriipsutatud sõna „suhtes“, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

Lisa 5 Kiirabikaardi andmekoosseis

Lisa 6 Hambaravikaart

Lisa 7 Tervisedeklaratsioon

Lisa 8 Saatekiri ambulatoorsele vastuvõtule

Lisa 9 Tervisedeklaratsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json