Teksti suurus:

Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2016, 41

Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel

Vastu võetud 31.12.2003 nr 113
RTL 2004, 3, 35
jõustumine 12.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.03.2005RTL 2005, 32, 45001.04.2005, rakendatakse alates 01.01.2005
04.07.2005RTL 2005, 80, 113322.07.2005, rakendatakse alates 01.07.2005
16.01.2006RTL 2006, 11, 19903.02.2006, rakendatakse osaliselt 01.01.2006 ja osaliselt 01.06.2006
26.04.2006RTL 2006, 40, 70215.05.2006, rakendatakse osaliselt 13.02.2006 ja osaliselt 01.06.2006
28.06.2006RTL 2006, 56, 102121.07.2006, rakendatakse alates 01.07.2006
02.01.2007RTL 2007, 2, 1912.01.2007, rakendatakse alates 01.01.2007
19.03.2008RTL 2008, 28, 41912.04.2008, rakendatakse alates 01.03.2008
12.12.2008RTL 2008, 99, 139901.01.2009
19.01.2009RTL 2009, 9, 11526.01.2009, rakendatakse alates 02.01.2009
09.03.2009RTL 2009, 25, 32720.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009
20.04.2009RTL 2009, 37, 49701.05.2009
25.03.2013RT I, 28.03.2013, 2201.04.2013
20.11.2013RT I, 26.11.2013, 301.07.2014, rakendatakse riigi poolt sotsiaalmaksu maksmisel, kui käesoleva määruse § 1 punktis 3 nimetatud kohustuse tekkimise päev saabub või lapsendamishüvitise, lapsehooldustasu, vanemahüvitise või seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse maksmine lõpetatakse 2014. aasta 1. juulil või hiljem
22.01.2014RT I, 24.01.2014, 227.01.2014
11.08.2015RT I, 14.08.2015, 501.09.2015
24.06.2016RT I, 22.06.2016, 1925.06.2016, rakendatatakse alates 01.05.2016

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel riigi-, valla või linna eelarvest sotsiaalmaksu maksmise ja deklaratsiooni esitamise korra.
[RTL 2005, 32, 450 - jõust. 01.04.2005]

§ 2.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad riigiasutused

  (1) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel kehtestatud vormi ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (edaspidi vorm ESD) Sotsiaalkindlustusamet:
[RTL 2006, 11, 199 - jõust. 03.02.2006, rakendatakse alates 01.01.2006]
  1) üks Eestis elav ning alla 3-aastast Eestis elavat last kasvatav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping, või isik, kes kasutab vanema asemel lapsehoolduspuhkust ning kes kasvatab Eestis alla 3-aastast last;
  2) üks Eestis elav mittetöötav vanem, kes kasvatab kolme või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane;
  3) [kehtetu - RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]
  4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktis 1, 2, 4 või 5 või lõikes 3 nimetatud isiku ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ning kelle eest riik ei maksa sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 1 või 2 alusel;
  5) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 231 alusel määratud sotsiaaltoetust saav isik.
  6) üks Eestis elav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja kes kasvatab Eestis seitset või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last;
  7) äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töötaja, kes saab töövõimetuspensioni;
[RTL 2006, 56, 1021 - jõust. 21.07.2006, rakendatakse alates 01.07.2006]
  8) Eestis elav mittetöötav rahvusvahelise kaitse saaja, kes on vanaduspensioniealine „Riikliku pensionikindlustuse seaduse“ § 7 tähenduses ja kes ei saa Eestis määratud riiklikku pensioni.
[RT I, 22.06.2016, 19 - jõust. 25.06.2016, rakendatatakse alates 01.05.2016]

  (11) Sotsiaalkindlustusamet maksab sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud isikute eest, kes saavad lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud isiku eest, kes saab seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust.
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (12) Käesoleva määruse § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuse tekkimise päevast kuni lapsehooldustasu või vanemahüvitise esimese väljamakse tegemise kuuni (viimane välja arvatud) või § 4 lõikes 2 või 4 nimetatud taotluse esitamise kuuni (viimane kaasa arvatud) makstakse sotsiaalmaksu lapse või laste ema, eestkostja või hooldaja eest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul. Kui lapse või laste ema ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud tingimustele, makstakse sotsiaalmaksu samades punktides nimetatud tingimustele vastava lapse või laste isa eest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul.
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (13) Lapsendamishüvitise, lapsehooldustasu, vanemahüvitise või seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse maksmise lõpetamisel jätkatakse sotsiaalmaksu maksmist sama kindlustatava eest kuni § 4 lõigetes 2 ja 4 nimetatud taotluse esitamise kuuni (viimane kaasa arvatud).
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (14) Lapse ja kindlustatava elukoha määramisel võetakse aluseks rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (2) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peavad sotsiaalmaksu arvestust ja täidavad vormi ESD järgmised riigiasutused:
  1) «Välisteenistuse seaduse» § 67 alusel abikaasatasu saava isiku kohta Välisministeerium, lähetajaministeerium «Välisteenistuse seaduse» tähenduses või selle valitsemisala asutus
[RTL 2007, 2, 19 - jõust. 12.01.2007]
  11) avaliku teenistuse seaduse § 46 alusel abikaasatasu saava isiku kohta lähetav ministeerium või selle valitsemisala ametiasutus;
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  2) [kehtetu - RTL 2006, 11, 199 - jõust. 01.06.2006]
  3) [kehtetu - RTL 2006, 11, 199 - jõust. 01.06.2006]
  4) ajateenija kohta Kaitsevägi;
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  5) [kehtetu - RTL 2006, 11, 199 - jõust. 01.06.2006]
  6) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  7) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  8) rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksusse lähetatud ametniku või tegevväelasega kaasasoleva mittetöötava abikaasa kohta Kaitsevägi;
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  9) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  10) [kehtetu - RTL 2007, 2, 19 - jõust. 12.01.2007, rakendatakse 01.01.2007]
  11) Vabariigi Presidendi ametivolituste ajal ja pärast ametivolituste lõppemist Vabariigi Presidendi mittetöötava abikaasa kohta Vabariigi Presidendi Kantselei;
[RTL 2006, 40, 702 - jõust. 15.05.2006, rakendatakse alates 13.02.2006]
  12) [kehtetu - RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]
  13) päästeteenistuja toetust saava isiku kohta Päästeamet.
[RTL 2008, 28, 419 - jõust. 12.04.2008, rakendatakse alates 01.03.2008]
  14) asendusteenistuja kohta Kaitseressursside Amet;
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  15) isiku kohta, kellel on aja- või reservteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus, Kaitsevägi;
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  16) isiku kohta, kellel on asendusteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus, Kaitseressursside Amet;
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  17) pikaajaliselt välisriiki riiklike ülesannete täitmiseks lähetatud tegevväelasega kaasasoleva mittetöötava abikaasa kohta lähetajana Kaitsevägi või Kaitseliit;
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]
  18) doktoranditoetust saava isiku kohta Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]

  (3) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 1–32 või 6–15 või lõikes 11 nimetatud isik vastab mitmele nimetatud punktides või «Riiklike peretoetuste seaduse» §-s 6 sätestatud tingimusele samaaegselt, makstakse tema eest sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõigetes 31–6 sätestatud juhtudel ühekordselt «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 6 sätestatud summalt.
[RT I, 22.06.2016, 19 - jõust. 25.06.2016, rakendatatakse alates 01.05.2016]

  (31) Kui „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 2, 10 või 14 nimetatud isik vastab samaaegselt muudele „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 1–32, 6–15 või lõikes 11 sätestatud tingimustele, makstakse tema eest sotsiaalmaksu selle punkti alusel, mille puhul on sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olev summa suurim.
[RT I, 22.06.2016, 19 - jõust. 25.06.2016, rakendatatakse alates 01.05.2016]

  (4) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 1, 11, 8, 9 või 15 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 21–32, 6, 61, 7, 11 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Sotsiaalkindlustusamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1, 11, 8, 9 või 15 alusel.
[RT I, 22.06.2016, 19 - jõust. 25.06.2016, rakendatatakse alates 01.05.2016]

  (5) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 6, 61, 7 või 11 nimetatud isik vastab samaaegselt mõnele «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 21, 22, 31, 32 või 13 või lõikes 11 sätestatud tingimusele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Eesti Töötukassa «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 6, 61, 7 või 11 alusel.
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (6) Kui valla- või linnavalitsusel on teave, et «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isik vastab samaaegselt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele, ei ole valla- või linnavalitsusel kohustust pidada tema osas sotsiaalmaksu arvestust.
[RTL 2005, 80, 1133 - jõust. 22.07.2005]

§ 21.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad valla- või linnaasutused

  «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isiku osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD puudega isiku hooldamise eest toetust maksev valla- või linnavalitsus.
[RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]

§ 22.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad avalik-õiguslikud juriidilised isikud

  «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 6, 61, 7 ja 11 nimetatud isiku osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD Eesti Töötukassa.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

§ 23.   Sotsiaalmaksu arvestust pidavad loomeliidud

  Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõikes 12 nimetatud isiku kohta peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD vabakutselisele loovisikule loometoetust maksev loomeliit „Loovisikute ja loomeliitude seaduse“ tähenduses (edaspidi loomeliit).
[RT I, 24.01.2014, 2 - jõust. 27.01.2014]

§ 3.   Sotsiaalmaksu maksmise kohustuse kestus

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse isiku Sotsiaalkindlustusametile taotluse esitamise päev, ent mitte varasem kui isiku kehtiva ravikindlustuse kindlustuskaitse lõppemisele järgnev päev. Perioodi eest, millal isik on kindlustatud isikuga võrdsustatud isik «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 tähenduses, riik sotsiaalmaksu ei maksa. Esimese klassi lõpetamise ajaks «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 8 tähenduses loetakse jooksva õppeaasta lõpp (31. august).
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse töövõimetuspensioni saava isikuga töösuhte tekkimise päev või töötajale töövõimetuspensioni määramise päev, kui § 6 lõikes 3 nimetatud taotlus on esitatud kolme kuu jooksul, arvates riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise aluse tekkimisest. Hilisemal taotluse esitamisel tekib riigipoolne sotsiaalmaksu maksmise kohustus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamise kuule eelnenud kolme kalendrikuu eest.
[RTL 2006, 56, 1021 - jõust. 21.07.2006, rakendatakse alates 01.07.2006]

  (3) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse Eesti Töötukassale taotluse esitamise päev.
[RTL 2009, 37, 497 - jõust. 01.05.2009]

  (4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1, 2 ja 6 nimetatud isikute eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse lapse sünnikuupäev, lapsendamise või eestkostjaks määramise või perekonnas hooldamise seadmise kohtumääruse jõustumise päev või eelnimetatud punktides nimetatud isiku ja lapse Eestisse elama asumise päev.
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014, rakendatakse riigi poolt sotsiaalmaksu maksmisel, kui käesoleva määruse § 1 punktis 3 nimetatud kohustuse tekkimise päev saabub või lapsendamishüvitise, lapsehooldustasu, vanemahüvitise või seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse maksmine lõpetatakse 2014. aasta 1. juulil või hiljem.]

  (5) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 18 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse päev, millest alates määrab õppeasutus „Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse” § 5 lõike 3 tingimustele vastavale doktorandile doktoranditoetuse. Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemise päevaks on kuupäev, millest alates doktorant ei vasta „Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse” § 5 lõike 3 tingimustele.
[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]

§ 4.   Sotsiaalkindlustusametile esitatavad dokumendid
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik esitab Sotsiaalkindlustusametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ning abielu ja laste sündi tõendavate dokumentidega, kui abielu või laste sünni kohta ei ole andmeid rahvastikuregistris. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punktis 4 sätestatud tingimustele.
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud isik, kes ei saa lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, võib esitada Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise taotluse koos isikut tõendava dokumendiga. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 1 või 2 tingimustele.
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (3) [Kehtetu - RTL 2009, 25, 327 - jõust. 20.03.2009, rakendatakse alates 01.03.2009]

  (4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 6 nimetatud isik, kes ei saa seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust, võib esitada Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise taotluse koos isikut tõendava dokumendiga. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 6 tingimustele.
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 4 nimetatud taotluse esitamisel lisatakse taotlusele selle isiku nõusolek, kelle eest maksti taotluse esitamiseni sotsiaalmaksu.
[RT I, 26.11.2013, 3 - jõust. 01.07.2014]

§ 41.   Valla- või linnavalitsusele esitatavad dokumendid

  Valla- või linnavalitsusel on õigus vajadusel nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 11 tingimustele.
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

§ 5.   Eesti Töötukassale esitatavad dokumendid

  Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik esitab Eesti Töötukassale taotluse koos isikut tõendava dokumendiga. Töötukassal on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 sätestatud tingimustele.
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

§ 6.   Sotsiaalmaksu arvestamine ja deklaratsiooni esitamine

  (1) Kui riigi, valla, linna või juriidilise isiku kohustus maksta sotsiaalmaksu käesoleva määruse § 2 lõikes 1 või 2 või §-des 21–23 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil, vallal, linnal või juriidilisel isikul on kohustus sotsiaalmaksu maksta, ning deklaratsioonis näidatakse riigi, valla, linna või juriidilise isiku kohustuse tekkimise või lõppemise kuupäev.
[RT I, 24.01.2014, 2 - jõust. 27.01.2014]

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning §-des 21–23 nimetatud asutused ja juriidilised isikud arvestavad aruandekuul iga isiku kohta maksmisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ja esitavad Maksu- ja Tolliametile aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks vormi ESD. Vastavate infotehnoloogiliste võimaluste olemasolul esitatakse vorm ESD elektrooniliselt.
[RT I, 24.01.2014, 2 - jõust. 27.01.2014]

  (3) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Sotsiaalkindlustusametile igal kuul riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluse, kus näidatakse töötajate, kes saavad töövõimetuspensioni, ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, töösuhte tekkimise või lõppemise kuupäev ning riigi poolt makstava sotsiaalmaksu summa. Taotlus esitatakse hiljemalt palga arvestamise kuule (aruandekuule) järgneva kuu 2. kuupäevaks.
[RTL 2006, 56, 1021 - jõust. 21.07.2006, rakendatakse alates 01.07.2006]

  (4) Lõikes 3 nimetatud andmete alusel esitab Sotsiaalkindlustusamet vormi ESD, millel näitab andmed iga käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töövõimetuspensioni saava töötaja kohta.
[RTL 2006, 56, 1021 - jõust. 21.07.2006, rakendatakse alates 01.07.2006]

§ 7.   Sotsiaalmaksu ülekandmine

  (1) Sotsiaalkindlustusamet, Välisministeerium, lähetajaministeerium või selle valitsemisala asutus, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Töötukassa, Kaitsevägi, Kaitseliit, Vabariigi Presidendi Kantselei, Päästeamet, Kaitseressursside Amet, valla- või linnavalitsus ning loomeliit kannavad Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.
[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

§ 8.   Andmete muutumisest teatamine

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 11, 8, 11 ja 17 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest, § 2 lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud isik teatab sellest sotsiaalkindlsutusametile ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik Eesti Töötukassale.
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 11, 8, 11 ja 17 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma abielu lahutamisest ning § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik teatab sellest sotsiaalkindlustusametile.
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 8, 11 ja 17 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult pensioni saamisest teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist või Eestiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigist ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik Eesti Töötukassale.
[RT I, 28.03.2013, 22 - jõust. 01.04.2013]

§ 9.   Deklaratsiooni parandamine

  Pärast vormi ESD Maksu- ja Tolliametile esitamist deklaratsioonis oleva vea avastamisel esitatakse sama kuu kohta uus parandatud deklaratsioon.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json