Teksti suurus:

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2017, 2

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Vastu võetud 15.06.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse täitemenetluse seadustiku § 631 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 53 pealkirjas asendatakse sõna „arestimisakt” sõnaga „teabevahetus”;

2) paragrahvi 53 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Elektrooniline arestimissüsteem on täitemenetlusregistri, maksukohustuslaste registri ja krediidiasutuse infosüsteemi vaheline infokanal, mille eesmärk on tagada võlgniku konto arestimise ja arestide haldamisega seotud toimingute kohta elektrooniliselt taotluse edastamine krediidiasutusele, võimaldada päringute tegemist krediidiasutuse valduses olevate andmete kohta ning tagada osapoolte tahteavalduste viivitamatu ja turvaline edastamine.”;

3) paragrahvi 53 lõike 1 teises lauses, § 53 lõikes 3, §-s 54 ja § 551 lõikes 1 asendatakse sõna „arestimisakt” vastavas käändes sõnaga „arest” vastavas käändes;

4) paragrahvi 53 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Elektroonilise arestimissüsteemiga liitumiseks annab loa vastutav töötleja. Volitatud töötleja teavitab uuest liitujast Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, kes korraldab kohtutäiturite teavitamise.”;

5) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Maksukohustuslaste registri kaudu edastatakse elektroonilise arestimissüsteemiga liitunud krediidiasutusele haldusakte pärast vastava tehnilise võimaluse loomist.”;

6) paragrahv 55 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 551 pealkirjas asendatakse sõnad „Arestimisaktide elektroonilise kontrollimise kord” sõnadega „Elektrooniliste arestide kontrollimise, andmetöötluse ja andmevahetuse kord”;

8) paragrahvi 551 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Elektrooniline arestimissüsteem koostab täitemenetlusregistrist ja maksukohustuslaste registrist saadud andmete alusel vastuse krediidiasutuse päringule isiku konto arestide olemasolu kohta. Elektroonilise arestimissüsteemi vahendusel teavitatakse kohtutäiturit ning Maksu- ja Tolliametit isiku konto arestimisest.”;

9) paragrahvi 551 lõikes 3 asendatakse sõnad „konto arestimisaktide kohta” sõnadega „konto arestide kohta ning maksukorralduse seadusele”;

10) määrust täiendatakse §-ga 822 järgmises sõnastuses:

§ 822. Elektroonilise arestimisakti edastamine

Käesoleva määruse § 53 lõikes 1 ja § 55 lõikes 1 nimetatud arestimisfaili vahetus täitemenetlusregistri, maksukohustuslaste registri ja krediidiasutuse infosüsteemi vahel lõpetatakse 29. detsembril 2017.”.

§ 2.  Määruse § 1 punkt 6 jõustub 30. detsembril 2017. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

/otsingu_soovitused.json