Teksti suurus:

Läbivalgustuse piltide andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2017, 17

Läbivalgustuse piltide andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 21.06.2017 nr 44

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 15 lõike 6 alusel.

§ 1.  Andmekogu asutamine

 (1) Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu nimega „Läbivalgustuse piltide andmekogu” (edaspidi andmekogu).

 (2) Andmekogu lühinimi on „BAXE”.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on riiklike maksude kogumise tagamiseks ning maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamiseks teabe kogumine transpordivahendite ja kaubakonteinerite kohta ja selle teabe töötlemine.

§ 3.  Andmeandja

  Andmeandja on Maksu- ja Tolliamet.

§ 4.  Andmekogu vastutav töötleja

  Andekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

§ 5.  Andmekogu pidamise viis

 (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna.

 (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 6.  Andmeobjekt

  Andmeobjekt, mille kohta andmekogus andmeid töödeldakse, on sündmus. Sündmuseks loetakse transpordivahendi või kaubakonteineri läbivalgustamist läbivalgustusseadmega.

§ 7.  Andmekogusse kantavad andmed

  Andmekogusse kantakse järgmised andmed:
 1) läbivalgustuse pilt;
 2) läbivalgustuse teostamise kuupäev;
 3) läbivalgustuse asukoht;
 4) kasutatud läbivalgustustehnika andmed;
 5) transpordivahendi andmed;
 6) kauba konteineri number;
 7) skaneeritud kauba saatedokumendid;
 8) skaneeritud transpordivahendi juhi isikut tõendav dokument või juhiluba,
 9) kui kaup saadetakse füüsilisse kontrolli seoses salakaubaveo kahtlusega, siis märgitakse andmekogusse füüsilise kontrolli tulemused.

§ 8.  Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

  Andmekogu andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T1S2.

§ 9.  Andmete avaldamine

 (1) Läbivalgustuse piltide andmekogu andmed ei ole avalikud. Andmekogule on juurdepääs Maksu- ja Tolliametil, Politsei- ja Piirivalveametil, Kaitsepolitseiametil ning Teabeametil.

 (2) Läbivalgustuse piltide andmekogu vastutav töötleja võib avaldada andmekogu andmeid teise riigi tolliasutusele liidu õigusakti või välislepingu alusel toimuva tolli- või maksualase koostöö raames.

 (3) Lõikes 2 nimetatud andmevahetust ei teostata § 7 punktides 7 ja 8 nimetatud andmete osas.

§ 10.  Andmete säilitamine

 (1) Andmekogu andmeid säilitatakse kolm aastat andmete andmekogusse kandmise päevast arvates.

 (2) Kui sündmus on seotud süüteoga, säilitatakse selle andmeid süüteo aegumiseni.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler