Teksti suurus:

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2018, 1

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muutmine

Vastu võetud 19.06.2018 nr 40

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määrust nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu kõigil osanikel või aktsionäridel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri- või kõrgharidus või kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni 5. tase põllumajandustootmise valdkonnas või Eesti hariduse infosüsteemis enne 2013. aasta 1. septembrit registreeritud õppekavale vastav põllumajandusalane kutsekeskharidus.”;

2) paragrahvi 2 lõike 6 punktides 1 ja 2, lõike 7 sissejuhatavas lauseosas ning lõike 8 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „15” arvuga „24”;

3) paragrahvi 14 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Toetuse saaja ei tohi kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni olla äriseadustiku § 6 tähenduses tütarettevõtja ja tema üle ei tohi omada konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju teine ettevõtja.”.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json