Teksti suurus:

Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2018, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.06.2018 otsus nr 276

Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2018

§ 1.  Eesti Haigekassa seaduse muutmine

Eesti Haigekassa seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 teises lauses asendatakse arv „15” arvuga „6”;

2) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervishoiu korraldamise valdkonna eest vastutav minister ja riigi eelarvepoliitika valdkonna eest vastutav minister on nõukogu liikmed ametikoha järgi.

(2) Vabariigi Valitsus nimetab korraldusega Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul kaks nõukogu liiget, Eesti Ametiühingute Keskliidu ettepanekul ühe nõukogu liikme ja Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekul ühe nõukogu liikme. Ettepaneku tegija on kohustatud enne Vabariigi Valitsusele ettepaneku tegemist kontrollima nõukogu liikme vastavust käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud nõuetele.

(3) Vabariigi Valitsus võib nõukogu liikme tagasi kutsuda selle liikme nimetamise ettepaneku teinud organisatsiooni ettepanekul või kui nimetatud nõukogu liige ei vasta enam käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud nõuetele.”;

3) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 nimetatud nõukogu liikme nimetamisel või tagasikutsumisel arvestatakse järgmisi nõudeid:
1) tal on nõukogu liikme kohustuste täitmiseks vajalikud teadmised ja laitmatu reputatsioon;
2) tema majandus- või kutsetegevus ei ole seotud tervishoiuteenuse osutajaga ega ravimi käitlemise tegevusluba omava või meditsiinitehnoloogia tootmise või müümisega tegeleva isikuga;
3) ta ei kuulu käesoleva lõike punktis 2 nimetatud tegevusala esindusorganisatsiooni juhtorganisse ega saa esindusorganisatsioonilt lepingu alusel töö- või teenustasu, mis on seotud esindusorganisatsiooni põhitegevusega või tema huvide esindamisega.”;

4) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 nimetatud nõukogu liikmete volituste tähtaeg on kolm aastat ja neid ei saa nõukogu liikmeks nimetada rohkem kui kaks korda järjest.”;

6) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest ning nende hulgas on nõukogu esimees või aseesimees.”;

7) paragrahvi 18 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab vähemalt üle poole nõukogu liikmetest.”;

8) paragrahvist 21 jäetakse välja sõnad „või kes ei ole Riigikogu poolt määratud”;

9) paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 33. Struktuuriüksused

Haigekassa peamised struktuuriüksused ning nende asukoht ja pädevus sätestatakse haigekassa põhikirjas.”;

10) seadust täiendatakse §-dega 482 ja 483 järgmises sõnastuses:

§ 482. Haigekassa nõukogu liikmete volituste tähtaeg seoses nõukogu ümberkorraldamisega

Eesti Haigekassa nõukogu ümberkorraldamise tulemusena jätkavad 2018. aasta 1. septembrist kaks Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul nimetatud nõukogu liiget ning üks Eesti Ametiühingute Keskliidu ja üks Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekul nimetatud nõukogu liige kuni oma volituste tähtaja lõppemiseni, kui nad vastavad käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud nõuetele, ja käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 nimetatud valdkondade eest vastutavad ministrid. Alates 2018. aasta 1. septembrist on teiste nõukogu liikmete volitused lõppenud.

§ 483. Struktuuriüksuse juhi töölepingu tähtaeg

(1) Kuni 2018. aasta 31. augustini kehtinud Eesti Haigekassa seaduse § 33 lõike 2 alusel struktuuriüksuse juhiga sõlmitud kehtiv tähtajaline tööleping loetakse 2018. aasta 1. oktoobrist tähtajatuks töösuhte algusest arvates.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata juhul, kui struktuuriüksuse juht esitab 2018. aasta 30. septembriks juhatuse esimehele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tähtajalise töölepingu jätkumiseks kuni selle tähtaja lõpuni.”.

§ 2.  Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Haigekassa moodustab nõuandva tervishoiuteenuste loetelu komisjoni, kes annab haigekassa juhatusele arvamuse tervishoiuteenuste loetelu muutmise kohta vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud Vabariigi Valitsuse määrusele.”;

2) paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega:
1) käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsema sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad;
2) tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja korra;
3) tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamise ja töökorra ning arvamuse andmise korra.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. septembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2018. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json