Teksti suurus:

Vabade õiguselukutsetega seotud justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2021, 1

Vabade õiguselukutsetega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 14.06.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse advokatuuriseaduse § 41 lõike 2, notariaadiseaduse § 57 ja tõestamisseaduse § 13 lõike 8 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. augusti 2011. a määruse nr 41 „Advokaadi kinnitamistoimingud” muutmine

Justiitsministri 30. augusti 2011. a määruse nr 41 „Advokaadi kinnitamistoimingud” § 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruses nr 23 „Notariaadimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 121 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „Eestis asuv notar” sõnadega „e-notari kaudu”;

3) paragrahvi 121 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui tehingu tõestamisel osalevad isikud samal ajal notari juures ja videosilla vahendusel, kohaldatakse tõestamisele vastava tõestamisviisi kohta sätestatut. Notar korraldab tõestamise nii, et tõestamisel osalevad isikud saavad omavahel ja notariga videosilla vahendusel takistusteta suhelda.”;

4) paragrahvi 121 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 121 lõikest 61 jäetakse välja sõnad „osalejaga, kes viibib tõestamistoimingu ajal mujal kui välisesinduses”;

6) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Paragrahvi 121 lõikes 41 nimetatud tõestamise korral allkirjastavad notari juures olevad isikud notariaalakti paberkandjal eksemplari ja videosilla vahendusel osalevad isikud sama notariaalakti digitaalse eksemplari. Notar allkirjastab notariaalakti mõlemad eksemplarid pärast kõigi osalejate allkirjade andmist.”;

7) paragrahvi 231 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Paragrahvi 121 lõikes 41 nimetatud tõestamise korral kohaldatakse üksnes esimeses lauses sätestatut ning notariaalakti digitaalsele eksemplarile eraldi juurdepääsu ei anta.”;

8) paragrahvi 56 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Paragrahvi 121 lõikes 41 nimetatud tõestamise korral koostatakse notariaalakt paberkandjal ja digitaalselt, mis saavad sama ametitegevuse raamatu numbri.”;

9) paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Paragrahvi 121 lõikes 41 nimetatud tõestamise korral köidetakse kokku paberkandjal notariaalakt ja digitaalselt tehtud notariaalakti kinnitatud paberkandjal ärakiri ning need säilitatakse paberarhiivis koos.”;

10) paragrahvi 117 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määruse § 2 punktid 3 ja 6–9 jõustuvad 7. septembril 2021.

Maris Lauri
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json