Teksti suurus:

Advokaadi kinnitamistoimingud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2021, 2

Advokaadi kinnitamistoimingud

Vastu võetud 30.08.2011 nr 41
RT I, 01.09.2011, 5
jõustumine 04.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2019RT I, 25.09.2019, 101.02.2020, osaliselt 28.09.2019
14.06.2021RT I, 22.06.2021, 125.06.2021

Määrus kehtestatakse «Advokatuuriseaduse» § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse advokaadi poolt kliendile osutatava õigusteenuse raames kohtule ja teistele ametiasutustele esitatavate dokumentide ärakirjade ja allkirjade kinnitamise vormistamise, registreerimise ja statistilise aruandluse täpsem kord.

§ 2.  Kinnitusmärge

  (1) Kinnitusmärkega kinnitab advokaat isiklikult ja vahetult tajutud asjaolude õigsust.

  (2) Kinnitusmärge koostatakse eesti keeles. Kinnitamistoimingu taotleja soovil võib kinnitusmärke koostada eesti ja võõrkeeles.

  (3) Kõik kinnitusmärkes esitatud arvud, välja arvatud isikukood, peavad olema vähemalt üks kord sõnadega lahti kirjutatud.

  (4) Kinnitusmärkesse märgib advokaat toimingu kinnitamistoimingute raamatus registreerimise numbri.

§ 3.  Allkirja kinnitamine

  (1) Allkirja õigsust kinnitatakse, kui allkiri on antud või omaks võetud advokaadi juuresolekul.

  (2) Allkirja õigsust kinnitatakse vahetult allkirja järele lisatava kinnitusmärkega, mis peab sisaldama:
  1) kinnitust, et allkiri on õige;
  2) selle isiku nime ja isikukoodi, kelle allkirja kinnitatakse; Eesti isikukoodi puudumisel sünniaastat, -kuud ja -päeva;
  3) kinnitust, et allkirja andja isik on tuvastatud, ning märkust, kuidas isik tuvastati;
  4) märkust, kas allkiri on antud või omaks võetud advokaadi juuresolekul;
  5) andmeid allkirjastatud dokumendis sisalduvate lünkade, läbikriipsutuste, vahelekirjutuste, loetamatute tekstiosade, kustutamisjälgede, muude dokumendi esialgse sisu muutmisele viitavate asjaolude ja kokkuköidetud mitmelehelise dokumendi lahtiköitmise kohta;
  6) kinnitamise kohta ja aega, kinnituse andnud advokaadi nime, allkirja ja pitserit.

  (3) Allkirja andmisel märgib allkirja andja allkirja juurde oma ees- ja perekonnanime.

  (4) Allkirja omaksvõtu korral tõendab selle andja vastaval dokumendil allkirja omaksvõtmist advokaadi juuresolekul antud omakäelise allkirjastatud märkusega.

  (5) Kinnitamismärke allkirjastamisel märgib advokaat oma allkirja juurde omakäeliselt sõna „vandeadvokaat” või „vandeadvokaadi abi”.
[RT I, 25.09.2019, 1 - jõust. 28.09.2019]

§ 4.  Allakirjutaja isiku tuvastamine

  (1) Advokaat märgib kinnitusmärkesse, kas ta tunneb allakirjutanut isiklikult või millise isikut tõendava dokumendi abil ta allakirjutaja isiku tuvastas.

  (2) Kuni 15-aastase allakirjutaja isiku, keda ta isiklikult ei tunne, tuvastab advokaat isikut tõendava dokumendi puudumisel sündi ja põlvnemist tõendavate riiklike dokumentide ja eestkostja ütluste abil, märkides selle kinnitusmärkesse.

§ 5.  Ärakirja kinnitamine

  (1) Ärakirja õigsuse kinnitamiseks lisatakse sellel oleva teksti lõppu kinnitusmärge, mis peab sisaldama:
  1) kinnitust, et ärakiri on õige;
  2) asutuse nime, kuhu ärakiri soovitakse esitada;
  3) andmeid dokumendis sisalduvate lünkade, läbikriipsutuste, vahelekirjutuste, loetamatute tekstiosade, kustutamisjälgede, muude dokumendi esialgse sisu muutmisele viitavate asjaolude ja kokkuköidetud mitmelehelise dokumendi lahtiköitmise kohta, kui see ei ilmne ärakirjast endast;
  4) märget selle kohta, kas ärakiri on tehtud originaaldokumendist, algärakirjast, kinnitatud või kinnitamata ärakirjast või väljatrükist;
  5) mitmelehelise ärakirja puhul lehtede arvu;
  6) kinnitamise kohta ja aega, kinnituse andnud advokaadi nime, allkirja ja pitserit.

  (2) Kinnitamismärke allkirjastamisel märgib advokaat oma allkirja juurde omakäeliselt sõna „vandeadvokaat” või „vandeadvokaadi abi”.
[RT I, 25.09.2019, 1 - jõust. 28.09.2019]

  (3) Ärakirjad tuleb teha säilimiskindlale paberile.

  (4) Kinnitusmärge võib olla ka digitaalne. Digitaalse kinnitusmärke saab teha vaid digitaalse dokumendi juurde. Sel juhul asendab advokaadi allkirja ja värvipitsati jäljendit tema digitaalallkiri.

  (5) Digitaalse kinnitusmärke allkirjastamiseks annab advokaat digitaalallkirja kinnitatavat dokumenti ja kinnitusmärget sisaldavale nõuetekohaselt pealkirjastatud konteinerile.

  (6) Digitaalset kinnitusmärget sisaldavale konteinerile pannakse pealkiri, mis koosneb sõnast „advokaat”, kuupäevast ja toimingu kinnitamistoimingute raamatus registreerimise numbrist. Kuupäev märgitakse kuuekohalisena ja see koosneb päevast, kuust ja aastaarvu kahest viimasest numbrist.

§ 6.  Dokumentide pitseerimine ja nöörimine

  (1) Kinnitusmärkele lisab advokaat nimelise värvipitseri, mille tekst peab olema selgesti loetav.

  (2) Värvipitsati jäljend lisatakse nii, et see katab osaliselt advokaadi allkirja.

  (3) Mitmeleheküljeline kinnitusmärget kandev dokument või ärakiri köidetakse nööriga kokku. Köidetud dokument kinnitatakse advokaadi isikliku reljeefpitseriga.

  (4) Köidetud dokumendi peab pitseriga kinnitama viisil, mis muudab pitseri ilma nähtavate jälgedeta eemaldamise võimatuks.

§ 7.  Ametipitseri näidis ja allkirjanäidis

  Notariaadiseaduse § 442 lõike 2 alusel esitab advokaat Notarite Koja poolt kehtestatud vormi ja saatmise viisi järgides Notarite Kojale oma värvipitseri näidise ning allkirjanäidise.

§ 8.  Kinnitamistoimingute registreerimine

  (1) Advokaat registreerib kõik enda tehtud kinnitamistoimingud advokaadibüroo kinnitamistoimingute raamatus kinnitamistoimingu lõpuleviimise päeval.

  (2) Igale tehtud kinnitamistoimingule antakse kinnitamistoimingute raamatus üks järjekorranumber. Iga kalendriaasta alguses uuendatakse kinnitamistoimingute raamatu numeratsiooni, alustades numbrist 1.

  (3) Kinnitamistoimingute raamatut peetakse paberkandjal või elektrooniliselt.

  (4) Kui kinnitamistoimingute raamatut peetakse paberkandjal, tuleb täita järgmisi nõudeid:
  1) raamat peab olema köidetud ja kõvakaaneline;
  2) raamatu lehed peavad olema nummerdatud; enne raamatu kasutusele võtmist kinnitab advokaadibüroo pidaja selles olevate lehtede arvu allkirja ja pitseriga;
  3) raamatu tiitellehele märgitakse advokaadibüroo pidaja ärinimi ja registrikood ning raamatu kasutusele võtmise ja lõpetamise kuupäev;
  4) kanded raamatusse tehakse sinise säilimiskindlat kirja võimaldava kirjutusvahendiga;
  5) kanded peavad olema loetavad, kandes võib kasutada ainult üldtuntud lühendeid;
  6) kanded tehakse järjestikku nii, et ei jääks vahelekirjutamist võimaldavaid tühje ridu;
  7) kannete täiendused ja parandused tehakse nii, et esialgne tekst jääb loetavaks;
  8) täiendused ja parandused peab advokaat kinnitama parandatud kande lõpus allkirjaga ja lisama kuupäeva.

  (5) [Kehtetu - RT I, 25.09.2019, 1 - jõust. 28.09.2019]

  (6) Kinnitamistoimingute raamatusse kantakse toimingu kohta järgmised andmed:
  1) toimingu number;
  2) toimingu tegemise kuupäev;
  3) toimingu teinud advokaadi ees- ja perekonnanimi;
  4) kas kinnitati ärakirja või allkirja õigsust;
  5) allkirja andja või ärakirja kinnitamist soovinud isiku andmed (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi, Eesti isikukood või selle puudumisel sünniaeg ning juriidilise isiku puhul nimi ja registrikood) ja esindaja olemasolul esindaja samasugused andmed;
  6) mis dokumendist ärakiri tehti või mis dokumendil allkirja õigsust kinnitati;
  7) mis asutusele esitamiseks ärakiri või allkirja õigsus kinnitati.

§ 10.  Statistiline aruandlus
[Kehtetu - RT I, 22.06.2021, 1 - jõust. 25.06.2021]

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json