Teksti suurus:

Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2021, 13

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.06.2021 otsus nr 756

Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.06.2021

§ 1.  Infoühiskonna teenuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 3 punktis 5 asendatakse tekstiosa „punktis 4” tekstiosaga „punktides 3 ja 4”;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri, kui teenuse osutaja on käibemaksukohustuslane.”;

3) paragrahvi 12 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2019/1150, mis käsitleb õigluse ja läbipaistvuse edendamist veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (ELT L 186, 11.07.2019, lk 57–79), sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.”;

4) paragrahvi 14 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule 640 eurot ja juriidilisele isikule 100 000 eurot.”;

5) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 152 järgmises sõnastuses:

§ 152. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2019/1150 sätestatud nõuete täitmata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2019/1150 artiklites 11 ja 12 sätestatud nõuete täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”;

7) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§-s 15 sätestatud väärteo” tekstiosaga „§-des 15 ja 152 sätestatud väärtegude”.

§ 2.  Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub 2021. aasta 1. septembril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json