Teksti suurus:

Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2022, 23

Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Vastu võetud 20.06.2022 nr 18

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 71 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse politseiametniku tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vorm.

  (2) Politseiametnikule kehtestatud tervisenõuetele peavad vastama ja määruses sätestatud tervisekontrolli läbima politseiteenistusse kandideeriv või politseiteenistuses olev politseiametnik ja politseiametniku erialale õppima kandideeriv või sellel erialal õppiv isik.

§ 2.  Tervise üldnõuded

  (1) Politseiametnik peab olema füüsiliselt ja psüühiliselt võimeline täitma politsei ülesandeid ning tal ei tohi olla sellist tervisehäiret, mis võib seada ohtu tema enda või teise isiku elu või tervise.

  (2) Politseiametniku terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes ja olukordades:
  1) kõrgenenud vaimse pinge ja ohu olukord, sealhulgas konfliktiolukord, psühhoemotsionaalne pinge ja stress;
  2) vahetustega töö ning töö- ja puhkeaja režiimi häired;
  3) ebaühtlane füüsiline koormus;
  4) sundasendid ning koormus luu- ja lihaskonnale;
  5) organismi soojusvahetust häiriva kaitseriietuse, sealhulgas kaitsevesti kandmine;
  6) erinevas mürafoonis vaikse ja tugeva heli kuulmine;
  7) töökeskkonnas esinevate ohuteguritega kokkupuute oht;
  8) relva kandmine ja kasutamine;
  9) raadio- või teiste sidevahendite kasutamine;
  10) töö kuvariga.

  (3) Politseiametnikud jaotatakse tervisenõuete alusel kahte gruppi, lähtudes töökeskkonna ohuteguritest ja terviseriskidest ning töö iseloomust:
  1) I grupp – välitööd tegevad politseiametnikud;
  2) II grupp – sisetööd tegevad politseiametnikud.

  (4) Kaitsepolitseiameti politseiametnik ja politseiametniku erialale õppima või politseiteenistusse kandideeriv isik peab vastama I grupi politseiametnikule kehtestatud tervisenõuetele.

§ 3.  Politseiametniku tervisenõuded ja politseiametniku teenistusülesannete täitmist takistavad tervisehäired

  (1) Politseiametniku tervisenõuded ja politseiametniku teenistusülesannete täitmist takistavate tervisehäirete loetelu, mida tuleb politseiametniku terviseseisundit hinnates järgida, on esitatud lisas 1.

  (2) Absoluutne meditsiiniline vastunäidustus välistab isiku politseiteenistusse võtmise või politseiametniku erialale õppima asumise.

  (3) Kui tervisekontrolli tegev töötervishoiuarst lubab, töötervishoiuarsti nõutud töötingimused on tagatud ning politseiametniku vahetu juhi antud hinnangu kohaselt ei ole politseiametnikul esinenud teenistusülesannete täitmisel takistusi, võib politseiametnik jätkata teenistusülesannete täitmist ka juhul, kui perioodilises tervisekontrollis on politseiametnikul tuvastatud töö tegemiseks meditsiiniline vastunäidustus.

§ 4.  Politseiametniku tervisekontrolli tegija

  (1) Politseiametniku tervisekontrolli teeb käesolevast määrusest lähtudes töötervishoiuarst, kaasates vajaduse korral muu tervishoiuteenuse osutaja.

  (2) Tervisekontrolli tegemiseks sõlmib Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Sisekaitseakadeemia tegevusloaga töötervishoiuteenuse osutajaga lepingu.

§ 5.  Politseiametniku tervisekontrolli perioodilisus

  (1) Politseiametniku tervisenõuetele vastavust kontrollitakse enne politseiametniku erialale õppima või politseiteenistusse asumist (edaspidi eelnev tervisekontroll) ja politseiteenistuse ajal perioodiliselt (edaspidi perioodiline tervisekontroll).

  (2) Politseiametniku erialale õppima kandideeriv isik peab tervisekontrolli läbima mitte varem kui kolm kuud enne politseiametniku erialale õppima asumist.

  (3) Politseiametniku erialale õppima või politseiteenistusse kandideeriv isik ei pea läbima politseiametniku tervisekontrolli, kui tal on kehtiv tervisetõend, millest nähtub, et ta on läbinud Kaitseväe arstliku komisjoni või töötervishoiuarsti tehtud tervisekontrolli, mille käigus on kontrollitud tema vastavust §-des 2 ja 3 kehtestatud nõuetele ning tehtud § 6 lõikes 3 loetletud uuringud.

  (4) Kui politseiametnik töötab ametikohal või politseiteenistusse kandideeriv isik kandideerib ametikohale, millel töötamiseks on kehtestatud erinõuded, on ta kohustatud läbima asjakohase tervisekontrolli.

  (5) Politseiametnik peab tervisekontrolli läbima iga kolme aasta järel eelmise tervisetõendi väljaandmise kuupäevast arvates.

  (6) Politsei- ja Piirivalveameti I grupi politseiametnik peab tervisekontrolli läbima alates 40. eluaastast iga kahe aasta järel ning alates 50. eluaastast ühe aasta järel eelmise tervisetõendi väljaandmise kuupäevast arvates.

  (7) Töötervishoiuarstil on meditsiinilise näidustuse korral õigus muuta lõigetes 5 ja 6 nimetatud tervisekontrolli sagedust.

  (8) Politseiametniku tervisekontrolli saatnud asutus võib muuta lõigetes 5 ja 6 nimetatud tervisekontrolli sagedust:
  1) politseiametniku põhjendatud taotluse alusel;
  2) politseiametniku vahetu juhi või töökeskkonnaspetsialisti põhjendatud taotluse alusel;
  3) politseiametniku pikaajalise töövõimetuse tõttu;
  4) kui politseiametnik esitab arstitõendi kehalise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse nõuete täitmisest vabastamise kohta.

§ 6.  Politseiametniku tervisekontrolli kord

  (1) Politseiametniku saadab tervisekontrolli Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Sisekaitseakadeemia.

  (2) Politseiametnik täidab ja kinnitab oma allkirjaga tervisekontrolli kaardi, mis on esitatud lisas 2.

  (3) Tervisekontrollis tehakse järgmised uuringud:
  1) vereanalüüsid, sealhulgas kliinilise vere, veresuhkru, kolesterooli (HDL ja LDL), alaniini aminotransferaasi (ALT), aspartaadi aminotransferaasi (AST) ja gamma-glutamüüli transferaasi (GGT) analüüs;
  2) nägemisteravuse ja värvusmeele kontroll ning vaatevälja hindamine;
  3) toonaudiomeetria;
  4) perioodilises tervisekontrollis koormuskardiogramm meestele alates 40. eluaastast ja naistele alates 50. eluaastast;
  5) kopsude röntgenuuring;
  6) spiromeetria;
  7) vaimse seisundi üldine hindamine ja testide tegemine;
  8) alkoholi tarbimise harjumuste hindamine.

  (4) Kui tervisekontrolli käigus selgub, et tervishoiuteenuse osutaja on politseiametnikule varem teinud protseduure või uuringuid, mida on võimalik töötervishoiuarstil tervisekontrollis arvestada, ei ole vaja samu protseduure või uuringuid uuesti teha.

  (5) Terviseseisundi täpsustamiseks on töötervishoiuarstil õigus saata politseiametnik lõikes 3 nimetamata terviseuuringutele.

  (6) Tervisekontrolli käigus nõustatakse politseiametnikku töötervishoiu teemal. Töötervishoiuarst tutvustab ja selgitab politseiametnikule tema tervisekontrolli tulemusi ja tervisekontrolli alusel tehtud otsust.

  (7) Tervisekontrolli läbinud politseiametniku või politseiametniku erialale õppima või politseiteenistusse kandideeriva isiku kohta koostab töötervishoiuarst tervisetõendi, mis on esitatud lisas 3 ja mis sisaldab otsust politseiteenistusse sobivuse kohta. Tervisetõend väljastatakse tervisekontrolli saatnud asutusele.

§ 7.  Tervisekontrolli kulude hüvitamine

  Määruses ette nähtud tervisekontrolli kulud tasub Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Sisekaitseakadeemia.

§ 8.  Määruse rakendamine

  Politseiametnik, kes on läbinud politseiametniku tervisekontrolli enne määruse jõustumist ja kellel on kehtiv tervisetõend, saadetakse määruse alusel tervisekontrolli siis, kui tema tervisetõendi kehtivus hakkab lõppema.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2022. aastal.

Kalle Laanet
Kaitseminister siseministri ülesannetes

Tarmo Miilits
Kantsler

Lisa 1 Politseiametniku tervisenõuded ja politseiametniku teenistusülesannete täitmist takistavate tervisehäirete loetelu

Lisa 2 Tervisekontrolli kaart

Lisa 3 Tervisetõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json