Teksti suurus:

Nõuded väljaspool kodu osutatavale ööpäevaringsele üldhooldusteenusele

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2023, 11

Nõuded väljaspool kodu osutatavale ööpäevaringsele üldhooldusteenusele

Vastu võetud 19.06.2023 nr 36

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 20 lõike 4 ja § 22 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse sisule, sealhulgas tegevustele, mis on vajalikud teenuse eesmärgi saavutamiseks, ning nõuded ööpäevaringset üldhooldusteenust vahetult osutavate töötajate arvule.

§ 2.  Nõuded teenuse sisule

  (1) Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutaja (edaspidi teenuseosutaja) tagab väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajale (edaspidi teenusesaaja) hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud teenusesaaja hooldusplaanis.

  (2) Hooldustoimingud jagunevad isikuhooldustoiminguteks, terviseseisundiga seotud toiminguteks ning füüsilise, vaimse ja sotsiaalse aktiivsuse toetamisega seotud toiminguteks.

  (3) Hooldustoimingute tegemisel tagab teenuseosutaja teenusesaajale privaatsuse, tema tahte ja võimekuse arvestamise ning enne hooldustoimingu tegemist selle sisu selgitamise.

  (4) Teenuseosutaja annab kokkuleppel teenusesaajaga lähedastele teavet teenusesaaja vajadustest, teavitab neid viivitama teenusesaaja seisundi olulisest muutusest ning võimaldab neil tutvuda hooldusplaaniga.

  (5) Isikuhooldustoimingud on:
  1) abistamine ja juhendamine söömisel ja joomisel;
  2) abistamine ja juhendamine riietumisel, võimaldades teenusesaajal kasutada isiklikke riideid ja jalanõusid;
  3) riiete ja jalanõude korrashoid ja pesemine;
  4) abistamine ja juhendamine siirdumisel, liikumisel ja kehaasendi muutmisel;
  5) abistamine ja juhendamine abivahendite kasutamisel, vajaduse korral kaasatakse juhendamisse erialaspetsialist;
  6) abistamine ja juhendamine suuhügieenitoimingute tegemisel, sealhulgas proteeside puhastamisel vähemalt üks kord ööpäevas;
  7) abistamine ja juhendamine tualetitoimingutes, sealhulgas potitooli ja inkontinentsitoodete kasutamisel;
  8) abistamine ja juhendamine pesemisel, sealhulgas üle keha pesemisel vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord nädalas;
  9) abistamine ja juhendamine juuste, habeme ja küünte korrastamisel, vajaduse korral iluteenuste (maniküür, pediküür, juuksur) korraldamine;
  10) vaimse ja hingelise toe korraldamine, sealhulgas surija elulõpu toetamine, järgides surija ja tema lähedaste soove, ning lähedaste esmane toetamine surma ja leinaga toimetulekul;
  11) teistele sotsiaalteenustele ja avalikele teenustele juurdepääsu korraldamine.

  (6) Terviseseisundiga seotud toimingud on:
  1) kukkumisriski ja kukkumiste ennetamine;
  2) lamatiste ennetamine asendivahetuse ja abivahendite abil;
  3) abistamine ja juhendamine ravimite manustamisel ning ravimite hankimine vastavalt tervishoiutöötaja juhistele;
  4) teenusesaaja füüsilise ja vaimse tervise seisundi ja tervisenäitajate, sealhulgas toitumise ja vedeliku tarbimise jälgimine;
  5) teenusesaaja terviseseisundi muutumisel tervishoiutöötaja informeerimine ning teenusesaaja abistamine tervishoiuteenuse saamise asukohta jõudmisel;
  6) esmaabi andmine ja elustamine.

  (7) Füüsilise, vaimse ja sotsiaalse aktiivsuse toetamisega seotud toimingud on:
  1) jõukohaste ja mõtestatud tegevuste korraldamine;
  2) regulaarselt värskes õhus viibimise korraldamine;
  3) kogukonnaüritustel osalemise korraldamine;
  4) lähedastega suhtlemise toetamine, sealhulgas abistamine ja juhendamine suhtlemiseks mõeldud kommunikatsioonivahendite kasutamisel;
  5) transpordi korraldamine.

§ 3.  Nõuded töötajate arvule

  Teenuseosutaja tagab teenuse osutamise tegevuskohas vähemalt ühe hooldustöötaja kohaloleku kuni 36 teenusesaaja kohta ööpäevaringselt ja lisaks vähemalt ühe hooldustöötaja või abihooldustöötaja kohaloleku kuni 12 teenusesaaja kohta päevasel ajal 12 järjestikuse tunni jooksul.

§ 4.  Määruse § 3 rakendamine

  Teenuseosutaja peab täitma §-s 3 sätestatud töötajate arvu nõude hiljemalt 1. juuliks 2026. a.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2023. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json