Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.07.2011, 1

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord1

Vastu võetud 18.07.2011 nr 77

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 73 lõike 12 ja § 83 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi sõiduk) tehnonõuetele vastavuse kontrollimisele (edaspidi ülevaatus).

  (2) Määrust ei kohaldata traktori, liikurmasina, mopeedi, liiklusjärelevalve korras kontrollitava ning Kaitseväe ja Kaitseliidu registris oleva sõiduki ülevaatusele.

  (3) Kaitseväe ja Kaitseliidu registris oleva sõiduki, traktori, liikurmasina ja liiklusjärelevalve korras sõiduki ülevaatuse eeskirjad kehtestatakse eraldi määrustega.

  (4) Ülevaatuse eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine, sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ning liiklusregistri andmete täpsustamine.

§ 2.  Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) ADR-sõiduki ülevaatus on ohtlike veoste riigisisesel või rahvusvahelisel autoveol kasutatava sõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  2) alarmsõiduki ülevaatus on alarmsõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  3) direktiiv on Euroopa Liidu direktiiv;
  4) eksamisõiduki ülevaatus on eksamisõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  5) erakorraline ülevaatus on sõiduki ülevaatus, mille määrab õigusaktidega määratud korras liiklusjärelevalvet teostav isik pärast liiklust ohustavate rikete avastamist;
  6) esmaregistreerimine on sõiduki esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui sõiduk on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis lähtutakse tehniliste nõuete rakendamisel sõiduki kasutuselevõtu ajast;
  7) kasutatud sõiduk on sõiduk, millel pärast esmakordset kasutuselevõttu on möödunud § 6 lõike 1 punkti 2 kohane korralisele ülevaatusele esitamise tähtaeg;
  8) kontrollasutus on asutus, mis on akrediteeritud või hinnatud ja tõendatud erialaselt pädevaks vastavalt „Mõõteseadusele”;
  9) kontrollkaart on sõiduki ülevaatusel koostatav lisa 5 kohane dokument, millele märgitakse avastatud rikked ja puudused ning otsus sõiduki tehnoseisundi kohta;
  10) korduvülevaatus on ülevaataja poolt määratud ülevaatus sõidukile, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi;
  11) korraline ülevaatus on tähtajaline sõiduki ülevaatus määrusega ettenähtud mahus ja sagedusega;
  12) CEMT-sõiduk on Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (CEMT) nõuetes sätestatud „ohutu veoauto”, „EURO III ohutu veoauto”, „EURO IV ohutu veoauto”, „EURO V ohutu veoauto” ja nende haagised;
  13) tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N kategooria sõidukile ja tema haagisele, kui sõiduki või autorongi registrimass ületab 3500 kg, ning M2 ja M3 kategooria sõidukile ja tema haagisele ning tunnustatakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ühinenud riikides;
  14) takso ülevaatus on takso või muu taksoveoks kohandatud ühissõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  15) tehnonõuded on sõiduki tehnoseisundile ja selle varustusele kehtestatud nõuded;
  16) õppesõiduki ülevaatus on õppesõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  17) üksikkorras valmistatud sõiduk on sõiduk, mis on valmistatud ühes eksemplaris oma tarbeks;
  18) ülevaataja on tehnonõuetele vastavuse kontrollija, kes on eriväljaõppega töötaja ning on Maanteeameti poolt volitatud kontrollima sõidukite tehnonõuetele vastavust;
  19) ülevaatuspunkt on Maanteeametile või äriühingule kuuluvad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks;
  20) vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukiks tunnustatud;
  21) vanasõidukiks tunnustamine on vanasõidukina registreeritava sõiduki tehnoseisundile ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine. Vanasõidukiks tunnustamist teostavad vähemalt viie vanasõidukiklubi poolt volitatud ja Maanteeametipoolt tunnustatud kaks asjatundjat ning väljastavad vanasõidukiks tunnustamise akti;
  22) väikesaare sõiduk on püsiasustusega väikesaarel, Aegnal ja Naissaarel tehnonõuetele vastavuse kontrollile esitatav mootorsõiduk ja selle haagis;
  23) väikesaare ülevaatus on väikesaare sõidukile teostatav tehnonõuetele vastavuse kontroll, mis on kehtiv ainult püsiasustusega väikesaarel, Aegnal ja Naissaarel;
  24) eriliigiline ülevaatus on alarmsõidukile, õppesõidukile, eksamisõidukile, taksole, ADR-sõidukile ja CEMT-sõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine.

§ 3.  Ülevaatuse korraldamise üldnõuded

  (1) Sõidukite ülevaatust korraldab ja selle nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib Maanteeamet.

  (2) Kõik liiklusregistrisse kantud sõidukid kuuluvad korralisele ülevaatusele, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud sõidukid. Mootorsõidukite ja nende haagiste jaotus kategooriatesse on toodud „Liiklusseaduse” § 73 lõike 11 alusel mootorsõidukile ja selle haagisele kehtestatud tehnonõuetes.

  (3) Korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatust teostab Maanteeametiga vastava lepingu sõlminud äriühing ülevaatuspunktis. ADR-sõiduki ülevaatust või CEMT-sõiduki ülevaatust teostab vastavat õigust omav äriühing ülevaatuspunktis. Väikesaare ülevaatust teostab Maanteeamet.

  (4) Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mis tahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

  (5) Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse sõiduki järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel sõiduk kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

  (6) Kui ilma kehtiva ülevaatuseta sõidukil ei ole eriti ohtlikke rikkeid või puudusi, mis välistaksid omal jõul sõitmise, loetakse sõiduk tehnonõuetele vastavaks piiratud ulatuses kasutamiseks: sõiduks ainult mööda lühimat teed lähimasse remondikohta või ülevaatuspunkti või Maanteeameti liiklusbüroosse või tagasi garažeerimiskohta.

  (7) Korralisele ülevaatusele ei kuulu mopeedid, maastikusõidukid, võistlussõidukid ja nende haagised.

  (8) Väikesaare ülevaatuse teostamise aeg ja koht kooskõlastatakse püsiasustusega väikesaare, Aegna või Naissaare kohaliku omavalitsusega. Nimetatud omavalitsus kooskõlastab väikesaare ülevaatuse teostamise aja ja koha Maanteeametiga.

§ 4.  Lepingu sõlmimine

  (1) Maanteeamet sõlmib või pikendab äriühinguga lepingu sõidukite ülevaatuse teostamiseks.

  (2) Äriühing, kellega Maanteeamet sõlmib või pikendab sõidukite ülevaatuse teostamise lepingu, peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) äriühing peab olema usaldusväärne;
  2) äriühingu juhatuse liikmete või teiste juhtima õigustatud isikute suhtes ei ole algatatud kriminaalmenetlust;
  3) äriühing ei ole oluliselt rikkunud temaga sõlmitud halduslepinguid, tema vara ei kuulu sundvõõrandamisele ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimist või pankrotimenetlust ja puuduvad muud asjaolud, mis võiksid põhjustada tema püsiva maksejõuetuse või tegevuse lõpetamise;
  4) äriühingul ei ole võlgnevusi riiklike ega kohalike maksude, lõivude, trahvide või sundkindlustuse maksete osas;
  5) äriühingul on lisas 2 toodud nõuetele vastavad ruumid ja territoorium või nende kasutamise võimalus;
  6) äriühingul on lisas 2 toodud nõuetele vastavad seadmed, vahendid, mõõteriistad ja inventar;
  7) äriühingul on „Liiklusseaduse” § 74 alusel kehtestatud nõuetele vastavad töötajad;
  8) äriühingul on piisavad töökultuuri ja ülevaatuse kvaliteedi tagamise võimalused;
  9) äriühing peab olema pädev mõõtja „Mõõteseaduse” § 5 tähenduses ja omama asjakohast erialase pädevuse tunnistust.

  (3) Lepingu sõlminud äriühingule peab Maanteeamet väljastama lisas 3 toodud ülevaatuspunkti passi.

§ 5.  Lepingu kohustuslikud tingimused

  (1) Ülevaatuse teostamiseks äriühinguga sõlmitava lepinguga määratakse:
  1) äriühingu kohustused ülevaatuse teostamisel;
  2) äriühingu vastutus ülevaatuse teostamisel;
  3) Maanteeametile ülevaatuse teostamise kohta esitatava aruandluse tingimused ja tähtajad;
  4) lepingu muutmise ja lõpetamise tingimused ja alused.

  (2) Korralise, korduva, erakorralise ja eriliigilise ülevaatuse teostamiseks äriühinguga sõlmitava lepinguga määratakse lisaks lõikes 1 toodule nõuded äriühingu ruumidele, territooriumile, seadmetele, vahenditele, mõõteriistadele, inventarile, kohustusliku informatsiooni ja normdokumentide ning õigusaktide olemasolule, samuti töötajatele ning nende koolitusele ja väljaõppele.

§ 6.  Ülevaatusele esitamise tähtajad

  (1) Sõiduki peab korralisele ülevaatusele esitama:

1) sõidukid pärast esmaregistreerimist:

a) M1 kategooria sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki ja takso

12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 36 kuud

b) N1 kategooria sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki ja ADR-sõiduki

12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 12 kuud

c) L3e, L4e, L5e, ja L7e kategooria sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki, õppesõiduki ja eksamisõiduki
d) O1 kategooria sõiduki

hiljemalt 36 kuu möödumisel esmaregistreerimisest

e) M2 ja M3 kategooria sõiduki
f) N2 ja N3 kategooria sõiduki
g) O2, O3, ja O4 kategooria sõiduki
h) üksikkorras valmistatud sõiduki,
välja arvatud O1 kategooria sõiduki
i) eriliigilise sõiduki

hiljemalt 12 kuu möödumisel esmaregistreerimisest

2) kasutatud sõidukid:

a) M1 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta, välja arvatud alarmsõiduki, õppesõiduki,
eksamisõiduki ja takso

üks kord 24-kuulise perioodi jooksul

b) M1 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta, välja arvatud alarmsõiduki, õppesõiduki,
eksamisõiduki ja takso

c) N1 kategooria sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki ja ADR-sõiduki

üks kord 12-kuulise perioodi jooksul

d) L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta, välja arvatud alarmsõiduki,
õppesõiduki ja eksamisõiduki
e) O1 kategooria sõiduk

hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

f) M2 ja M3 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta
g) N2 ja N3 kategooria sõiduki
h) O2, O3 ja O4 kategooria sõiduki
i) L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta
j) üksikkorras valmistatud sõiduki,
välja arvatud O1 kategooria sõiduki
k) eriliigilise sõiduki

hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

l) M2 ja M3 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta

hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

m) väikesaare sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki ja takso

hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

n) vanasõiduki

hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnustamisest
või viimasest ülevaatusest

  (2) Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu. Alarmsõidukit ei pea esitama eriliigilisele ülevaatusele, kui selle esmaregistreerimisest on möödunud vähem kui 12 kuud.

  (3) M1 või N1 kategooria sõiduki, välja arvatud väikesaare sõiduki, alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki, takso ja ADR-sõiduki, järgmise korralise ülevaatuse kuu määratakse sõiduki riikliku registreerimismärgi viimase numbri järgi järgmiselt:

Riikliku registreerimismärgi viimane number

Ülevaatuse kuu

1

märts

2

aprill

3

mai

4

juuni

5

juuli

6

august

7

september

8

oktoober

9

november

0

detsember

  (4) Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, välja arvatud väikesaare sõiduk, alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele kolme kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks määratud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.

  (5) Kui M1 või N1 kategooria, välja arvatud väikesaare sõiduk, alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele varem kui kolm kuud enne määratud ülevaatuse aega, siis uut ülevaatuse aega ei määrata ja jääb kehtima viimati määratud korralise ülevaatuse aeg.

  (6) Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, välja arvatud väikesaare sõiduk, alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele pärast määratud ülevaatuse aega, määratakse järgmise korralise ülevaatuse aeg lähtudes viimasest määratud korralise ülevaatuse ajast.

  (7) Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist jääb kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

  (8) Vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukiks tunnustamise akt muudab kehtetuks varasemalt väljastatud aktid.

  (9) Kui M1 või N1 kategooria sõiduki eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg, siis on korralise ülevaatuse aeg sama kui eriliigilise ülevaatuse aeg. Kui sõiduki kasutamine eriliigilise sõidukina lõpetatakse, siis jääb kehtima enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg.

  (10) Kui M1 või N1 kategooria sõiduki registreerimismärgi vahetamise tõttu või pärast eriliigilise sõidukina kasutamise lõppu esitatakse sõiduk korralisele ülevaatusele kuue kuu jooksul enne määratud korralise ülevaatuse aega, loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks määratud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.

  (11) Kui sõiduk loetakse hävinenuks kindlustusandja poolt, siis see muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse aja. Kirje kehtetuks muutmise kohta tehakse liiklusregistrisse, registreerimistunnistusele selle kandmine ei ole kohustuslik.

§ 7.  Ülevaatusel nõutavad dokumendid

  (1) Sõiduki korraliseks, korduvaks, erakorraliseks, eriliigiliseks ja väikesaare ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
  1) sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa;
  2) isikut tõendava dokumendi;
  3) korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaardi;
  4) erakorralisel ülevaatusel liiklusjärelevalve korras kontrollimisel väljastatud kontrollkaart.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentidele tuleb esitada:
  1) ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõiduki, autokraana ja alates 2005. aasta 1. jaanuarist 7-tonnise ja suurema tõstevõimega hüdrotõstukiga või 10-meetrise ja suurema tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokoll. Kui ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõidukit kasutatakse rahvusvahelisel veol, tuleb lisaks esitada kontrollasutuse poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistus;
  2) CEMT-sõiduki ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele;
  3) takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus;
  4) vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt.

§ 8.  Ülevaatuse töömaht

  (1) Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki, korralisel ülevaatusel kuuluvad kohustuslikule kontrollimisele osad, seadmed, sõlmed ja varustus, mis on toodud käesoleva määruse lisas 4 ja EL nõukogu direktiivi 2009/40/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 141, 06.06.2009, lk 12–28) lisas II, võttes arvesse normtehnilises märkuses toodud direktiividega tehtud parandusi. Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki ja väikesaare sõiduki, tehnonõuetele vastavuse kontroll ja selle metoodika peavad vastama käesoleva määruse ja EL nõukogu direktiivi 2009/40/EÜ alusel kehtestatud nõuetele, võttes arvesse normtehnilises märkuses toodud direktiividega tehtud parandusi. Vanasõiduki korralisel, korduval ja erakorralisel ülevaatusel kontrollitakse vastavust „Liiklusseaduse” § 83 lõike 5 alusel vanasõidukile kehtestatud nõuetele ning visuaalselt üldist vastavust originaalsusnõuetele, võttes aluseks vanasõidukiks tunnustamise akti. Väikesaare korralisel ja erakorralisel ülevaatusel kontrollitakse käesoleva määruse lisas 4 ja EL nõukogu direktiivi 2009/40/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 141, 06.06.2009, lk 12–28), võttes arvesse normtehnilises märkuses toodud direktiividega tehtud parandusi, lisas II toodud sõiduki osade, seadmete, sõlmede ja varustuse üldist vastavust kehtestatud tehnonõuetele visuaalselt või rakendatakse muid asjakohaseid kontrollimeetodeid.

  (2) Kui sõiduk esitatakse korduvale ülevaatusele ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, on lubatud piirduda kontrollkaardil toodud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.

  (3) Erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust korralise ülevaatuse nõuetele täies mahus vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1.

  (4) CEMT-sõiduki, takso, õppe- ja eksamisõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust „Liiklusseaduse” § 73 lõike 11, § 100 lõike 7 ja § 112 lõike 3 alusel kehtestatud lisanõuetele.

  (5) ADR-sõiduki ülevaatusel peab kontrollima veoüksuse (haagisega või haagiseta N kategooria sõiduki) vastavust ohtlike veoste autoveol kasutatavale sõidukile kehtestatud lisanõuetele ning erivarustuse ja tähistuse olemasolu.

  (6) Alarmsõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust „Liiklusseaduse” § 84 lõike 6 alusel kehtestatud lisanõuetele.

  (7) Vanasõidukiks tunnustamisel peab lisaks lõikes 2 toodule kontrollima sõiduki vastavust originaalsuse nõuetele. Hinnangu andmisel sõiduki originaalsusele peab see vastama originaalsusele kehtestatud minimaalsetele nõuetele vastavalt sõiduki kategooriale lisa 11 ja 12 nimetatud igas hindamisgrupis.

  (8) Eriliigiline ülevaatus on kehtiv ainult koos kehtiva korralise ülevaatusega.

  (10) Rahvusvahelises liikluses osalevale sõidukile väljastatakse või pikendatakse omaniku või valdaja soovil lisas 6 toodud tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus. Tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus väljastatakse kehtiva korralise ülevaatuse korral ning see on kehtiv ainult koos kehtiva korralise ülevaatusega.

§ 9.  Ülevaatuse tulemuste hindamine

  Sõiduki ülevaatuse tulemused peab ülevaataja kandma kontrollkaardile. Rikked ja puudused tuleb kontrollkaardile märkida alljärgnevalt:
  1) VO – „väheohtlikud rikked ja puudused”: tehniliselt lihtsamad rikked ja puudused, mis ei ohusta liiklust rikke või puuduse kõrvaldamiseks vajaliku aja jooksul. Rikked ja puudused on lihtsalt kõrvaldatavad ühe osa või sõlme vahetamise, kinnitamise või lihtsa reguleerimise teel;
  2) OV – „ohtlikud rikked ja puudused”: tehniliselt keerulised rikked ja puudused, mille kõrvaldamiseks on vajalikud eriseadmed ja eriettevalmistusega töötajad ning liiklus- ja keskkonnaohtlikud rikked ja puudused. Remondi kvaliteedi kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus;
  3) EOV – „eriti ohtlikud rikked ja puudused”: rikked ja puudused, mille esinemisel ei ole võimalik ohutult remondikohta sõita ka siis, kui ollakse teadlik rikke või puuduse olemasolust.

§ 10.  Otsused ja nendest tulenevad piirangud

  Vastavalt korralisel, korduval või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikete või puuduste iseloomule, ohtlikkusele ja arvule, peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
  1) „tehniliselt korras” – sõiduki tegelikud andmed vastavad registreerimistunnistusele ja sõidukil ei esine rohkem kui neli väheohtlikku riket või puudust. Sõiduki omanik või kasutaja peab kõrvaldama kontrollkaardile kantud rikked või puudused esimesel võimalusel. Sõidukit ei pea korduvale ülevaatusele esitama;
  2) „ülevaatus katkestatud” – sõiduki tegelikud andmed ei vasta registriandmetele või registreerimistunnistusele, sõiduk on omavoliliselt ümber ehitatud või sõidukile on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmeid. Sõiduki ülevaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaataja sellest kohe teatama politseiasutusele ja Maanteeametile. Sõiduki omanik või kasutaja peab pärast ülevaatuse katkestamist esitama sõiduki koos kontrollkaardiga andmete kontrollimiseks või ümberehituse tunnustamiseks Maanteeametile. Pärast puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada ülevaatuse katkestuse määranud ülevaatuspunkti ülevaatuse vormistamiseks;
  3) „esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on viis või enam väheohtlikku riket või puudust ehk kasvõi üks ohtlik rike või puudus. Kuni vigade kõrvaldamiseni loetakse sõiduk mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis sõidukiga sõita rikete või puuduste kõrvaldamiseks mööda lühimat teed garažeerimis- ja remondikohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart;
  4) „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” – sõidukil on vähemalt üks eriti ohtlik rike või puudus. Pärast rikete või puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.

§ 11.  Ülevaatuse tulemuste vormistamine

  (1) Sõiduki, millel pärast esmaregistreerimist ei ole veel saabunud § 6 lõike 1 punkti 1 kohane korralise ülevaatuse tähtaeg, registreerimisel peab Maanteeamet kandma registreerimistunnistusele järgmise korralise ülevaatuse kuu ja aasta, mille kinnitab allkirjaga.

  (2) Sõiduki korralise ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
  1) tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi omaniku või valdaja soovil, millel on otsus „Tehniliselt korras”. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
  2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:
a) „esitada korduvülevaatusele” vastavalt § 10 punktile 3. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande „korduv” koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga;
b) „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” vastavalt § 10 punktile 4. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande „sõidukõlbmatu” koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga;
  3) sõidukile, mille ülevaatus katkestati – kontrollkaardi, millel on otsus „ülevaatus katkestatud”.

  (3) ADR-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
  1) tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi, sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistuse või pikendama seda, tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja väljastatud tunnistuse numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
  2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on otsus „esitada korduvülevaatusele”.

  (4) CEMT-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
  1) tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi, lisades 7, 8, 9 ja 10 toodud vormi kohased tunnistused, tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja väljastatud tunnistuse numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
  2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on otsus „esitada korduvülevaatusele”.

  (5) Takso, õppe-, eksami- ja alarmsõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
  1) tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi, tegema sõidukiregistreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja sõiduki otstarbe osas vastava märke (takso, õppesõiduk, eksamisõiduk, alarmsõiduk) ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
  2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on otsus „esitada korduvülevaatusele”.

  (6) CEMT-sõiduki ülevaatusel või ADR-sõiduki ülevaatusel väljastatava tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat eriliigilist ülevaatust teostavas ülevaatuspunktis. Tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat õigust omavas ülevaatuspunktis.

  (7) Väikesaare ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
  1) tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi omaniku või valdaja soovil, millel on otsus „tehniliselt korras”. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja ülevaatuse kehtivust tähistava piirkonna kohta „väikesaar” ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
  2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:
a) „esitada korduvülevaatusele” vastavalt § 10 punktile 3. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande „korduv” koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga;
b) „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” vastavalt § 10 punktile 4. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande „sõidukõlbmatu” koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama selle allkirja ja pitseriga;
  3) sõidukile, mille ülevaatus katkestati – kontrollkaardi, millel on otsus „ülevaatus katkestatud”.

  (8) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel peab Maanteeamet kandma uuele registreerimistunnistusele eelmisel registreerimistunnistusel olevad viimased kehtivad sissekanded sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

  (9) Vanasõiduki tunnustamisel väljastatakse nõuetele vastava vanasõiduki kohta lisas 11 (M, N ja O kategooria sõiduk) või 12 (L kategooria sõiduk) toodud vanasõidukiks tunnustamise akt, mille teine eksemplar edastatakse akti koostajate poolt Maanteeametile.

  (10) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel seoses vanasõidukiks tunnustamise akti väljastamisega peab Maanteeamet kandma uuele registreerimistunnistusele märkuse sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

§ 12.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004.a määrus nr 170 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri” (RTL 2004, 112, 1759; 2010, 24, 423) tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/40/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatuse kohta (EÜT L 141, 06.06.2009, lk 12–28), Komisjoni direktiiv 2010/48/EL, millega kohandatakse tehnika arenguga Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2009/40/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnonõuetele vastavuse kontrolli kohta (EÜT L 173, 8.7.2010, lk 47–72).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Kontrollimisele kuuluvate sõidukite grupid

Lisa 2 Nõuded ülevaatuspunktile

Lisa 3 Ülevaatuspunkti passile kantavad andmed

Lisa 4 Kohustuslikule kontrollimisele kuuluvate täiendavate osade, seadmete, sõlmede ja varustuse loetelu

Lisa 5 Kontrollkaardile kantavad andmed

Lisa 6 Tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus

Lisa 7 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” eestikeelne vorm

Lisa 8 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” inglisekeelne vorm

Lisa 9 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” prantsusekeelne vorm

Lisa 10 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” saksakeelne vorm

Lisa 11 M, N ja O kategooria sõiduki vanasõidukiks tunnustamise aktile kantavad andmed

Lisa 12 L kategooria sõiduki vanasõidukiks tunnustamise aktile kantavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json