Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 301 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 22.07.2011, 9

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 301 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 14.07.2011 nr 104

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 31 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruses nr 301 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord” (RT I 2002, 78, 467; 2004, 91, 625) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tõenduspõhisus kliiniliste uuringute ning Euroopa riikides aktsepteeritud ravijuhiste järgi, kogemus maailmapraktikas ja Eestis;”;

2) paragrahvi 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) vajadus saada ravi käigus teisi ravimeid ja loetelus sisalduvaid tervishoiuteenuseid;
12) teenuse osutamiseks vajalike tegevuste kirjelduse asjakohasus ja õigsus.”;

4) paragrahvi 5 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kindlustatud isikute omaosaluse kohaldamise võimalikkusest teenuse eest tasumisel, lähtudes „Ravikindlustuse seaduse” § 31 lõikes 3 sätestatud tingimustest;”;

6) paragrahvi 6 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) teenuse tervishoiupoliitilisest prioriteetsusest.”;

8) paragrahvi 7 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele ja seos teiste erialadega, sealhulgas mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele.”;

9) paragrahvi 7 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) haigekassa poolt Tartu Ülikooli või Ravimiameti soovitusel nimetatud ekspert tervishoiuteenuse tõendatud meditsiinilise efektiivsuse osas;”;

11) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud hindajad annavad neile esitatud ettepaneku kohta ettenähtud ulatuses pädeva eksperthinnangu. Eksperthinnangu näidisvorm avaldatakse haigekassa veebilehel.”;

12) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Hindaja vastutab eksperthinnangu asjakohasuse ja erapooletuse eest.”;

13) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 5, 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(5) Sotsiaalministeerium annab koondhinnangu talle esitatud ettepanekute kooskõla kohta §-s 6 kirjeldatud kriteeriumiga.

(6) Haigekassa annab koondhinnangu talle esitatud ettepanekutes kajastuvate tervishoiuteenuste loetellu kandmise võimalusele lähtuvalt loetellu kandmise aasta ravikindlustuse eelarvest.

(7) Sotsiaalministeerium annab lõigetes 2 ja 6 nimetatud hinnangute alusel hinnangu talle esitatud ettepanekutes kajastuvate tervishoiuteenuste tervishoiupoliitilise prioriteetsuse kohta.”;

14) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettepaneku algataja esitab taotluse (edaspidi algataja taotlus) koos selle koostamisel kasutatud teaduskirjanduse koopiatega haigekassale.

(2) Algataja taotluses märgitakse järgmised andmed:
1) taotluse algatanud organisatsiooni või ühenduse nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress;
2) kontaktisiku nimi ning tema telefoninumber ja e-posti aadress;
3) tervishoiuteenuse nimetus ja loetellu kantud teenuste puhul kood;
4) paragrahvides 4–7 toodud kriteeriumidele hinnangu andmiseks vajalikud andmed;
5) taotluse esitamise kuupäev;
6) taotluse esitaja allkiri.

(3) Algataja taotluse näidisvorm ning selle täitmise juhend avaldatakse haigekassa veebilehel.”;

15) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Haigekassa esitab algataja taotluse koos selle koostamisel kasutatud teaduskirjanduse koopiatega § 8 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud hindajatele eksperthinnangu saamiseks.”;

16) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 41–45 järgmises sõnastuses:

„(41) Haigekassa koondab algatajate taotlused ja esitab need koos nende koostamisel kasutatud teaduskirjanduse koopiatega Sotsiaalministeeriumile üks kord kalendriaastas.

(42) Haigekassa koondab algatajate taotluste kohta koostatud eksperthinnangud ja menetluse käigus esitatud lisaandmed ning esitab need Sotsiaalministeeriumile 30 päeva jooksul viimase eksperthinnangu valmimisest arvates.

(43) Sotsiaalministeerium esitab haigekassale § 8 lõikes 5 nimetatud koondhinnangu 45 päeva jooksul haigekassalt eksperthinnangute saamisest arvates.

(44) Haigekassa esitab Sotsiaalministeeriumile § 8 lõikes 6 nimetatud koondhinnangu 35 päeva enne haigekassa nõukogu istungit, millel on kavas teha sotsiaalministrile ettepanek loetelu muutmiseks.

(45) Sotsiaalministeerium annab haigekassale § 8 lõikes 7 nimetatud hinnangu 21 päeva jooksul sama paragrahvi lõikes 6 nimetatud haigekassa koondhinnangu saamisest arvates.”;

17) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json