Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2013. a määruse nr 114 „Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.07.2014, 1

Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2013. a määruse nr 114 „Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu” muutmine

Vastu võetud 17.07.2014 nr 113

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 12236 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2013. a määruses nr 114 „Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Reeder meresõiduohutuse seaduse tähenduses, kelle valduses olnud, Eesti Vabariigi lipu all sõitnud veesõidukis sisaldus fluoritud kasvuhoonegaase, esitab iga aasta 20. septembriks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 6 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal tema valduses olnud, Eesti Vabariigi lipu all sõitnud veesõidukis paiknenud jahutusseadmetes, kliimaseadmetes või tuletõrjesüsteemides sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside koguste ja tüüpide ning kasutuse käigus tekkinud ainekao kohta. Aruandes esitatakse andmed veesõidukite kaupa ning märgitakse veesõidukite ehitusaasta.

(7) Raudteeveo-ettevõtja raudteeseaduse tähenduses, kelle valduses olnud raudteeveeremis sisaldus fluoritud kasvuhoonegaase, esitab iga aasta 20. septembriks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 7 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal tema valduses olnud raudteeveeremi kohta, mis on registreeritud riiklikus raudteeliiklusregistris ning mida kasutatakse Eestis. Aruandes märgitakse fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate jahutusseadmete, kliimaseadmete või tuletõrjesüsteemidega vagunite ja vedurite arv, neis sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused ja tüübid ning kasutuse käigus tekkinud ainekadu.”;

2) määruse lisad 6 ja 7 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Hanno Pevkur
Siseminister keskkonnaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 6 Aruanne Eesti Vabariigi lipu all sõitval veesõidukil paikneva fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava seadme kohta

Lisa 7 Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega varustatud raudteeveeremi kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json