Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 144 „Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.07.2014, 5

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 144 „Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas” muutmine

Vastu võetud 17.07.2014 nr 117

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruses nr 144 „Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 6 asendatakse tekstiosa „EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25)”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktile 6 järgnevas osas asendatakse määruses läbivalt tekstiosa „EÜ nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ” vajalikus käändes;

3) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

„20) Valgejõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide – rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), hariliku võldase (Cottus gobio), paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) ja saarma (Lutra lutra) elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse;”;

4) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktidega 26 ja 27 järgmises sõnastuses:

„26) Kuivajõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi – hariliku võldase (Cottus cobio) elupaiga ning I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260) ning nõrglubja-allikate (7220*) kaitse;
27) Vääna jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide – hariliku hingu (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus cobio), jõesilmu (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) ja saarma (Lutra lutra) elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse.”;

5) määruse esimene normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).”;

6) määruse kolmas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud kinnitatud kaitsealade välispiire, Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).”;

7) määruse lisas esitatud Valgejõe kaart asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga ning määrust täiendatakse Kuivajõe ja Vääna jõe kaartidega1 (lisatud).

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) kaitstava loodusobjekti välispiiri kulgemise kohta;
5) kaitsekorra kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruse nr 144 „Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas” muutmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 26. augusti 2013. a käskkirjaga nr 845 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Hanno Pevkur
Siseminister keskkonnaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Valgejõe hoiuala (Leht 1)

Valgejõe hoiuala (Leht 2)

Kuivajõe hoiuala 

Vääna jõe hoiuala 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json