Teksti suurus:

Siseministri 11. augusti 2010. aasta määruse nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.07.2016, 1

Siseministri 11. augusti 2010. aasta määruse nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 18.07.2016 nr 25

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 84 lõike 1 alusel.

§ 1. Siseministri 11. augusti 2010. aasta määruses nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 84 lõike 1 alusel.“;

2) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmekogu volitatud töötlejad on kohalik omavalitsus või eraõiguslik juriidiline isik, kellele valdkonna eest vastutav minister on andmekogu haldamise ülesande halduslepingu alusel üle andnud (edaspidi andmekogu haldamise teenuse pakkuja), Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet ning piiriületuse ooteala teenuse pakkuja.“;

3) määrust täiendatakse §-dega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„§ 21. Vastutava töötleja ülesanded

Vastutav töötleja:

1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides ja halduslepingus sätestatud nõuete kohaselt;

2) määrab andmekogu andmete töötlemiseks vajaliku infosüsteemi funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded;

3) otsustab kolmandatele isikutele andmekogu andmetele juurdepääsu andmise;

4) korraldab käesoleva määruse § 21 lõikes 2 sätestatud juhul järelevalvet andmekogu haldamise ülesande täitmise üle;

5) vastutab andmekogu arendamise eest ja annab andmekogu haldamise teenuse pakkujale suuniseid andmekogu arendamiseks.

§ 22. Volitatud töötleja ülesanded

(1) Andmekogu haldamise teenuse pakkuja:

1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides ja halduslepingus sätestatud nõuete kohaselt;

2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid;

3) tagab andmekogu majutamise ja hooldamise;

4) arendab andmekogu vastavalt vastutava töötleja suunistele;

5) korraldab andmekogusse kantud andmete säilitamise õigusaktides kehtestatud nõuete kohaselt;

6) vastutab andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise eest, juhindudes käesoleva määruse § 18 lõigetest 1 ja 2;

7) tagab käesoleva määruse § 18 lõikes 2 sätestatud juhtudel arvestuse pidamise andmekogu andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saajate üle;

8) korraldab ebaõigete andmete parandamise, kui teine volitatud töötleja seda ise teha ei saa;

9) tagab teiste volitatud töötlejate määratud isikute juurdepääsu andmekogule;

10) tagab vastutava töötleja määratud kolmandate isikute juurdepääsu andmekogule;

11) koolitab ja nõustab teisi volitatud töötlejaid andmekogu kasutamisel;

12) tagab andmekogu teistele volitatud töötlejatele tehnilise toe.

(2) Politsei- ja Piirivalveamet:

1) tagab andmekogu andmete töötlemise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;

2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid;

3) tagab andmekogu andmetele juurdepääsu isikutele, kellel on seda vaja teenistusülesannete tõttu, ja peab nende isikute üle arvestust;

4) menetleb riigipiiri seaduse § 85 lõike 4 punkti 5 alusel esitatud eelisjärjekorra koha taotlusi;

5) teavitab andmekogu haldamise teenuse pakkujat andmekogu andmetes selliste puuduste avastamisest, mida ta iseseisvalt kõrvaldada ei saa;

6) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;

7) vastutab tema poolt andmekogus tehtud toimingute seaduslikkuse eest.

(3) Maksu- ja Tolliamet:

1) tagab andmekogu andmete töötlemise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;

2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid;

3) tagab andmekogu andmetele juurdepääsu isikutele, kellel on seda vaja teenistusülesannete tõttu, ja peab nende isikute üle arvestust;

4) teavitab andmekogu haldamise teenuse pakkujat andmekogu andmetes puuduste avastamisest;

5) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;

6) vastutab tema poolt andmekogus tehtud toimingute seaduslikkuse eest.

(4) Piiriületuse ooteala teenuse pakkuja:

1) tagab andmekogu andmete töötlemise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;

2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid;

3) tagab andmekogu andmetele juurdepääsu isikutele, kellel on seda vaja teenistusülesannete tõttu, ja peab nende isikute üle arvestust;

4) menetleb riigipiiri seaduse § 85 lõike 4 punkti 5 alusel esitatud eelisjärjekorra koha taotlusi;

5) vastutab tema poolt andmekogusse sisestatud andmete õigsuse eest;

6) teavitab andmekogu haldamise teenuse pakkujat andmekogu andmetes selliste puuduste avastamisest, mida ta iseseisvalt kõrvaldada ei saa;

7) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;

8) vastutab tema poolt andmekogus tehtud toimingute seaduslikkuse eest.“;

4) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmed.“;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Piiriületuse ootejärjekorra andmekogusse tehtud päringu kohta säilitatakse vähemalt järgmised logiandmed:

1) toimingu tegija ees- ja perekonnanimi;

2) toimingu tegemise kuupäev ja kellaaeg;

3) toimingu kirjeldus.“;

6) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piiriületuse ootejärjekorra koha taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:

1) juhi perekonnanimi või -nimed;

2) juhi eesnimi või -nimed;

3) juriidilise isiku nimi;

4) juhi sünniaeg;

5) juhi isikukood, kui see on olemas;

6) juhi reisidokumendi andmed;

7) juhi e-posti aadress;

8) juhi telefoninumber;

9) sõiduki kategooria;

10) sõiduki riiklik registreerimismärk;

11) sõiduki registreerimise riik;

12) tollideklaratsiooni registreerimise number;

13) piiripunkti nimetus;

14) ooteala nimetus.“;

7) paragrahvi 11 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvis 13 asendatakse sõnad „Andmekogu volitatud töötleja vastutab tema“ sõnadega „Andmekogu haldamise teenuse pakkuja, Politsei- ja Piirivalveamet ning piiriületuse ooteala teenuse pakkuja vastutavad nende“;

9) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kui volitatud töötleja tuvastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui teda on nendest teavitatud, teavitab ta sellest kohe andmekogu haldamise teenuse pakkujat, välja arvatud juhul, kui tal on võimalik andmed iseseisvalt parandada. Andmete parandamisel lisatakse andmekogusse võimaluse korral viide õigeid andmeid tõendavale dokumendile.“;

10) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu haldamise teenuse pakkuja peab arvestust andmete andmekogusse vastuvõtmise aja, andmete koosseisu ja andmete esitajate üle.“;

11) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõnad „Andmekogu volitatud töötleja väljastab“ sõnadega „Andmekogu haldamise teenuse pakkuja ja piiriületuse ooteala teenuse pakkuja väljastavad“;

12) paragrahvis 19 asendatakse sõnad „Volitatud töötleja“ sõnadega „Andmekogu haldamise teenuse pakkuja“;

13) määruse 6. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
ANDMEKOGU ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE, ANDMEKOGU RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE“;

14) paragrahvi 20 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 20. Andmekogu andmete säilitamine“;

15) paragrahvi 20 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Füüsiliste ja juriidiliste isikute piiriületuse ootejärjekorra koha taotlemise andmeid ning käesoleva määruse § 7 lõikes 4 sätestatud andmeid säilitatakse kaks aastat. Säilitustähtaja möödumisel andmed kustutatakse.“;

16) paragrahvi 21 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Järelevalvet isikuandmete töötlemise ja andmekogu pidamise üle teostatakse isikuandmete kaitse seaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

(2) Kui andmekogu haldamise ülesanne on halduslepingu alusel antud üle kohalikule omavalitsusele või eraõiguslikule juriidilisele isikule, teostab andmekogu haldamise ülesande täitmise üle riiklikku järelevalvet Siseministeerium või valdkonna eest vastutava ministri volitusel Politsei- ja Piirivalveamet.“;

17) paragrahvi 23 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister. Andmekogu likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses sätestatud nõuetega.“.

§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2016. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json