Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.07.2017, 2

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 20.07.2017 nr 130

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ministeeriumi postiaadress on Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.”;

2) punkti 22 alapunkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) sõlmib ministeeriumi nimel lepinguid ja esindab ministeeriumi seoses oma teenistuskohustuste täitmisega või ministrilt saadud volituste piires või volitab selleks oma pädevuse piires teisi isikuid;”;

3) punkti 41 alapunkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) Eesti õiguskeele arendamine ja kaitse, õigusterminoloogia kujundamine ja korrastamine, õigusaktide eelnõude keeletoimetamine;”;

4) punkt 54 sõnastatakse järgmiselt:

„54. Üldosakonna põhiülesanne on:
1) ministeeriumi ja tema valitsemisala finantshalduse korraldamine;
2) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna koordineerimine;
3) delikaatsete isikuandmete õiguspärase töötlemise eest vastutamine;
4) riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse tagamine;
5) ministeeriumi välissuhtlus ja välisabi koordineerimine;
6) ministeeriumi maine kujundamine ja suhtlemine avalikkusega;
7) ministeeriumi arendustegevuse ning määratud ulatuses personali- ja koolitustöö korraldamine;
8) oma valdkonnas hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimine ja teenistusliku järelevalve korraldamine.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister justiitsministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json