Teksti suurus:

Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 22.08.2011, 1

Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.08.2011 nr 53

Määrus kehtestatakse “Välisõhu kaitse seaduse” § 1195 lõike 11 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse tasuta lubatud heitkoguse ühikute:
  1) saaja kohustused;
  2) eraldamise tingimused ja kord;
  3) kasutamise aruandluse ja aruannete auditeerimise kord;
  4) saaja üle järelvalve teostamise kord.

§ 2.  Kasutatavad mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) investeeringute kava on elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute eest tehtavate investeeringute riiklik kava;
  2) investeering on tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamiseks esitatavas taotluses toodud investeering;
  3) tasuta lubatud heitkoguse ühik on pärast investeeringu aruande kinnitamist Keskkonnaministeeriumi poolt tasuta eraldatav lubatud heitkoguse ühik;
  4) taotleja on “Välisõhu kaitse seaduse” § 1195 lõikes 2 toodud tingimustele vastav isik;
  5) taotlus on investeeringute kavasse investeeringu arvamise taotlus;
  6) saaja on elektri tootmise eest eraldatavate tasuta lubatud heitkoguse ühikute saaja.

§ 3.  Tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine

  Perioodil 2013–2019 eraldatakse tasuta elektri tootmise eest lubatud heitkoguse ühikuid Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud investeeringute kavas (edaspidi kinnitatud investeeringute kava) toodud investeeringute elluviimiseks.

§ 4.  Riigiabi andmise reeglite kohaldamine

  Tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine on riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 107 lõige 1 mõistes, mille andmisel järgitakse vastavas Euroopa Komisjoni riigiabi otsuses ja „Konkurentsiseaduse” 6. peatükis sätestatut.

§ 5.  Investeeringu abikõlblikkuse periood

  Investeeringu abikõlblikkuse periood on 25. juuni 2009 kuni 31. detsember 2019.

§ 6.  Taotluse hindamine investeeringute kavasse arvamiseks

  (1) Taotlus investeeringu arvamiseks investeeringute kavasse esitatakse Keskkonnaministeeriumile keskkonnaministri määratud tähtajaks.

  (2) Keskkonnaministeerium hindab taotluses esitatud investeeringu vastavust “Välisõhu kaitse seaduse” § 1195 lõigetes 7 ja 8 loetletud tingimustele. Kui Keskkonnaministeerium avastab taotluse tingimustele vastavuse kontrollimisel taotluses puudusi, teatab ta sellest taotlejale ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

  (3) Kui taotluses esitatud investeering vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud tingimustele, siis arvab Keskkonnaministeerium investeeringu investeeringute kavasse.

  (4) Kui taotluses esitatud investeering ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud tingimustele ja taotleja ei ole tähtaegselt taotluse puudusi kõrvaldanud, teeb Keskkonnaministeerium taotluse osalise või täieliku mitterahuldamise otsuse.

§ 7.  Investeeringute kava alusel investeeringute ellu viimine

  Investeeringuid viiakse ellu vastavalt kinnitatud investeeringute kavas toodud ajakavale ja maksumusele. Saaja peab katma ka need investeeringu elluviimisega seotud kulud, mis ületavad saajale vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud investeeringute kavale eraldatud tasuta lubatud heitkoguse ühikute väärtust.

§ 8.  Investeeringu aruanne ja investeeringu lõpparuanne

  (1) Saaja esitab iga aasta 15. jaanuariks Keskkonnaministeeriumile investeeringu aruande (edaspidi aruanne) eelmisel kalendriaastal tehtud investeeringu kohta. Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 15. jaanuariks 2014.

  (2) Pärast investeeringute kavas toodud investeeringu elluviimist peab saaja esitama Keskkonnaministeeriumile investeeringu lõpparuande (edaspidi lõpparuanne). Lõpparuanne koostatakse kinnitatud investeeringute kavas märgitud investeeringu abikõlblikkuse perioodi kohta tervikuna. Lõpparuande esitamise tähtaeg on kolm kuud pärast tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamisega seotud investeeringu elluviimist.

  (3) Aruanne ja lõpparuanne peab sisaldama järgnevat:
  1) andmed saaja ja investeeringu kohta;
  2) investeeringu kirjeldus;
  3) elluviidud tegevused ja ajakava vastavus kinnitatud investeeringute kavale;
  4) andmed investeeringu elluviimiseks sõlmitud lepingute kohta;
  5) investeeringuga kaasnenud kulude ülevaade;
  6) juhul kui on esinenud kõrvalekaldumisi kinnitatud investeeringute kavast, siis kõrvalekaldumise põhjendus ning meetmed investeeringu vastavusse viimiseks investeeringute kavaga;
  7) järelvalve käigus tehtud tähelepanekute ja soovitustega seoses kasutusele võetud meetmed;
  8) aruande või lõpparuande koostaja ja saaja esindaja allkirjastatud kinnitus andmete õigsuse kohta.

  (4) Aruande vorm on toodud käesoleva määruse lisas 1.

  (5) Lõpparuande vorm on toodud käesoleva määruse lisas 2.

§ 9.  Aruande ja lõpparuande auditeerimine

  (1) Saaja peab korraldama aruande ja lõpparuande auditeerimise sõltumatu audiitori poolt. Sõltumatu audiitor väljastab auditeerimise kohta auditeerimisaruande, milles kinnitatakse investeeringu liik ja auditeeritaval perioodil investeeritud täpne summa. Saaja esitab auditeerimisaruande Keskkonnaministeeriumile koos aruande või lõpparuandega.

  (2) Saaja peab osutama sõltumatule audiitorile auditi läbiviimisel igakülgset abi, sealhulgas võimaldama aruandes ja lõpuaruandes esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks juurdepääsu asjassepuutuvatele andmetele ja dokumentidele ning lubama viibida tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamise ja kasutamisega seotud ruumides ja territooriumil.

§ 10.  Aruande ja lõpparuande kinnitamine

  (1) Keskkonnaministeerium kontrollib aruande ja lõpparuande vormikohasust ning esitatud andmete õigsust. Kui aruandes või lõpparuandes on puudusi või on vaja esitada täiendavat informatsiooni, teavitab Keskkonnaministeerium sellest saajat ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja täiendava informatsiooni esitamiseks.

  (2) Kui aruanne ja lõpparuanne on nõuetekohane ja selles esitatud andmed on õiged ja täielikud, kinnitab Keskkonnaministeerium aruande või lõpparuande 30 kalendripäeva jooksul ning teavitab sellest saajat e-posti teel.

§ 11.  Tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine saajale

  (1) Keskkonnaministeerium eraldab igal aastal tasuta lubatud heitkoguse ühikud saajale 30 kalendripäeva jooksul pärast aruande või lõpparuande kinnitamist. Kui vastavalt kinnitatud investeeringute kavale on saajal õigus saada tasuta lubatud heitkoguse ühikuid lõpparuande esitamisele järgnevatel kalendriaastatel, eraldatakse need lõpparuande alusel hiljemalt iga aasta 30. aprilliks.

  (2) Tasuta lubatud heitkoguse ühikute maksimaalne eraldatav aastane kogus perioodil 2013-2019 on sätestatud “Välisõhu kaitse seaduse” § 1195 lõikes 3. Saajale eraldatakse tasuta lubatud heitkoguse ühikuid elluviidud investeeringule või käesoleva määruse § 13 lõike 5 kohaselt makstud tagatissummale vastavas mahus, ületamata seejuures kinnitatud investeeringute kavas sellele saajale määratud aastast tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogust.

  (3) Keskkonnaministeerium võib jätta tasuta lubatud heitkoguse ühikud eraldamata kui:
  1) saaja ei ole täitnud käesoleva määrusega kehtestatud aruandluse nõudeid;
  2) Keskkonnaministeerium on järelvalve teostamise käigus avastanud puudusi ja määranud tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning saaja ei ole puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud.

  (4) Keskkonnaministeerium teavitab saajat viivitamata kirjalikult tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamata jätmisest.

§ 12.  Kinnitatud investeeringute kavas oleva investeerimiskohustuse edasilükkamine ühe kalendriaasta võrra

  (1) Saaja võib Keskkonnaministeeriumile esitada avalduse investeerimiskohustuse edasilükkamiseks ühe kalendriaasta võrra, kuid mitte ületades abikõlblikkuse perioodi. Järgmisel kalendriaastal peab saaja tegema investeeringu vähemalt edasilükatud investeerimiskohustuse maksumuses. Avalduses esitatakse kinnitatud investeeringute kavast kõrvalekaldumise põhjendus ja meetmed investeeringu vastavusse viimiseks investeeringute kavaga.

  (2) Keskkonnaministeerium teavitab saajat kirjalikult käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest. Keskkonnaministeerium peab avalduse rahuldamata jätmist põhjendama.

  (3) Kui avaldus vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele, rahuldab Keskkonnaministeerium selle ning eraldab saajale tasuta lubatud heitkoguse ühikud käesoleva määruse §-s 11 toodud korras. Kui avalduses esinevad puudused, määrab Keskkonnaministeerium avalduse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse avaldus rahuldamata.

  (4) Keskkonnaministeerium ei rahulda avaldust, kui:
  1) avaldus ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud nõuetele ja avalduse esitaja on jätnud puudused määratud tähtajaks kõrvaldamata;
  2) avalduses on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

§ 13.  Kinnitatud investeeringute kavas oleva investeerimiskohustuse edasilükkamine rohkem kui ühe kalendriaasta võrra

  (1) Saaja võib Keskkonnaministeeriumile esitada avalduse investeerimiskohustuse edasilükkamiseks rohkem kui ühe kalendriaasta võrra, kuid mitte ületades abikõlblikkuse perioodi. Avalduses esitatakse investeerimiskohustuse edasilükkamise põhjendus, vajadusel kinnitatud investeeringute kavast kõrvalekaldumise põhjendus ja meetmed investeeringu vastavusse viimiseks investeeringute kavaga.

  (2) Keskkonnaministeerium teavitab saajat kirjalikult käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest. Keskkonnaministeerium peab avalduse rahuldamata jätmist põhjendama.

  (3) Kui avaldus vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele, rahuldab Keskkonnaministeerium selle ning eraldab saajale tasuta lubatud heitkoguse ühikud käesoleva määruse §-s 11 toodud korras. Kui avalduses esinevad puudused, määrab Keskkonnaministeerium avalduse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse avaldus rahuldamata.

  (4) Keskkonnaministeerium ei rahulda avaldust, kui:
  1) avaldus ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud nõuetele ja avalduse esitaja on jätnud puudused määratud tähtajaks kõrvaldamata;
  2) avalduses on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

  (5) Kui Keskkonnaministeerium rahuldab avalduse, määrab ta tagatise konto, kuhu saaja peab tegema ülekande edasilükatud investeerimiskohustuse maksumuses (edaspidi tagatissumma). Saaja teeb ülekande 30 kalendripäeva jooksul pärast teavituse kättesaamist.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tagatissumma maksmise korral eraldab Keskkonnaministeerium saajale tasuta lubatud heitkoguse ühikud käesoleva määruse §-s 11 toodud korras.

  (7) Edasi lükatud investeerimiskohustuse täitmist kajastatakse käesoleva määruse §-s 8 nimetatud aruannetes. Kui Keskkonnaministeerium kinnitab vastava aruande, tagastab Keskkonnaministeerium 30 kalendripäeva jooksul saajale elluviidud investeeringule vastava osa käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tagatissummast.

  (8) Kui saaja ei täida edasi lükatud investeerimiskohustust käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel esitatud avalduses toodud tähtpäevaks, rakendatakse käesoleva määruse §-des 15 ja 16 toodud korda. Pärast tasuta lubatud heitkoguse ühikute tagastamist ja intressi tasumist tagastab Keskkonnaministeerium 30 kalendripäeva jooksul saajale käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tagatissumma.

§ 14.  Teavitamiskohustus

  Saaja peab kirjalikult teavitama Keskkonnaministeeriumi viivitamata:
  1) investeeringu tegemise käigus ilmnenud investeeringu elluviimist takistavatest asjaoludest, samuti investeeringuga seotud kohtumenetlusest või selle võimalikkusest ja saaja riigihanke vaidlustamisest;
  2) kui investeeringu maksumus osutub väiksemaks kinnitatud investeeringute kavas toodust.

§ 15.  Tasuta lubatud heitkoguse ühikute tagastamine

  (1) Saaja peab iga tasuta lubatud heitkoguse ühiku kohta, mille kasutamise tingimusi ja korda ei ole täidetud, kandma kinnitatud investeeringute kava täitmata jätmisega proportsionaalse arvu lubatud heitkoguse ühikuid kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise registris riigi kontole. Saaja peab tagastama lubatud heitkoguse ühikud 90 kalendripäeva jooksul vastava ettekirjutuse saamisest.

  (2) Keskkonnaministeerium võib põhjendatult peatada tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamise saajale tema tagastamisega seotud investeeringu või saaja kõikide investeeringute osas kuni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmiseni.

§ 16.  Intressid ja viivis

  (1) Käesoleva määruse § 15 lõikes 1 toodud tasuta lubatud heitkoguse ühikute tagastamise korral peab saaja maksma intressi. Intressimäär on kuue kuu Euribor, millele lisandub viis protsenti aastas. Intressiarvestuse baasiks on 360-päevane periood.

  (2) Intressi arvestatakse kinnitatud investeeringute kavas toodud tasuta lubatud heitkoguse ühikute väärtuse pealt.

  (3) Intressi arvestatakse tagasinõudmise otsuse kehtima hakkamise päevast arvates, võttes aluseks otsuse tegemise kalendrikuule eelnenud kuu viimasel tööpäeval kehtinud intressimäära. Kui tasuta lubatud heitkoguse ühikute taotlemisel või kasutamisel on toime pandud kuritegu, arvestatakse intressi tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamise päevast arvates, võttes aluseks sellel päeval kehtinud intressimäära.

  (4) Intressi arvestatakse kuni tasuta lubatud heitkoguse ühikute tagastamiseni, kuid mitte kauem kui tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute tagastamise tähtpäevani, ajatamise korral lõpliku tagastamise tähtpäevani.

  (5) Intressiarvestus peatub saaja pankroti väljakuulutamisel.

  (6) Kui tagasinõudmise otsuses ettenähtud tähtpäevaks tasuta lubatud heitkoguse ühikuid ei tagastata, peab saaja maksma tagastamisele kuuluva tasuta lubatud heitkoguse ühikute koguse eelneva kvartali keskmiselt turuväärtuselt viivist 0,1 protsenti iga tasuta lubatud heitkoguse ühikute tagastamisega viivitatud kalendripäeva eest.

  (7) Tasuta lubatud heitkoguse ühikute tagastamisel tehtavad maksed loetakse sooritatuks järgmises järjekorras: esimeses järjekorras loetakse tasutuks viivis, teises järjekorras intressid vastavalt nende ajalisele tekkele, alustades varaseimast, ning viimases järjekorras tagastatav tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus või selle osad.

§ 17.  Järelevalve teostaja

  Saaja tegevuse üle teostab järelevalvet Keskkonnaministeerium.

§ 18.  Järelevalve teostaja pädevus

  (1) Saaja tegevuse üle järelevalvet teostajal on õigus:
  1) kontrollida tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale ning pääseda ligi investeeringu tegemisega seotud andmetele ja dokumentidele kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates;
  2) saada järelvalve kiireks läbiviimiseks saajalt või tema esindajalt kirjalikke või suulisi seletusi ning igakülgset muud abi;
  3) viibida järelevalve teostamiseks saaja ja teiste investeeringus osalevate isikute ruumides ja territooriumil, mis on rajatud tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute abil või mis on seotud tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamisega, ning teostada paikvaatlust;
  4) tutvuda tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute abil loodud objektiga;
  5) teha ettekirjutus tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamisega kaasneva rikkumise lõpetamiseks, edasiste rikkumiste ärahoidmiseks ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks;
  6) ettekirjutuse täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral kohaldada sanktsioone “Välisõhu kaitse seaduses” ja käesolevas määruses sätestatud korras.

  (2) Järelvalve käigus võetakse arvesse investeeringu vastamist järgnevatele näitajatele:
  1) investeeringu tulemusena käitises rakendatud tehnoloogia heitetegur võrreldes enne uute osade paigaldamist või käitise moderniseerimist kasutatud tehnoloogia heiteteguriga;
  2) elektritootmisest pärit kasvuhoonegaaside koguheite prognoositud ja saavutatud vähenemine investeeringute tulemusena (võrreldes senise olukorra jätkumisega);
  3) elektritootmises peamiselt kasutatava fossiilkütuse osakaalu prognoositud ja saavutatud vähenemine investeeringute tulemusena;
  4) taastuvenergiaga tootmiseks installeeritud võimsus (megavatti), mis võetakse prognooside kohaselt kasutusse investeeringu tulemusena;
  5) tasuta lubatud heitkoguse ühikute osakaal investeeringu kogu maksumuses;
  6) muudest allikatest saadavate vahendite osakaal kogu investeeringus;
  7) investeeringuga prognoositud finantstulemus.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 Investeeringu aruanne

Lisa 2 Investeeringu lõpparuanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json