Teksti suurus:

Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 22.08.2012, 2

Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded

Vastu võetud 10.04.2003 nr 29
RTL 2003, 51, 749
jõustumine 27.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.09.2007RTL 2007, 76, 131213.10.2007
06.10.2008RTL 2008, 84, 116319.10.2008
27.11.2009RTL 2009, 89, 129501.07.2010
21.06.2010RT I 2010, 36, 21401.07.2010
09.03.2011RT I, 17.03.2011, 820.03.2011, rakendatakse 01.02.2011
25.06.2012RT I, 28.06.2012, 3301.07.2012
16.08.2012RT I, 22.08.2012, 125.08.2012

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 119 lg 1 ja § 122 lg 3 alusel.
[RT I, 28.06.2012, 33 - jõust. 01.07.2012]

1. peatükk VANGLA PEAINSPEKTORI ATESTEERIMISE NÕUDED 

§ 1.   Haridus

  Vangla peainspektor peab olema läbinud:
  1) kõrgharidusõppe või ametiastmele vastava ettevalmistus teenistuse, välja arvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele;
[RTL 2008, 84, 1163 - jõust. 19.10.2008]
  2) ametialase täiendusõppe.

§ 2.   Töökogemus

  Vangla peainspektoriks võib saada isik, kes on vähemalt kaks aastat olnud teenistuses I klassi vanglainspektori ametiastmele või kõrgemale ametiastmele vastaval ametikohal.
[RTL 2007, 76, 1312 - jõust. 13.10.2007]

§ 3.   Teadmised ja oskused

  Vangla peainspektorilt nõutakse:
  1) vangistust ja vanglateenistust reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
  2) oskust saavutada vangistuse eesmärgid, ennetada ja tõkestada kinnipeetavate allumatust, põgenemist ja muid erakorralisi sündmusi ning likvideerida nende tagajärgi;
  3) mõjutamis- ja enesekehtestamisviiside valdamist, alluvate motiveerimise oskust ning oskust kavandada ning kontrollida tööprotsessi ja alluvate tööd ning muid juhtimisteadmisi ja oskust neid vanglas rakendada;
  4) nüüdisaegsete personalijuhtimise põhimõtete ja vanglasüsteemi koolituspõhimõtete tundmist;
  5) head suhtlemisoskust, et korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, konfliktide lahendamise oskust ning oskust suhelda avalikkusega ja esineda avalikkuse ees;
  6) valmidust koostööks kaastöötajatega ja teiste asjaomaste isikutega;
  7) teenistusrelvade, erivahendite, ohjeldusmeetmete ja füüsilise jõu kasutamise oskust ning nende kasutamise korda reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
[RT I, 28.06.2012, 33 - jõust. 01.07.2012]
  8) ametniku kutse-eetika järgimist ning vormiriietuse kandmise nõuete tundmist ja nende täitmise oskust;
  9) riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), inimõiguste, avaliku halduse korralduse ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmist;
  10) asjaajamiskorra aluste tundmist;
  11) turumajanduse üldpõhimõtete ning avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmist ning muid majandusteadmisi;
  12) teadmisi Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist, õigusest ja otsustamismenetlusest ning põhjalikke teadmisi vanglaid puudutavast Euroopa Liidu õigusest;
  13) vanglate infosüsteemide tundmist, teadmisi infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja võimalustest ning tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ja ametikohal vajalike andmekogude kasutamise oskust;
  14) eesti keele oskust C1 või sellele vastaval tasemel ja kahe võõrkeele oskust kesktasemel, sealhulgas ametialase sõnavara valdamine.
[RTL 2008, 84, 1163 - jõust. 19.10.2008]

§ 31.   Kehalise ettevalmistuse nõuded

  Vangla peainspektor peab kehaliste võimete katsete harjutused sooritama vähemalt järgmiste tulemustega:


PÕHIHARJUTUSED

Punkte
MEHED
NAISED
kuni 29
30–39
40–49
50+
kuni 29
30–39
40–49
50+
Kätekõverdused toenglamangus
(** kätekõverdused toengpõlvituses)
1
20
15
10
5
5
3
2
10**
Kõhulihaste jõuharjutus
1
25
20
15
10
15
10
8
5
3000 m jooks/kiirkõnd
(aeg minutites ja sekundites)
1
22.00
25.00
28.00
30.00
25.00
27.00
30.00
33.00

[RT I, 28.06.2012, 33 - jõust. 01.07.2012]

§ 4.   Isiksuseomadused

  Vangla peainspektori ametis võib olla isik:
  1) kellel on algatusvõimet ja loovust, et algatada ja ellu viia muudatusi ning kiiresti ja paindlikult kohaneda muudatustega ja ootamatute olukordadega;
  2) kes on võimeline püsivalt ja tulemuslikult töötama pingeolukorras ning oskab säästlikult kasutada aega;
  3) kes on kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline ning oskab ette näha oma pädevuse piires tehtud otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
  4) kes on usaldusväärne;
  5) kes oskab seada prioriteete ja planeerida oma tegevust;
  6) kes on heade vaimsete võimetega, oskab olulist eristada tähtsusetust ning kellel on analüüsi- ja sünteesivõime ning suulise ja kirjaliku info loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
  7) kes täidab teenistuskohustusi täpselt ning kellel on hea enesekontrollioskus;
  8) kellel on tahe parandada oma töötulemusi.

2. peatükk I KLASSI VANGLAINSPEKTORI ATESTEERIMISE NÕUDED 

§ 5.   Haridus

  I klassi vanglainspektor peab olema läbinud:
  1) kõrgharidusõppe või ametiastmele vastava ettevalmistusteenistuse, välja arvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele;
[RTL 2008, 84, 1163 - jõust. 19.10.2008]
  2) ametialase täiendusõppe.

§ 6.   Töökogemus

  I klassi vanglainspektoriks võib saada isik, kes on vähemalt ühe aasta olnud teenistuses II klassi vanglainspektori ametiastmele või kõrgemale ametiastmele vastaval ametikohal.

§ 7.   Teadmised ja oskused

  (1) I klassi vanglainspektorilt nõutakse:
  1) vangistust ja vanglateenistust reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
  2) oskust saavutada vangistuse eesmärgid, ennetada ja tõkestada kinnipeetavate allumatust, põgenemist ja muid erakorralisi sündmusi ning likvideerida nende tagajärgi;
  3) oskust analüüsida kinnipeetavatega korraldatava töö tulemusi ning operatiivselt lahendada kinnipeetavate tõstatatud küsimusi;
  4) teadmisi vangla turvasüsteemidest ning oskust rakendada abinõusid turvasüsteemide ja sidesüsteemi rikete kõrvaldamiseks;
  5) teenistusrelvade, erivahendite, ohjeldusmeetmete ja füüsilise jõu kasutamise oskust ning nende kasutamise korda reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
[RT I, 28.06.2012, 33 - jõust. 01.07.2012]
  6) oskust toimetada teenistusjuurdlust ja oskust rakendada abinõusid õigusrikkumiste põhjuste kõrvaldamiseks;
  7) ametniku kutse-eetika järgimist ning vormiriietuse kandmise nõuete tundmist ja nende täitmise oskust;
  8) mõjutamis- ja enesekehtestamisviiside valdamist, alluvate motiveerimise oskust ning oskust kavandada ning kontrollida tööprotsessi ja alluvate tööd ning muid juhtimisteadmisi ja oskust neid vanglas rakendada;
  9) nüüdisaegsete personalijuhtimise põhimõtete tundmist ja oskust korraldada vanglaametnike koolitust;
  10) head suhtlemisoskust, et korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, konfliktide lahendamise oskust ning oskust suhelda avalikkusega ja esineda avalikkuse ees;
  11) valmidust koostööks kaastöötajatega ja teiste asjaomaste isikutega;
  12) riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), inimõiguste, avaliku halduse korralduse ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmist;
  13) asjaajamiskorra aluste tundmist;
  14) teadmisi Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist, õigusest ja otsustamismenetlusest ning põhjalikke teadmisi vanglaid puudutavast Euroopa Liidu õigusest;
  15) teadmisi infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja võimalustest ning tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ning ametikohal vajalike andmekogude kasutamise oskust;
  16) eesti keele oskust C1 või sellele vastaval tasemel ja kahe võõrkeele oskust kesktasemel, sealhulgas ametialase sõnavara valdamine.
[RT I 2010, 36, 214 - jõust. 01.07.2010]

  (2) Peaspetsialist-korrapidajalt nõutakse ka esmaabi- ja elustamisvõtete teadmist ning esmaabi andmise ja olukorra hindamise oskust.
[RT I 2010, 36, 214 - jõust. 01.07.2010]

§ 71.   Kehalise ettevalmistuse nõuded

  (1) I klassi vanglainspektor peab kehaliste võimete katsete harjutused sooritama vähemalt §-s 31 esitatud tulemustega.

  (2) Peaspetsialist-korrapidaja peab kehaliste võimete katsete harjutused sooritama vähemalt järgmiste tulemustega:


PÕHIHARJUTUSED

Punkte
MEHED
NAISED
kuni 29
30–39
40–49
50+
kuni 29
30–39
40–49
50+
Kätekõverdused toenglamangus
1
30
25
15
7
10
7
4
2
Kõhulihaste jõuharjutus
1
35
25
18
13
25
15
12
10
3000 m jooks/kiirkõnd
(aeg minutites ja sekundites)
1
20.00
22.00
24.00
26.00
23.00
25.00
27.00
29.00

[RT I, 22.08.2012, 1 - jõust. 25.08.2012]

§ 8.   Isiksuseomadused

  I klassi vanglainspektori ametis võib olla isik:
  1) kellel on algatusvõimet ja loovust, et algatada ja ellu viia muudatusi ning kiiresti ja paindlikult kohaneda muudatustega ja ootamatute olukordadega;
  2) kes on võimeline püsivalt ja tulemuslikult töötama pingeolukorras ning oskab säästlikult kasutada aega;
  3) kes on kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline ning oskab ette näha oma pädevuse piires tehtud otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
  4) kes on usaldusväärne;
  5) kes oskab olulist eristada tähtsusetust ning kellel on analüüsi- ja sünteesivõime ning suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
  6) kes täidab teenistuskohustusi täpselt ning kellel on hea enesekontrollioskus.

3. peatükk II KLASSI VANGLAINSPEKTORI ATESTEERIMISE NÕUDED 

§ 9.   Haridus

  II klassi vanglainspektor peab olema läbinud:
  1) kõrgharidusõppe või ametiastmele vastava ettevalmistusteenistuse, välja arvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele;
[RTL 2008, 84, 1163 - jõust. 19.10.2008]
  2) ametialase täiendusõppe.

§ 10.   Teadmised ja oskused

  (1) II klassi vanglainspektorilt nõutakse:
  1) vangistust ja vanglateenistust reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
  2) oskust saavutada vangistuse eesmärgid, ennetada ja tõkestada kinnipeetavate allumatust, põgenemist ja muid erakorralisi sündmusi ning likvideerida nende tagajärgi;
  3) teadmisi kinnipeetavate õigustest ja kohustustest ning oskust tagada nende järgimine;
  4) teadmisi vangla järelevalve korraldamise ja kontrollimise põhimõtetest;
  5) teadmisi vangla turvasüsteemide tööst ja kasutamisest;
  6) teenistusrelvade, erivahendite, ohjeldusmeetmete ja füüsilise jõu kasutamise oskust ning nende kasutamise korda reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
[RT I, 28.06.2012, 33 - jõust. 01.07.2012]
  7) ametniku kutse-eetika järgimist ning vormiriietuse kandmise nõuete tundmist ja nende täitmise oskust;
  8) head suhtlemisoskust, konfliktide lahendamise ja enesekehtestamise oskust ning valmidust koostööks kaastöötajatega ja teiste asjaomaste isikutega;
  9) riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), inimõiguste, avaliku halduse korralduse ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmist;
  10) asjaajamiskorra aluste tundmist;
  11) üldisi teadmisi Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ja õigussüsteemist;
  12) teadmisi infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja võimalustest, arvuti kasutamise oskust ning ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;
  13) eesti keele oskust C1 või sellele vastaval tasemel ja ühe võõrkeele oskust kesktasemel, sealhulgas ametialase sõnavara valdamine.
[RT I 2010, 36, 214 - jõust. 01.07.2010]

  (2) Inspektor-korrapidaja abilt nõutakse ka esmaabi- ja elustamisvõtete teadmist ning esmaabi andmise ja olukorra hindamise oskust.
[RT I 2010, 36, 214 - jõust. 01.07.2010]

§ 101.   Kehalise ettevalmistuse nõuded

  (1) II klassi vanglainspektor peab kehaliste võimete katsete harjutused sooritama vähemalt §-s 31 esitatud tulemustega.

  (2) Inspektor-korrapidaja abi peab kehaliste võimete katsete harjutused sooritama vähemalt § 71 lõikes 2 esitatud tulemustega.
[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

§ 11.   Isiksuseomadused

  II klassi vanglainspektori ametis võib olla isik:
  1) kellel on algatusvõimet ja loovust, et algatada ning ellu viia muudatusi ja kiiresti ning paindlikult kohaneda muudatustega ja ootamatute olukordadega;
  2) kes on võimeline püsivalt ja tulemuslikult töötama pingeolukorras ning oskab säästlikult kasutada aega;
  3) kes on kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline ning oskab ette näha oma pädevuse piires tehtud otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
  4) kes on usaldusväärne;
  5) kes oskab olulist eristada tähtsusetust ning kellel on analüüsi- ja sünteesivõime ning suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
  6) kes täidab teenistuskohustusi täpselt ning kellel on hea enesekontrollioskus.

4. peatükk I KLASSI VALVURI ATESTEERIMISE NÕUDED 

§ 12.   Haridus

  I klassi valvur peab olema läbinud:
  1) I klassi valvur peab olema läbinud keskharidusõppe, vanglaametniku või politseiametniku kutseharidusõppe, välja arvatud juhul, kui ametnik vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele;
[RTL 2008, 84, 1163 - jõust. 19.10.2008]
  2) ametialase täiendusõppe.

§ 13.   Töökogemus

  I klassi valvuriks võib saada isik, kes on vähemalt ühe aasta olnud II klassi valvuri ametiastmele või kõrgemale ametiastmele vastaval ametikohal.

§ 14.   Teadmised ja oskused

  I klassi valvurilt nõutakse:
  1) «Vangistusseaduse» ja muude vangistuse täideviimist reguleerivate õigusaktide tundmist;
  2) teadmisi kinnipeetava resotsialiseerimise põhimõtetest;
  3) oskust tegutseda erakorraliste sündmuste ajal;
  4) teadmisi vangla turvasüsteemide tööst ja kasutamisest;
  5) teenistusrelvade, erivahendite, ohjeldusmeetmete ja füüsilise jõu kasutamise oskust ning nende kasutamise korda reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
[RT I, 28.06.2012, 33 - jõust. 01.07.2012]
  6) ametniku kutse-eetika järgimist ning vormiriietuse kandmise nõuete tundmist ja nende täitmise oskust;
  7) head suhtlemisoskust, konfliktide lahendamise ja enesekehtestamise oskust ning valmidust koostööks kaastöötajatega ja teiste asjaomaste isikutega;
  8) üldisi teadmisi riigi põhikorrast (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), inimõigustest ning avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest;
  9) üldisi teadmisi Euroopa Liidust ning selle eesmärkidest ja institutsioonidest;
  10) arvuti kasutamise oskust, sealhulgas ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamine;
  11) eesti keele oskust C1 või sellele vastaval tasemel ja ühe võõrkeele oskust algtasemel;
[RT I, 17.03.2011, 8 - jõust. 20.03.2011, rakendatakse 01.02.2011]
  12) esmaabi- ja elustamisvõtete teadmist ning esmaabi andmise ja olukorra hindamise oskust.
[RT I 2010, 36, 214 - jõust. 01.07.2010]

§ 141.   Kehalise ettevalmistuse nõuded

  I klassi valvur peab kehaliste võimete katsete harjutused sooritama vähemalt § 71 lõikes 2 esitatud tulemustega.
[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

§ 15.   Isiksuseomadused

  I klassi valvuri ametis võib olla isik:
  1) kes on suuteline rutiinses töös tulema toime valvsust, täpsust ja korrektsust nõudvate ametikohustustega;
  2) kes on kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ning usaldusväärne ja korrektne;
  3) kes on võimeline kohanema muutustega, täpselt aru saama talle antud korraldustest ning juhendmaterjali alusel täitma teenistuskohustusi iseseisvalt;
  4) kes on võimeline pingeolukorras tulemuslikult töötama.

5. peatükk II KLASSI VALVURI ATESTEERIMISE NÕUDED 

§ 16.   Haridus

  II klassi valvur peab olema läbinud keskharidusõppe, vanglaametniku või politseiametniku kutseharidusõppe, välja arvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele.
[RTL 2008, 84, 1163 - jõust. 19.10.2008]

§ 17.   Teadmised ja oskused

  II klassi valvurilt nõutakse:
  1) «Vangistusseaduse» ja muude vangistuse täideviimist reguleerivate õigusaktide tundmist;
  2) teadmisi kinnipeetava resotsialiseerimise põhimõtetest;
  3) oskust tegutseda erakorraliste sündmuste ajal;
  4) teadmisi vangla turvasüsteemide tööst ja kasutamisest;
  5) teenistusrelvade, erivahendite, ohjeldusmeetmete ja füüsilise jõu kasutamise oskust ning nende kasutamise korda reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
[RT I, 28.06.2012, 33 - jõust. 01.07.2012]
  6) ametniku kutse-eetika järgimist ning vormiriietuse kandmise nõuete tundmist ja nende täitmise oskust;
  7) head suhtlemisoskust, konfliktide lahendamise oskust, enesekehtestamise oskust ning valmidust koostööks kaastöötajatega ja teiste asjaomaste isikutega;
  8) arvuti kasutamise oskust, sealhulgas ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamine;
  9) eesti keele oskust C1 või sellele vastaval tasemel ja ühe võõrkeele oskust algtasemel;
[RT I, 17.03.2011, 8 - jõust. 20.03.2011, rakendatakse 01.02.2011]
  10) üldisi teadmisi riigi põhikorrast (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), inimõigustest ning avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest.
[RTL 2007, 76, 1312 - jõust. 13.10.2007]
  11) esmaabi- ja elustamisvõtete teadmist ning esmaabi andmise ja olukorra hindamise oskust.
[RT I 2010, 36, 214 - jõust. 01.07.2010]

§ 171.   Kehalise ettevalmistuse nõuded

  II klassi valvur peab kehaliste võimete katsete harjutused sooritama vähemalt § 71 lõike 2 esitatud tulemustega.
[RTL 2009, 89, 1295 - jõust. 01.07.2010]

§ 18.   Isiksuseomadused

  II klassi valvuri ametis võib olla isik:
  1) kes on suuteline rutiinses töös toime tulema valvsust, täpsust ja korrektsust nõudvate ametikohustustega;
  2) kes on kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ning usaldusväärne ja korrektne;
  3) kes on võimeline kohanema muutustega ning adekvaatselt mõistma talle antud korraldusi ja neid nõuetekohaselt täitma;
  4) kes on võimeline pingeolukorras tulemuslikult töötama.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Atesteerimisnõuete kohaldamine

  (1) Määrusega kehtestatud atesteerimisnõudeid kohaldatakse avaliku konkursi korras või edutamise teel vanglateenistuse ametikoha täitmisele ning vanglaametnike korralisele atesteerimisele.

  (2) [Kehtetu - RTL 2007, 76, 1312 - jõust. 13.10.2007]

  (3) Paragrahvi 1 punktis 2, § 5 punktis 2, § 7 lõikes 2, § 9 punktis 2, § 10 lõikes 2, § 12 punktis 2, § 14 punktis 12 ja § 17 punktis 11 nimetatud nõudeid ei kohaldata isiku esmakordsele vanglateenistusse võtmisele.
[RT I 2010, 36, 214 - jõust. 01.07.2010]

  (4) Vanglaametniku töökogemuse kohta kehtestatud nõudeid ei kohaldata isiku esmakordsele vanglateenistusse võtmisele.

  (5) Määrusega kehtestatud keeletaseme atesteerimisenõudeid rakendatakse 1. veebruarist 2011. a ametis olevatele vanglaametnikele, kelle keeleoskus vastab B2-tasemele 1. veebruarist 2013. a.
[RT I, 17.03.2011, 8 - jõust. 20.03.2011, rakendatakse 01.02.2011]

  (6) Vanglaametnikud, kes kuuluvad relvastatud üksuse koosseisu, on vabastatud käesoleva määrusega kehtestatud teenistusrelvade, erivahendite, ohjeldusmeetmete ja füüsilise jõu kasutamise oskuse ning nende kasutamise korda reguleerivate õigusaktide põhjaliku tundmise kontrollimisest ja kehaliste katsete sooritamisest.
[RT I, 28.06.2012, 33 - jõust. 01.07.2012]

§ 20.   [Kehtetu - RTL 2007, 76, 1312 - jõust. 13.10.2007]

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json