Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 49 „Kaagvere Erikooli põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.08.2014, 1

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruse nr 49 „Kaagvere Erikooli põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 15.08.2014 nr 69

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaagvere Erikooli põhimääruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. septembri 2011. a määruses nr 49 „Kaagvere Erikooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kooli tegutsemise vorm on põhikool. Kool on kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele ning tundeelu- ja käitumishäirega õpilastele.”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kooli asukohad ja tegutsemiskohad on:
1) Mäksa vald, Tartu maakond,
2) Tapa vald, Lääne-Viru maakond ja
3) Vastseliina vald, Võru maakond.”;

3) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Koolis omandatakse põhiharidust statsionaarses õppes.”;

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kool võib korraldada kohtumääruse alusel ööpäevaringsele erihooldusteenusele määratud õpilaste õpet.”;

5) paragrahvi 15 lõike 3 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kasvatuse eritingimusi vajav õpilane võib kooli territooriumilt lahkuda direktori või tema määratud isiku kirjalikul loal järgmistel juhtudel:”.

§ 2.  Tapa Erikooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määrus nr 40 „Tapa Erikooli põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Vastseliina Internaatkooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määrus nr 36 „Vastseliina Internaatkooli põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2014. a.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json