Teksti suurus:

Kohanemisprogramm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT I, 22.08.2014, 5

Kohanemisprogramm

Vastu võetud 13.08.2014 nr 34

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 2231 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse välismaalase kohanemisprogramm, kohanemisprogrammis osalemise tingimused ning kohanemisprogrammis osalemisse suunamise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Uussisserändaja käesoleva määruse tähenduses on vähem kui viis aastat Eestis seaduslikult elanud välismaalane, kellele on antud Eesti tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel.

  (2) Kohanemisprogramm käesoleva määruse tähenduses on tegevuskava uussisserändaja Eestis kohanemise toetamiseks ning see sisaldab käesolevas määruses sätestatud kohanemisprogrammi koolitusmooduleid ja algtasemel eesti keele õpet.

§ 3.   Kohanemisprogrammi eesmärk

  Kohanemisprogrammi eesmärk on uussisserändajate rändeprotsessi ja hilisema lõimumise toetamine, tagades neile teadmised riigi ning ühiskonna toimimise, igapäevase eluolu, töö, õppimise ja perekonnaga seotud teemadel ning soodustades neil eesti keele oskuse omandamist.

2. peatükk KOHANEMISPROGRAMMIS OSALEMA SUUNAMINE JA SUUNAMISEST TEAVITAMISE KORD  

§ 4.   Kohanemisprogrammis osalema suunamine

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet suunab kohanemisprogrammis osalema vähem kui viis aastat Eestis seaduslikult elanud välismaalase, kellele on antud Eesti tähtajaline elamisluba.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet suunab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku osalema kohanemisprogrammis, kui isikule on antud Eesti tähtajaline elamisluba pärast 2015. aasta 1. augustit.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule on antud Eesti tähtajaline elamisluba enne 2015. aasta 1. augustit, suunab Politsei- ja Piirivalveamet isiku osalema kohanemisprogrammis isiku soovil.

  (4) Kui välismaalane ei ole tähtajalise elamisloa andmisest arvates osalenud kohanemisprogrammis, suunab Politsei- ja Piirivalveamet välismaalase osalema kohanemisprogrammis tähtajalise elamisloa pikendamisel, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatut.

  (5) Politsei- ja Piirivalveamet ei suuna alla seitsmeaastast uussisserändajat osalema kohanemisprogrammis, kui tema seaduslik esindaja esitab sellekohase sooviavalduse.

§ 5.   Teavitamine

  Politsei- ja Piirivalveamet teavitab isikut kohanemisprogrammis osalema suunamisest ja kohanemisprogrammi koolitusele registreerimise võimalusest, kui välismaalasele tehakse teatavaks otsus tähtajalise elamisloa andmise või pikendamise kohta.

3. peatükk KOHANEMISPROGRAMMI SISU JA SELLES OSALEMINE 

§ 6.   Kohanemisprogrammi sisu ja maht

  (1) Kohanemisprogramm sisaldab baasmoodulit (lisa 1), keeleõpet ning järgmisi teemamooduleid:
  1) töö- ja ettevõtlus (lisa 2);
  2) õppimine (lisa 3);
  3) teadus (lisa 4);
  4) perekond (lisa 5);
  5) rahvusvaheline kaitse (lisa 6);
  6) lapsed ja noored (lisa 7).

  (2) Kohanemisprogrammi eesmärk on, et isik vastab tema poolt läbitud mooduli üldpädevusnõuetele vastavalt käesoleva määruse lisadele 1-7.

  (3) Keeleõppe eesmärk on, et isik omandab eesti keele oskuse, mis vastab keeleseaduse lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme A1 kirjeldusele.

  (4) Kohanemisprogrammi moodulite eeldatav maht on sätestatud vastavalt käesoleva määruse lisades 1–7.

  (5) Keeleõppe eeldatav maht on 80 akadeemilist tundi.

§ 7.   Kohanemisprogrammis osalemine

  (1) Uussisserändaja läbib baasmooduli ning keeleõppe, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Uussisserändaja, kes on saanud tähtajalise elamisloa välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel, läbib baasmooduli, teemamooduli „Rahvusvaheline kaitse“ ning käesoleva määrusega sätestatud keeleõppe asemel eesti keele õppe vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 73 lõike 4 punktis 3 sätestatule.

  (3) Alla 15-aastane uussisserändaja läbib teemamooduli „Lapsed ja noored“.

  (4) Alla 15-aastane uussisserändaja, kes on saanud Eesti tähtajalise elamisloa välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel, läbib teemamooduli „Lapsed ja noored“ ning käesoleva määrusega sätestatud keeleõppe asemel eesti keele õppe vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 73 lõike 4 punktis 3 sätestatule.

  (5) Isikul puudub õigus osaleda moodulis või keeleõppes, mille ta on juba läbinud.

  (6) Isik, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema, võib läbida kohanemisprogrammi enda valitud osas ja mahus.

§ 8.   Täiendavate moodulite valimine

  (1) Uussisserändaja võib lisaks käesoleva määruse § 7 lõigetes 1 ja 2 sätestatule läbida enda valikul käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud teemamoodulid.

  (2) Seitsme- kuni 15-aastane uussisserändaja võib lisaks käesoleva määruse § 7 lõikes 3 sätestatule läbida enda valikul baasmooduli, keeleõppe ning käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud teemamoodulid.

  (3) Seitsme- kuni 15-aastane uussisserändaja, kes on saanud Eesti tähtajalise elamisloa välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel, võib lisaks käesoleva määruse § 7 lõikes 4 sätestatule läbida enda valikul baasmooduli ning käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 1–5 nimetatud teemamoodulid.

  (4) 15- kuni 18-aastane uussisserändaja võib lisaks käesoleva määruse § 7 lõigetes 1 ja 2 ning § 8 lõikes 1 sätestatule läbida enda valikul käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 6 nimetatud teemamooduli.

§ 9.   Kohanemisprogrammi moodulite ja keeleõppe läbimise tõendamine

  Kohanemisprogrammi mooduli või keeleõppe läbimisel annab isik, kellega siseminister on kohanemisprogrammis sätestatud ülesande täitmiseks sõlminud tsiviilõigusliku või halduslepingu, uussisserändajale mooduli või keeleõppe läbimist tõendava tunnistuse digitaalselt või uussisserändaja soovil paberkandjal ning teavitab viivitamatult mooduli või keeleõppe läbimisest Politsei- ja Piirivalveametit.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. augustil.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 Baasmoodul

Lisa 2 Töö ja ettevõtlus

Lisa 3 Õppimine

Lisa 4 Teadus

Lisa 5 Perekond

Lisa 6 Rahvusvaheline kaitse

Lisa 7 Lapsed ja noored

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json