Teksti suurus:

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.08.2019, 6

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” muutmine

Vastu võetud 15.08.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord”;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Tasu arvestatakse ühe minuti täpsusega ning ümardatuna järgmise täiseuroni, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.”;

3) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tasu arvestamisel menetlustoimingul osalemise eest lähtutakse menetlustoimingu protokollis esitatud või muudest asjassepuutuvatest andmetest. Menetlustoimingu vaheaeg, mis kestab kauem kui 30 minutit, tasustamisele ei kuulu. Menetlustoimingu muu katkestus või menetlustoimingu alguse viibimine arvatakse menetlustoimingul osalemise aja hulka. Kui menetlustoimingu ärajäämisest ei ole riigi õigusabi osutajale (edaspidi advokaat) mõistliku aja jooksul ette teatatud, makstakse ärajäänud menetlustoimingule ilmumise eest poole tunni tasu, lähtudes 2. peatükis vastava õigusabi kohta sätestatud tasumäärast ja piirmäärast.”;

4) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tasu arvestamisel kohtuistungil osalemise eest lähtutakse kohtuistungi protokollis esitatud või muudest asjassepuutuvatest andmetest. Kohtuistungi vaheaeg, mis kestab kauem kui 30 minutit, tasustamisele ei kuulu. Kohtuistungi muu katkestus või kohtuistungi alguse viibimine arvatakse kohtuistungil osalemise aja hulka. Kui kohtuistungi edasilükkamisest või ärajäämisest ei ole advokaadile mõistliku aja jooksul ette teatatud, makstakse ärajäänud kohtuistungile ilmumise eest poole tunni tasu, lähtudes 2. peatükis vastava õigusabi kohta sätestatud tasumäärast.”;

5) paragrahvi 2 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 2 lõike 2 esimese lause lõpus asendatakse tekstiosa „kuni 3” tekstiosaga „kuni 2”;

7) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Menetlustoimingul ja kohtuistungil osalemisel töölepingu seaduse § 45 lõikes 1 sätestatud ööajal, nädalavahetusel või riigipühal suurendatakse riigi õigusabi osutamise eest advokaadile makstavat tasu 50 protsenti.

(4) Kui riigi õigusabi osutatakse kriminaalasjas kriminaalmenetluse seadustiku § 41 lõikes 31 nimetatud piiratud teovõimega kannatanule või tsiviilasjas alaealisele, kellele kohus on määranud esindaja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 219 lõikes 2 sätestatud alusel, kohaldatakse advokaadile makstava riigi õigusabi tasule koefitsienti 1,5.

(5) Kui riigi õigusabi osutamise eest makstavale tasule on kehtestatud piirmäär ja tasu suurendatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 sätestatud alusel, siis laieneb tasule kohaldatud koefitsient või tasu suurendamise protsent ka tasu piirmäärale.”;

8) paragrahvi 6 lõikes 1, § 8 lõikes 1 ning § 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 75 euro” tekstiosaga „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 81 euro”;

9) paragrahvi 6 lõigetes 2 ja 5, § 7 lõikes 4, § 8 lõikes 4, § 9 lõikes 3, § 10 lõikes 4 ja §-s 14 asendatakse arv „25” arvuga „27”;

10) paragrahvi 6 lõikes 3, § 8 lõikes 2 ja § 9 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 300 euro” tekstiosaga „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 324 euro”;

11) paragrahvi 6 lõikes 4 ja § 8 lõikes 3 asendatakse „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 100 euro” tekstiosaga „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 108 euro”;

12) paragrahvi 7 lõigetes 1 ja 3 asendatakse tekstiosa „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 150 euro” tekstiosaga „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 162 euro”;

13) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määratud kaitsja tasu määruskaebuse läbivaatamisel osalemise eest on 27 eurot iga poole tunni kohta.”;

14) paragrahvi 10 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 400 euro” tekstiosaga „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 432 euro” ning teises lauses asendatakse arv „50” arvuga „54”;

15) paragrahvi 10 lõike 2 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 250 euro” tekstiosaga „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 270 euro” ning teises lauses asendatakse arv „100” arvuga „108”;

16) paragrahvi 10 lõike 3 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 500 euro” tekstiosaga „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 540 euro” ning teises lauses asendatakse arv „350” arvuga „378”;

17) paragrahvi 10 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „kohtuistungil” sõnadega „ja isiku ärakuulamisel”;

18) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „12 eurot iga kümne minuti kohta” tekstiosaga „36 eurot iga poole tunni kohta”;

19) paragrahvi 11 lõiked 2 ja 4 ning § 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 1. septembril 2019. aastal.

Raivo Aeg
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json