Teksti suurus:

Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.08.2019, 7

Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

Vastu võetud 26.07.2016 nr 16
RT I, 29.07.2016, 5
jõustumine 01.08.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2017RT I, 22.06.2017, 1901.07.2017
17.01.2018RT I, 26.01.2018, 1329.01.2018
30.11.2018RT I, 05.12.2018, 1808.12.2018
15.08.2019RT I, 22.08.2019, 601.09.2019

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 21 lõike 3 ja § 22 lõike 4 kolmanda lause alusel.

1. peatükk Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused ja maksmise kord 

§ 1.   Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused

  (1) Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu (edaspidi tasu) määrab kohus, uurimisasutus või prokuratuur kindlaks osutatud õigusabi eest 2. peatükis ette nähtud tasumäärade alusel. Tasu arvestatakse ühe minuti täpsusega ning ümardatuna järgmise täiseuroni, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Tasu suurendatakse, vähendatakse või jäetakse määramata üksnes käesolevas määruses sätestatud juhtudel.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Tasu arvestamisel menetlustoimingul osalemise eest lähtutakse menetlustoimingu protokollis esitatud või muudest asjassepuutuvatest andmetest. Menetlustoimingu vaheaeg, mis kestab kauem kui 30 minutit, tasustamisele ei kuulu. Menetlustoimingu muu katkestus või menetlustoimingu alguse viibimine arvatakse menetlustoimingul osalemise aja hulka. Kui menetlustoimingu ärajäämisest ei ole riigi õigusabi osutajale (edaspidi advokaat) mõistliku aja jooksul ette teatatud, makstakse ärajäänud menetlustoimingule ilmumise eest poole tunni tasu, lähtudes 2. peatükis vastava õigusabi kohta sätestatud tasumäärast ja piirmäärast.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Järjestikku toimunud menetlustoimingute või muude toimingute tasu arvestamisel lähtutakse neile reaalselt kulunud ajast, võttes arvesse, et ühegi iseseisva toimingu tasu ei ületa 2. peatükis toimingule ette nähtud tasu piirmäära.

  (4) Tasu arvestamisel kohtuistungil osalemise eest lähtutakse kohtuistungi protokollis esitatud või muudest asjassepuutuvatest andmetest. Kohtuistungi vaheaeg, mis kestab kauem kui 30 minutit, tasustamisele ei kuulu. Kohtuistungi muu katkestus või kohtuistungi alguse viibimine arvatakse kohtuistungil osalemise aja hulka. Kui kohtuistungi edasilükkamisest või ärajäämisest ei ole advokaadile mõistliku aja jooksul ette teatatud, makstakse ärajäänud kohtuistungile ilmumise eest poole tunni tasu, lähtudes 2. peatükis vastava õigusabi kohta sätestatud tasumäärast.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (5) Kohtuistungi ettevalmistamiseks tehtud töö eest tasustatakse advokaati 2. peatükis vastava õigusabi eest ette nähtud tasumäära alusel, välja arvatud kohtuistungil osalemine. Kui kohtuistungi aja tühistamisest või muutmisest ei ole advokaadile mõistliku aja jooksul ette teatatud, tasustatakse ka ärajäänud kohtuistungi ettevalmistamiseks tehtud töö määruse 2. peatükis vastava õigusabi kohta ette nähtud tasumäära alusel.

  (6) Riigi õigusabi osutamisel kohtuasja apellatsiooni- ja kassatsioonimenetluses ning määruskaebemenetluses arvestatakse tasu 2. peatükis vastavas kohtumenetluses osutatava õigusabi kohta ette nähtud tasumäärade alusel.

  (7) Riigi õigusabi osutamisel rahvusvahelise õigusabi puhul arvestatakse tasu 2. peatükis vastava õigusabi kohta ette nähtud tasumäärade alusel.

  (8) Kui advokaat peab riigi õigusabi osutamiseks viibima välisriigis, makstakse temale põhjendatud taotluse alusel täiendavat tasu 60 eurot iga välisriigis viibitud päeva eest.

  (9) Kui advokaat osutab riigi õigusabi samas menetluses kahele või enamale isikule, on tasu esindatavate eest ühine, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (10) Kui advokaat osutab õigusteenust advokaadibüroo kaudu, mille pidaja on käibemaksukohustuslane, lisandub tasule ja riigi õigusabi osutamisega seonduvatele kuludele käibemaks.

§ 2.   Tasu suurendamine

  (1) Kohus, uurimisasutus või prokuratuur võib riigi õigusabi osutanud advokaadi põhjendatud taotluse alusel suurendada 2. peatükis riigi õigusabi osutamise eest ette nähtud tasu piirmäära kuni 500 protsenti, kui riigi õigusabi osutamine on eriliselt töömahukas.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Kui Eesti Advokatuuril (edaspidi advokatuur) ei õnnestu tavapärases korras leida riigi õigusabi osutamiseks advokaati, võib advokatuuri kantsler õigusabi katkematu osutamise ja mõistliku kättesaadavuse tagamiseks ühekordselt kehtestada advokaadile makstavale tasule koefitsiendi 1,5 kuni 2. Kohus, uurimisasutus või prokuratuur kohaldab riigi õigusabi tasu suuruse kindlaksmääramisel advokaadile makstavale tasule kehtestatud koefitsienti advokaadi taotluse alusel, kui sellele on lisatud advokatuuri kantsleri esildis koefitsiendi kohaldamise põhjendatuse kohta.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Menetlustoimingul ja kohtuistungil osalemisel töölepingu seaduse § 45 lõikes 1 sätestatud ööajal, nädalavahetusel või riigipühal suurendatakse riigi õigusabi osutamise eest advokaadile makstavat tasu 50 protsenti.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (4) Kui riigi õigusabi osutatakse kriminaalasjas kriminaalmenetluse seadustiku § 41 lõikes 31 nimetatud piiratud teovõimega kannatanule või tsiviilasjas alaealisele, kellele kohus on määranud esindaja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 219 lõikes 2 sätestatud alusel, kohaldatakse advokaadile makstava riigi õigusabi tasule koefitsienti 1,5.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (5) Kui riigi õigusabi osutamise eest makstavale tasule on kehtestatud piirmäär ja tasu suurendatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 sätestatud alusel, siis laieneb tasule kohaldatud koefitsient või tasu suurendamise protsent ka tasu piirmäärale.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

§ 3.   Tasu vähendamine või määramata jätmine

  Kohus võib tasu vähendada või jätta tasu määramata, kui advokaat ei ole oma kohustusi õigusabi osutamisel täitnud nõuetekohase hoolsusega.

§ 4.   Tasu ja riigi õigusabi kulude maksmine

  Advokatuuri juhatus maksab tasu ja riigi õigusabi kulud (edaspidi kulud) välja advokaadi advokaadibüroole advokaadibüroo pidaja esitatud arve ja riigi õigusabi osutanud advokaadi poolt riigi õigusabi infosüsteemis koostatud tasuarvestuslehe alusel. Kohtulahendi või uurimisasutuse või prokuratuuri määruse, millega tasu ja kulud kindlaks määrati, teeb advokaat advokatuuri juhatusele kättesaadavaks riigi õigusabi infosüsteemis või infosüsteemi tõrgete korral edastab advokatuuri juhatusele selle elektroonilise ärakirja.

2. peatükk Tasumäärad 

§ 5.   Tasu miinimummäär

  Tasu miinimummääraks on poole tunni tasu, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 6.   Määratud kaitsja tasumäärad kriminaalasja kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses

  (1) Määratud kaitsja tasu riigi õigusabi osutamise eest kriminaalasja kohtueelses menetluses on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 81 euro ühe toimingu kohta. Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud piirmäära ei kohaldata menetlustoimingutele.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Kui kahtlustatav või süüdistatav loobub menetlustoimingu või muu toimingu käigus kaitsjast, on määratud kaitsja tasu 27 eurot iga poole tunni kohta. Tasu makstakse üksnes juhul, kui loobumise hetkel on kaitsja juba asunud toimingul osalema.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Määratud kaitsja tasu riigi õigusabi osutamise eest kriminaalasja kohtulikul arutamisel üldmenetluses, sealhulgas kaitseakti koostamine ja esitamine, kuid välja arvatud kohtuistungil osalemine, on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 324 euro ühes kohtuastmes.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (4) Määratud kaitsja tasu riigi õigusabi osutamise eest kriminaalasja kohtulikul arutamisel lihtmenetluses, välja arvatud kohtuistungil osalemine, on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 108 euro ühes kohtuastmes.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (5) Määratud kaitsja tasu riigi õigusabi osutamise kriminaalasja kohtuistungil on 27 eurot iga poole tunni kohta.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (6) Kui määratud kaitsjal on samas kriminaalasjas rohkem kui üks kaitsealune, võib kohus advokaadi põhjendatud taotluse alusel, hinnates riigi õigusabi osutamise töömahukust, suurendada riigi õigusabi osutamise eest, välja arvatud kohtuistungil osalemine, advokaadile makstavat tasu kuni 50 protsenti iga täiendava kaitsealuse kohta.

  (7) Riigi õigusabi osutamise eest välisriigi kohtuotsuse tunnustamise ja täitmise menetluses kohaldatakse tasu arvestamisel lõigetes 3 ja 5 sätestatud tasumäärasid.

§ 7.   Määratud kaitsja tasumäärad kriminaalasja määruskaebuse lahendamise menetluses ja kohtulahendi täitmisel tekkinud küsimuste lahendamisel

  (1) Määratud kaitsja tasu määruskaebuse esitamise eest on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 162 euro.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Määratud kaitsja tasu määruskaebuse läbivaatamisel osalemise eest on 27 eurot iga poole tunni kohta.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Määratud kaitsja tasu kohtulahendi täitmisel tekkinud küsimuste lahendamise taotluste esitamise eest on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 162 euro.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (4) Määratud kaitsja tasu kohtulahendi täitmisel tekkinud küsimuste lahendamisel korraldatud kohtuistungil osalemise eest on 27 eurot iga poole tunni kohta.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

§ 8.   Kannatanu või tsiviilkostja esindaja tasumäärad kriminaalasja kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses

  (1) Kannatanu või tsiviilkostja esindaja tasu riigi õigusabi osutamise eest kriminaalasja kohtueelses menetluses on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 81 euro ühe toimingu kohta. Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud piirmäära ei kohaldata menetlustoimingutele.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Kannatanu või tsiviilkostja esindaja tasu riigi õigusabi osutamise eest kriminaalasja kohtulikul arutamisel üldmenetluses, välja arvatud kohtuistungil osalemine, on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 324 euro igas kohtuastmes.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Kannatanu või tsiviilkostja esindaja tasu riigi õigusabi osutamise eest kriminaalasja kohtulikul arutamisel lihtmenetluses, välja arvatud kohtuistungil osalemine, on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 108 euro igas kohtuastmes.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (4) Kannatanu või tsiviilkostja esindaja tasu riigi õigusabi osutamise kriminaalasja kohtuistungil on 27 eurot iga poole tunni kohta.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

§ 9.   Isiku kaitsja tasumäärad väärteo kohtuvälises menetluses ja kohtumenetluses

  (1) Isiku kaitsja tasu riigi õigusabi osutamise eest väärteoasja kohtuvälises menetluses on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 81 euro ühe toimingu kohta. Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud piirmäära ei kohaldata menetlustoimingutele.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Isiku kaitsja tasu riigi õigusabi osutamise eest väärteoasja kohtulikul arutamisel, välja arvatud kohtuistungil osalemine, on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 324 euro.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Isiku kaitsja tasu riigi õigusabi osutamise väärteoasja kohtuistungil on 27 eurot iga poole tunni kohta.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

§ 10.   Isiku esindaja tasumäärad tsiviilasja kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses

  (1) Isiku esindaja tasu riigi õigusabi osutamise eest tsiviilasja kohtueelses menetluses on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 432 euro. Kui kohtueelsele menetlusele eelnevalt on isikule osutatud riigi õigusabi seaduse § 4 lõike 3 punktis 8 või 9 nimetatud õigusabi, ei ületa tasu 54 eurot.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Tasu riigi õigusabi osutamise eest hagita menetluses, sealhulgas hagita menetluse avalduse koostamine ja esitamine, kuid välja arvatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 550 lõike 1 punktis 2 sätestatud hooldusõiguse asjades ja kohtuistungil osalemine, on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 270 euro ühes kohtuastmes. Kui tsiviilasjale eelnevalt on isikule osutatud riigi õigusabi seaduse § 4 lõike 3 punktis 8 või 9 nimetatud õigusabi, ei ületa tasu 108 eurot.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Tasu riigi õigusabi osutamise eest hagimenetluses, sealhulgas hagiavalduse koostamine ja esitamine, ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 550 lõike 1 punktis 2 sätestatud hooldusõiguse asjades, sealhulgas avalduse koostamine ja esitamine, kuid välja arvatud kohtuistungil osalemine, on 27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 540 euro ühes kohtuastmes. Kui asjas on eelnevalt osutatud riigi õigusabi seaduse § 4 lõike 3 punktis 8 või 9 nimetatud õigusabi, ei ületa tasu 378 eurot.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (4) Tasu riigi õigusabi osutamise eest tsiviilasja kohtuistungil ja isiku ärakuulamisel on 27 eurot iga poole tunni kohta.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (5) Kui advokaadil on samas tsiviilasjas rohkem kui üks esindatav, võib kohus advokaadi põhjendatud taotluse alusel, hinnates riigi õigusabi osutamise töömahukust, suurendada riigi õigusabi osutamise eest, välja arvatud kohtuistungil osalemine, advokaadile makstavat tasu kuni 25 protsenti iga täiendava esindatava kohta.

§ 11.   Isiku esindaja tasumäärad haldusmenetluses ja halduskohtumenetluses

  (1) Tasu riigi õigusabi osutamise eest haldusmenetluses, sealhulgas haldusmenetluse algatamiseks taotluse koostamine ja esitamine, ja halduskohtumenetluses, sealhulgas halduskohtusse kaebuse koostamine ja esitamine, on 36 eurot iga poole tunni kohta.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Kui advokaadil on samas haldusasjas rohkem kui üks esindatav, võib kohus advokaadi põhjendatud taotluse alusel, hinnates riigi õigusabi osutamise töömahukust, suurendada riigi õigusabi osutamise eest, välja arvatud kohtuistungil osalemine, advokaadile makstavat tasu kuni 25 protsenti iga täiendava esindatava kohta.

  (4) [Kehtetu - RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I, 26.01.2018, 13 - jõust. 29.01.2018]

  (6) [Kehtetu - RT I, 26.01.2018, 13 - jõust. 29.01.2018]

§ 12.   Isiku esindaja tasumäärad rahvusvahelise kaitse menetlusega seotud halduskohtumenetluses
[Kehtetu - RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

§ 13.   Isiku esindaja tasumäär täitemenetluses

  Tasu riigi õigusabi osutamise eest täitemenetluses riigi õigusabi osutamisele kulunud aja eest on 30 eurot iga poole tunni kohta.

§ 14.   Isiku esindaja tasumäär teistmismenetluses

  Tasu riigi õigusabi osutamise eest teistmismenetluses on 27 eurot iga poole tunni kohta.
[RT I, 22.08.2019, 6 - jõust. 01.09.2019]

§ 15.   Tasumäär muude riigi õigusabi liikide puhul

  Riigi õigusabi osutamisel õigusdokumendi koostamisel, isiku õigusnõustamisel või muul esindamisel, mis ei kuulu tasustamisele käesoleva peatüki teiste sätete alusel, on tasu 30 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 240 euro.
[RT I, 22.06.2017, 19 - jõust. 01.07.2017]

§ 151.  Hüvitis sõidule kulutatud aja eest

  (1) Kui riigi õigusabi osutamise koht jääb advokaadibüroo asukohast kaugemale kui 40 kilomeetrit, makstakse selle advokaadibüroo kaudu õigusabi osutava advokaadi põhjendatud taotlusel riigi õigusabi osutamise kohta ja tagasi jõudmiseks kulutatud aja eest kokku täiendavat tasu vastavalt advokaadibüroo kaugusele, arvestades ühte suunda:
[RT I, 05.12.2018, 18 - jõust. 08.12.2018]
  1) 15 eurot, kui vahemaa on 41–50 kilomeetrit;
  2) 20 eurot, kui vahemaa on 51–100 kilomeetrit;
  3) 25 eurot, kui vahemaa on 101–150 kilomeetrit;
  4) 30 eurot, kui vahemaa on 151–200 kilomeetrit;
  5) 35 eurot, kui vahemaa on üle 201 kilomeetri.

  (2) Kui advokaat lõikes 1 ette nähtud juhul osutab riigi õigusabi samas menetluses kahele või enamale isikule või erinevates kohtueelsetes menetlustes või kohtumenetlustes, jagatakse tasu riigi õigusabi osutamise kohta ja tagasi jõudmiseks kulutatud aja eest kõigi esindatavate või menetluste vahel proportsionaalselt.
[RT I, 26.01.2018, 13 - jõust. 29.01.2018]

3. peatükk Kulude hüvitamise ulatus ja kord 

§ 16.   Hüvitamisele kuuluvad kululiigid

  Advokaadile või advokaadibüroo pidajale hüvitatakse riigi õigusabi osutamisega seoses kantud sõidu- ja majutuskulud, tõlkekulud ja tõendite esitamisega seotud kulud.

§ 17.   Sõidu- ja majutuskulude hüvitamine

  (1) Riigi õigusabi osutanud advokaadi taotluse alusel määrab kohus, uurimisasutus või prokuratuur kindlaks hüvitamisele kuuluvad advokaadi või advokaadibüroo pidaja poolt riigi õigusabi osutamisega seoses kantud sõidu- ja majutuskulud. Sõidu- ja majutuskulud hüvitatakse üksnes juhul, kui riigi õigusabi on osutatud mujal kui linnas või vallas, kus asub advokaadibüroo või selle struktuuriüksus, mille kaudu advokaat õigusteenust osutab.

  (2) Riigi õigusabi osutamisel lõikes 1 nimetatud juhul hüvitatakse riigi õigusabi osutamisega seoses kantud isikliku või advokaadibüroo pidaja sõiduauto kasutamise kulud advokaadi taotluse alusel summas 0,3 eurot iga läbitud kilomeetri kohta.

  (3) Kui riigi õigusabi osutamisel lõikes 1 nimetatud juhul osutatakse riigi õigusabi samas menetluses kahele või enamale isikule või erinevates menetlustes, jagatakse riigi õigusabi osutamisega seoses kantud sõidu- ja majutuskulu kulude hüvitamise ulatuse arvestamisel kõigi esindatavate või menetluste vahel proportsionaalselt.

  (4) Sõidu- ja majutuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduse § 44 lõike 5 alusel kehtestatud määruses lähetusega seotud sõidu- ja majutuskulude hüvitamise kohta sätestatud tingimustel käesolevas paragrahvis sätestatud erisustega.

§ 18.   Tõlkekulude hüvitamine

  (1) Riigi õigusabi osutanud advokaadi taotluse alusel määrab kohus, uurimisasutus või prokuratuur kindlaks hüvitamisele kuuluvad advokaadi või advokaadibüroo pidaja poolt riigi õigusabi osutamisega seoses kantud tõlketeenuse kasutamise kulud. Tõlketeenuse kasutamisel tuleb eelistada kutselise tõlgi teenust.

  (2) Eesti keelest teistesse keeltesse tõlkimisega seotud kulutusi, mis tulenevad asjaolust, et advokaat ei valda riigi õigusabi osutamiseks piisaval tasemel eesti keelt, ei hüvitata.

§ 19.   Tõendite esitamisega seotud kulude hüvitamine

  Riigi õigusabi osutanud advokaadi taotluse alusel määrab kohus, uurimisasutus või prokuratuur kindlaks hüvitamisele kuuluvad advokaadi või advokaadibüroo pidaja poolt riigi õigusabi osutamisega seoses kantud kulud, mis on seotud ametiasutustest ja andmekogudest dokumentide ärakirjade, väljavõtete ja muude asjakohaste dokumentide saamisega.

§ 20.   Kulude hüvitamise kord

  Hüvitatavad kulud määrab kohus, uurimisasutus või prokuratuur kindlaks riigi õigusabi osutanud advokaadi taotluse ja taotlusele lisatud kuludokumentide alusel. Kuludokumente ei nõuta, kui kohtul, uurimisasutusel või prokuratuuril on võimalik kulude kandmist eeldada või kontrollida elektroonilisel teel.

4. peatükk Taotluse esitamine 

§ 21.   Taotluse esitamine

  Tasu suuruse ja kulude hüvitamise ulatuse kindlaksmääramiseks esitab advokaat riigi õigusabi infosüsteemis koostatud taotluse.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json