Teksti suurus:

Riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.10.2011
Avaldamismärge:RT I, 22.09.2011, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.09.2011 otsus nr 926

Riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.09.2011

§ 1.  Riigikontrolli seaduse (RT I, 08.07.2011, 62) § 551 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse § 50 lõike 3 redaktsiooni, mis jõustus 2011. aasta 1. jaanuaril, kohaldatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2012. aasta 1. jaanuaril või hiljem.”

§ 2. Audiitortegevuse seaduses (RT I, 17.12.2010, 31) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 171 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „2011. aasta 30. septembrini” tekstiosaga „2012. aasta 30. septembrini”;

2) paragrahvi 171 lõigetes 4 ja 5 asendatakse tekstiosa „2011. aasta 1. oktoobriks” tekstiosaga „2012. aasta 1. oktoobriks”;

3) paragrahvi 171 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev vandeaudiitor või seaduse alusel audiitorühingut esindav vandeaudiitor, kes ei ole sooritanud käesoleva seaduse § 26 lõikes 2 nimetatud kutseeksami vandeaudiitori eriosa alamosa testi, võib enne 2012. aasta 30. septembrit käesoleva seaduse §-des 50 ja 51 nimetatud audiitorteenuse osutamiseks sõlmitud kliendilepingu kohaselt allkirjastada vandeaudiitori aruannet kuni 2012. aasta 30. septembrini.”;

4) paragrahvi 175 lõikes 2, §-s 183 ning § 207 lõigetes 2 ja 10 asendatakse tekstiosa „2013. aasta 1. jaanuaril” tekstiosaga „2014. aasta 1. jaanuaril”;

5) paragrahvi 207 lõike 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „2012. aasta 1. jaanuaril” tekstiosaga „2013. aasta 1. jaanuaril”;

6) paragrahvi 207 lõike 3 punktis 2 asendatakse tekstiosa „2014. aasta 1. jaanuaril” tekstiosaga „2015. aasta 1. jaanuaril”;

7) paragrahvi 207 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „mis algavad 2011. aasta 1. jaanuaril või hiljem” tekstiosaga „mis algavad 2012. aasta 1. jaanuaril või hiljem”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json