Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmise määrus seoses Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmisega

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.09.2017, 2

Justiitsministri määruste muutmise määrus seoses Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmisega

Vastu võetud 18.09.2017 nr 21

Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 67 lõike 4 punktide 1 ja 4, § 70 lõigete 2 ja 4, § 5113 ja § 541 lõike 3 ning väärtpaberite registri pidamise seaduse § 7 lõike 9 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” punkti 1 lõikes 21 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse” sõnadega „Väärtpaberite registri pidamise seaduse”.

§ 2.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregister” sõnadega „Eesti väärtpaberite register” vastavas käändes;

2) paragrahvi 22 pealkirjas asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „Väärtpaberite keskdepositooriumi”.

§ 3.  Justiitsministri 11. detsembri 2008. a määruse nr 51 „Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud aktsionäride ja osaühingute osanike andmete esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 11. detsembri 2008. a määruses nr 51 „Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud aktsionäride ja osaühingute osanike andmete esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Eesti väärtpaberite registris registreeritud aktsionäride ja osaühingute osanike andmete esitamise kord”;

2) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse” tekstiosaga „Väärtpaberite registri pidamise seaduse”;

3) määruses asendatakse läbivalt sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistris” sõnadega „Eesti väärtpaberite registris”;

4) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „Väärtpaberite keskdepositoorium”.

§ 4.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregister” sõnadega „Eesti väärtpaberite register” vastavas käändes;

2) paragrahvi 94 täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses:

„32) aktsiaraamatu pidaja ärinimi, registrikood või muu registreerimisnumber ja aadress;”;

3) paragrahvi 100 täiendatakse punktiga 64 järgmises sõnastuses:

„64) märkus selle kohta, et registripidajale on esitatud avaldus aktsiaraamatu pidaja vahetamiseks ning et sellekohane üldkoosoleku otsus vastab seadusele;”;

4) paragrahvis 255 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „väärtpaberite keskdepositoorium” vastavas käändes.

§ 5.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2017. a.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json