Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.09.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.09.2020, 1

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ muutmine

Vastu võetud 17.09.2020 nr 74

Määrus kehtestatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) 35−110‑kilovoldise pingega ja üle 15 kilomeetri pikkusega elektriõhuliini rajamine;“;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) maapealsete tööstusrajatiste rajamine söe, nafta, maagaasi ja maakide ning põlevkivi väljamiseks.“;

3) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) loodusliku rohumaa muutmine haritavaks maaks, kui maa-ala suurus on vähemalt 200 ha;“;

4) paragrahvi 11 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla rajamine või rekonstrueerimine veeseaduse § 54 lõike 7 alusel kehtestatud keskkonnaministri määruse lisades 1–3 nimetatud pinnaveekogumitel või looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel kehtestatud keskkonnaministri määruse nimistus olevatel veekogudel, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktides 21 ja 211 nimetatud juhtudel;“;

5) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) põhjavee kunstlik täiendamine, kui põhjavett moodustatakse 200 000−10 000 000 kuupmeetrit aastas;“;

6) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) kanalite ja siseveekogus veeteede ehitamine, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktis 15 nimetatud juhul.“.

Jüri Ratas
Peaminister

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json