Teksti suurus:

Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.09.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.09.2022 otsus nr 176

Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.09.2022

§ 1.   Elektrituruseaduse muutmine

Elektrituruseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 264 järgmises sõnastuses:
”264) universaalteenus – käesoleva seaduse § 765 kohane elektrienergia müük Eesti piires universaalteenuse tarbijale;”;

2) paragrahvi 3 punkt 264, § 12 lõige 4, § 763 lõige 11, §-d 765 ja 766, § 87 lõiked 4 ja 5 ning §-d 1092 ja 1093 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
”(4) Universaalteenuse tarbija on kodutarbija ja isik, kes ostab elektrienergiat selle edastamiseks ja müümiseks kodutarbijale selleks vajaliku elektrienergia ulatuses, ning kellele osutatakse käesoleva seaduse § 765 alusel universaalteenust.”;

4) paragrahvi 763 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
”(11) Üldteenuse osutaja arvutab universaalteenuse tarbijale üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selliselt, et lisab selles kuus kehtinud tootmishinnale üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistliku ärikasumi. Üldteenuse osutaja avaldab üldteenuse hinna oma veebilehel.”;

5) seadust täiendatakse §-dega 765 ja 766 järgmises sõnastuses:

§ 765. Universaalteenuse osutamine

(1) Elektrimüüja võib osutada universaalteenust. Universaalteenust osutatakse universaalteenuse tarbija nõusolekul ja temaga universaalteenuse osutamiseks sõlmitud kokkuleppe alusel. Elektrimüüjal on universaalteenuse osutamise korral kuni 2022. aasta 31. detsembrini kohustus ja pärast seda õigus sõlmida tarbijaga, kellega tal on kehtiv elektrileping ning kellele müüdud elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind, universaalteenuse osutamise leping tarbijapoolse taotluseta, andes sellest tarbijale teada vähemalt seitse päeva enne universaalteenuse osutamise lepingu jõustumist. Universaalteenuse osutamisest teavitab elektrimüüja oma veebilehel.

(2) Tarbijal on õigus keelduda universaalteenuse osutamise lepingu sõlmimisest, andes sellest elektrimüüjale teada vähemalt kaks päeva enne universaalteenuse osutamise lepingu jõustumist.

(3) Elektrimüüja, kes kuulub ühte kontserni käesoleva seaduse § 766 lõikes 1 nimetatud tootjaga või omab Eesti piires elektrimüügil vähemalt 50-protsendilist turuosa, on kohustatud universaalteenust osutama.

(4) Universaalteenuse hind sisaldab lisaks käesoleva seaduse § 766 lõikes 1 nimetatud kooskõlastatud elektrienergia tootmishinnale elektrimüüja universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulusid ning mõistlikku ärikasumit. Elektrimüüja avaldab universaalteenuse hinna oma veebilehel.

(5) Elektrimüüja, kes ostab käesoleva seaduse § 766 lõikes 1 nimetatud tootjalt elektrienergiat Konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishinnaga, võib seda elektrienergiat kasutada vaid universaalteenuse osutamiseks.

(6) Konkurentsiamet võib kontrollida universaalteenuse hinna vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud nõuetele.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud kontrollimise jaoks peab lõikes 1 või 3 nimetatud elektrimüüja Konkurentsiameti nõudel selgitama ja põhjendama universaalteenuse hinna kujunemise aluseid. Konkurentsiamet võib universaalteenuse hinna kontrollimisse kaasata sõltumatuid eksperte.

(8) Konkurentsiamet teeb elektrimüüjale ettekirjutuse universaalteenuse hinna kooskõlla viimiseks käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustega. Elektrimüüja on kohustatud Konkurentsiameti ettekirjutuse täitma kahe tööpäeva jooksul ettekirjutuse jõustumisest arvates.

(9) Kui elektrimüüja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud tähtaja jooksul Konkurentsiameti ettekirjutust ega vii universaalteenuse hinda kooskõlla lõikes 4 sätestatud tingimustega, võib Konkurentsiamet kehtestada elektrimüüjale universaalteenuse ajutise hinna.

(10) Konkurentsiameti kehtestatud ajutine hind kehtib, kuni käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 3 nimetatud elektrimüüja on viinud oma universaalteenuse hinna vastavusse lõikes 4 sätestatud nõuetega.

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud ajutise hinna kehtestamisel lähtub Konkurentsiamet lõikes 4 sätestatud alustest. Konkurentsiamet võib ajutise hinna kehtestamisel kasutada ka andmeid, mis on talle kättesaadavad varem läbiviidud menetlustest tulenevalt või on avalikult kättesaadavad.

§ 766. Universaalteenuse osutamiseks müüdava elektrienergia tootmishinna kooskõlastamine

(1) Tootja, kelle tootmisseadme netovõimsus on 150 MW või rohkem, on kohustatud võrdsetel tingimustel müüma elektrienergiat elektrimüüjale või üldteenuse raames elektrienergiat müüvale võrguettevõtjale või tema nimetatud müüjale universaalteenuse või üldteenuse osutamiseks hinnaga, mis on kooskõlastatud Konkurentsiametiga (edaspidi tootmishind). Elektrienergia müügi kohustuse täitmiseks sõlmitud elektrilepingus võib ette näha universaalteenuse hinna ja universaalteenuse tarbijale edasimüügiks ostetud elektrienergia hinna erinevuse tootjale või müüjale kompenseerimist, kui universaalteenuse tarbijale edastatud ja müüdud elektrienergia hind erines tootmishinnast. Universaalteenuse osutamiseks elektrienergia müügi kohustus tekib, kui Konkurentsiamet on kooskõlastanud tootmishinna käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel või kehtestanud tootjale ajutise tootmishinna lõike 6 alusel.

(2) Tootmishind kujundatakse selliselt, et universaalteenuse osutamiseks oleks tagatud:
1) vajalike tegevuskulude katmine;
2) investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
3) keskkonnanõuete täitmine;
4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
5) põhjendatud tulukus.

(3) Tootmishind arvutatakse vähemalt kolme majanduslikult kõige kulutõhusamate keevkihttehnoloogial põhinevate tootmisseadmete alusel, arvestades käesoleva seaduse § 72 lõigetes 7–12 ja 14 sätestatud hinnakujunduse põhimõtteid. Kui tootja kasutab elektrienergia tootmisel kütuseid, mida toodab ta ise või temaga ühte kontserni kuuluv ettevõtja, on Konkurentsiametil õigus kontrollida nende kütuste tootmishindade põhjendatust sarnaselt universaalteenuse osutamiseks müüdava elektrienergia tootmishinna kujunduse põhimõtetega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tootja on kohustatud esitama Konkurentsiametile tootmishinna kooskõlastamise taotluse hiljemalt lõikes 1 nimetatud tootmisseadmega elektrienergia tootmise alustamisele järgneval päeval. Konkurentsiamet kooskõlastab tootmishinna või jätab selle põhjendatult kooskõlastamata 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Eriti keeruka või töömahuka kooskõlastamistaotluse korral võib Konkurentsiamet pikendada tähtaega 60 päeva võrra.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tootja esitab viivitamata Konkurentsiametile uue tootmishinna kooskõlastamise taotluse, kui elektrienergia tootmisega kaasnevad kulud on võrreldes eelmise kooskõlastatud tootmishinnaga muutunud. Taotluse menetlemisel lähtub Konkurentsiamet lõikes 4 sätestatud tähtaegadest.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud kooskõlastamistaotluse menetlemise käigus peab lõikes 1 nimetatud tootja Konkurentsiameti nõudel selgitama ja põhjendama tootmishinna kujunemise aluseid. Konkurentsiamet võib kooskõlastamistaotluse menetlusse kaasata sõltumatuid eksperte.

(7) Kui tootja on jätnud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tähtajaks kooskõlastamistaotluse esitamata, Konkurentsiamet jätab tootja taotluses esitatud tootmishinna kooskõlastamata või kui tootmishind ei vasta lõikes 2 nimetatud tingimustele, võib Konkurentsiamet kehtestada lõikes 1 nimetatud tootjale ajutise tootmishinna.

(8) Konkurentsiameti kehtestatud ajutine hind kehtib, kuni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tootja kooskõlastab elektrienergia tootmishinna Konkurentsiametiga.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud ajutise hinna kehtestamisel lähtub Konkurentsiamet lõigetes 2 ja 3 sätestatud alustest. Konkurentsiamet võib ajutise hinna kehtestamisel kasutada ka andmeid, mis on talle kättesaadavad varem läbiviidud menetlustest tulenevalt või on avalikult kättesaadavad.

(10) Konkurentsiamet võib teha käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tootjale ettekirjutuse universaalteenuse osutamiseks müüdava elektrienergia müügihinna kooskõlla viimiseks tootmishinnaga.

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tootja koostab universaalteenusena müüdava elektrienergia müügilepingu tüüptingimused ja avaldab need oma veebilehel.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud tüüptingimuste põhimõtted võib kehtestada valdkonna eest vastutav minister elektrituru toimimise võrgueeskirjaga.”;

6) paragrahvi 87 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

”(4) Universaalteenusega liituval tarbijal ja universaalteenuse tarbijal on õigus elektrileping üles öelda, teatades sellest vähemalt seitse päeva ette.

(5) Elektrimüüja ei või nõuda universaalteenust lõpetavalt tarbijalt elektrilepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasnevat leppetrahvi ega kahju hüvitamist.”;

7) seadust täiendatakse §-ga 1092 järgmises sõnastuses:

§ 1092. Paragrahvide 765 ja 766 rakendamine

(1) Käesoleva paragrahvi jõustumise ajal käesoleva seaduse § 765 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastav elektrimüüja on kohustatud osutama universaalteenust hiljemalt viie päeva jooksul § 765 jõustumisest arvates.

(2) Käesoleva paragrahvi jõustumise ajal käesoleva seaduse § 766 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastav tootja on kohustatud esitama Konkurentsiametile tootmishinna kooskõlastamise taotluse kolme päeva jooksul § 766 jõustumisest arvates.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 1093 järgmises sõnastuses:

§ 1093. Universaalteenusega liituvalt tarbijalt leppetrahvi või kahju hüvitamise nõudmine

Kuni 2023. aasta 30. septembrini ei või elektrimüüja nõuda universaalteenuse tarbimiseks elektrilepingut sõlmivalt tarbijalt enne käesoleva seaduse § 765 jõustumist sõlmitud elektrilepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasnevat leppetrahvi ega kahju hüvitamist.”.

§ 2.   Konkurentsiseaduse muutmine

Konkurentsiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 531 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna ”tegevuspiirkonna” sõnadega ”või elektritootmise”;

2) paragrahvi 531 lõikest 4 jäetakse välja sõnad ”või elektritootmise”;

3) paragrahvi 531 lõiget 5 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
”5) elektrienergia tootja elektrituruseaduse tähenduses, kellel on elektrienergia tootmishinna kooskõlastamise kohustus.”;

4) paragrahvi 531 lõike 5 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Seaduse jõustumine

  (1)  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2)  Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 ning § 2 punktid 2 ja 4 jõustuvad 2026. aasta 1. mail.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json