Teksti suurus:

Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.10.2019, 1

Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded

Vastu võetud 17.10.2019 nr 50

Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 3 lõike 6 punktide 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab igat liiki planeeringute vormistamise ja ülesehituse nõuded, millele planeeringud peavad kehtestamisel vastama.

  (2) Määruses reguleerimata küsimustes lähtutakse planeerimisseadusest ja teistest riigi ning kohaliku omavalitsuse õigusaktidest.

§ 2.  Üldnõuded planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele

  (1) Planeeringu vormistatavad osad on:
  1) seletuskiri;
  2) joonised, mis koosnevad esituskujudest ja digitaalsetest kihtidest;
  3) planeeringu juurde kuuluvad lisad.

  (2) Planeering peab olema selge ja üheselt mõistetav ning planeeringu seletuskiri ja joonised peavad olema omavahel kooskõlas.

  (3) Planeering vormistatakse digitaalselt.

  (4) Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad peavad olema avatavad vabavaralise tarkvara abil.

  (5) Planeering vormistatakse sellises mõõtkavas ja kujunduses, et seda on võimalik loetaval kujul välja trükkida ja veebis esitleda.

  (6) Planeeringu seletuskiri ja jooniste digitaalsed kihid vormistatakse masinloetaval kujul.

  (7) Planeeringus eristatakse:
  1) planeeringuga määratavaid maakasutus- ja ehitustingimusi;
  2) planeeringulahenduse kaalutlusi ja põhjendusi;
  3) alusandmeid koos viidetega andmete päritolule.

  (8) Planeerija allkirjastab planeeringu digitaalselt. Planeeringu kehtestamisel või esimesel võimalusel pärast selle kehtestamist allkirjastab planeeringu kehtestaja planeeringu digitaalselt. Planeeringut ei pea kehtestaja allkirjastama juhul, kui planeeringut säilitatakse riigi infosüsteemi haldussüsteemi registreeritud andmekogus.
28.11.2019 13:59
Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud sõnade "riigi infosüsteemi" vahele tühik Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

  (9) Kui planeerimisseadusest tuleneb kohustus teavitada maakatastri pidajat planeeringu kehtestamisest ja muudatuste sisseviimisest, edastatakse planeering ning käesoleva määruse lisa 1 kohane jooniste digitaalsete kihtide üldine info ja planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimekiri maakatastri pidajale.

§ 3.  Nõuded planeeringu seletuskirjale

  (1) Planeeringu seletuskirjas märgitakse:
  1) planeeringuala kirjeldus ja üldandmed (asukoht ja suurus);
  2) planeerija, asjakohasel juhul keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdi ja planeeringu koostamises osaleva muu eriteadmistega isiku andmed (nimi, pädevust tõendav dokument) ning planeeringu koostamise korraldaja;
  3) planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinevad järeldused;
  4) ruumilise arengu eesmärgid;
  5) planeeringulahenduse kirjeldus ruumilise arengu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas vastavus liigilt üldisemale planeeringule;
  6) planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused;
  7) planeeringuga määratavad maakasutus- ja ehitustingimused tervikliku ruumilahenduse saavutamiseks;
  8) andmed kasutatud uuringute, allikate ja muu sellise kohta;
  9) planeeringu sisukord, sealhulgas jooniste ja lisade nimekiri;
  10) muu vajalik teave.

  (2) Planeeringu seletuskirja lisatakse planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemuste arvesse võtmise kirjeldus ning vajadusel seiremeetmed.

  (3) Lehekülgedena vormistatud seletuskirja leheküljed peavad olema nummerdatud.

§ 4.  Nõuded planeeringu jooniste esituskujule

  (1) Planeeringu jooniste esituskujul märgitakse planeeringu nimetus, joonise nimetus, mõõtkava, koostamise kuupäev, planeeringu koostamise korraldaja, planeerija ja asjakohasel juhul planeeringu koostamises osaleva muu eriteadmisega isiku nimi. Kui planeeringu nimetuses ei ole toodud planeeringuala asukohta, märgitakse jooniste esituskujul ka planeeringuala asukoht.

  (2) Planeeringu jooniste esituskujul märgitakse ning eristatakse planeeringulahenduse ja alusandmete leppemärgid.

§ 5.  Nõuded planeeringu jooniste digitaalsetele kihtidele

  (1) Planeeringu jooniste digitaalsed kihid koostatakse L-EST97 koordinaatsüsteemis ja EH2000 kõrgussüsteemis.

  (2) Planeeringu jooniste digitaalsete kihtide hulgas tuleb eristada planeeringulahenduse kehtestatud kihid alusandmetest ja teistest esitlemiseks vajalikest kihtidest.

  (3) Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide andmed ei ole muu hulgas:
  1) planeeringu koostamiseks kasutatud alusandmed;
  2) jooniste esituskujude parema loetavuse tagamiseks toodetud andmed;
  3) tekstid, millel ei ole seost ruumikujuga.

  (4) Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide vormistamisel ja tehnilisel kirjeldamisel lähtutakse käesoleva määruse lisast 2.

  (5) Kui planeerimisseadusest tuleneb kohustus teavitada maakatastri pidajat planeeringu kehtestamisest või planeeringusse muudatuse sisseviimisest, edastatakse käesoleva määruse lisa 2 kohased planeeringulahenduse kehtestatud kihid maakatastri pidajale.

  (6) Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide andmed kujutatakse tegelikkusele vastavas asukohas kas:
  1) ruumiobjektina koos tärkandmetega;
  2) ruumiobjektina ja tärkandmed eraldi, lisades nende automaatset sidumist võimaldava unikaalse identifikaatori, või
  3) ruumiobjektina ilma tärkandmeteta.

  (7) Planeeringulahenduse kehtestatud kihid tuleb vormistada topoloogiliselt korrektselt.

§ 6.  Nõuded planeeringusse selle kehtestamise järel tehtavate muudatuste vormistamisele

  (1) Veebis esitletav ja väljatrükina kättesaadavaks tehtav kehtestatud planeering peab kajastama planeeringusse selle kehtestamise järel tehtud muudatusi koos viidetega muudatuste alustele.

  (2) Planeeringu kehtestamise järel tehtud muudatused tuleb vormistada ja esitada maakatastri pidajale käesoleva määruse nõuetest lähtudes.

§ 7.  Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub 1. novembril 2019. a.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist algatatud, kuid määruse jõustumise ajal veel kehtestamata üleriigiline, maakonna- ja üldplaneering ning riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneering peavad nende kehtestamisel alates 2020. aasta 1. maist vastama käesoleva määruse nõuetele.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist algatatud, kuid määruse jõustumise ajal veel kehtestamata detailplaneering peab selle kehtestamisel alates 2020. aasta 1. novembrist vastama käesoleva määruse nõuetele.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Raigo Uukkivi
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Jooniste digitaalsete kihtide üldine info ja planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimekiri

Lisa 2 Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide tehniline kirjeldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json