Teksti suurus:

Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude arvestamise ja hüvitamise määr, tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.10.2019, 5

Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude arvestamise ja hüvitamise määr, tingimused ja kord

Vastu võetud 15.10.2019 nr 33

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 691 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Sisekaitseakadeemia kutseõppe tasemeõppe õppekava õppekohtadel ja rakenduskõrgharidusõppe täiskoormusega õppekava õppekohtadel õppinud isikute õppekulude arvestamise ja hüvitamise määr, tingimused ja kord.

  (2) Määrust kohaldatakse pärast määruse jõustumist Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži, päästekolledži ja finantskolledži rakenduskõrgharidusõppe ning pääste- või politseieriala õppekavalt eksmatrikuleeritud isikute suhtes ning enne määruse jõustumist Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži, päästekolledži ja finantskolledži rakenduskõrgharidusõppe ning pääste- või politseieriala õppekavalt eksmatrikuleeritud ja õppekulude hüvitamiseks kohustatud isikute suhtes ning kes ei ole määruse jõustumise ajaks õppekulusid hüvitama asunud.

  (3) Määrust ei kohaldata vanglaametniku ettevalmistusteenistuses õppinud isikutele.

§ 2.  Õppekulude arvestaja

  Sisekaitseakadeemiast eksmatrikuleeritud isiku õppekulusid arvestab Sisekaitseakadeemia.

§ 3.  Õppekulude arvestamise alused

  Õppekulude arvestamise aluseks võetakse järgmised Sisekaitseakadeemia tehtud kulutused:
  1) põhistipendiumi kulud;
  2) toitlustamiskulud;
  3) majutuskulud;
  4) õppekava täitmiseks ja õppekavale vastaval ameti- või kutsealal teenistusse või tööle asumise nõuetele vastamiseks tehtud kulud.

§ 4.  Õppekulude teatis

  (1) Sisekaitseakadeemia koostab seitsme tööpäeva jooksul isiku eksmatrikuleerimisest arvates õppekulude teatise (edaspidi teatis), mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) isiku nimi ja isikukood;
  2) isiku avaldatud kontaktandmed;
  3) eriala nimetus;
  4) õppeaja alguse ja lõpu kuupäev;
  5) õppekava nominaalkestus;
  6) õppekulude hüvitamise kohustuse täitmiseks kehtestatud töötamisaeg avalikus teenistuses;
  7) teatise koostamise õiguslik alus;
  8) käesoleva määruse §-s 3 loetletud kulude nimetused, suurused ja õppekulude kogusumma ning põhjendused ja arvestused õppekulude kujunemise kohta;
  9) selgitus õppekulude hüvitamise kohta politsei ja piirivalve seaduse § 691 alusel;
  10) arvelduskonto andmed õppekulude hüvitamiseks;
  11) teatise koostaja nimi, kontaktandmed ja allkiri või digitempel;
  12) teatise koostamise kuupäev;
  13) vaidlustamisviide.

  (2) Teatis väljastatakse eksmatrikuleeritud isikule ja juhul, kui ta läheb tööle või teenistusse Politsei- ja Piirivalveametisse, päästeasutusse või Maksu- ja Tolliametisse (edaspidi teenistusjärgne asutus), või töötab või on teenistuses teenistusjärgses asutuses, siis ka tema teenistusjärgsele asutusele elektrooniliselt. Kui isikul elektronposti aadressi ei ole, saadetakse teatis isikule tähitud kirjaga isiku avaldatud elukoha aadressil ja seda käsitatakse teatise kättetoimetamisena.

  (3) Kui eksmatrikuleeritud isik läheb tööle või teenistusse Kaitsepolitseiametisse, siis edastab teenistusjärgsele asutusele teatise eksmatrikuleeritud isik.

  (4) Sisekaitseakadeemia ei pea koostama ega väljastama teatist, kui õppuril ei ole õppekulude hüvitamise kohustust.

§ 5.  Õppekulude sissenõudmine

  (1) Sisekaitseakadeemia võib nõuda õppekulud sisse:
  1) Sisekaitseakadeemiast eksmatrikuleeritud isikult politsei ja piirivalve seaduse § 691 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud juhtudel;
  2) Sisekaitseakadeemiast eksmatrikuleeritud isikult, kes pärast eksmatrikuleerimist asub avalikku teenistusse, välja arvatud teenistusjärgsesse asutusse, politsei ja piirivalve seaduse § 691 lõike 1 punktides 5–7 nimetatud juhtudel.

  (2) Sisekaitseakadeemiast eksmatrikuleeritud ning teenistusjärgsesse asutusse tööle või teenistusse asunud isikult võivad õppekulud sisse nõuda politsei ja piirivalve seaduse § 691 lõike 1 punktides 5–7 nimetatud juhtudel järgmised teenistusjärgsed asutused:
  1) politseivaldkonna õppekavalt eksmatrikuleeritud isiku õppekulud Politsei- ja Piirivalveamet või Kaitsepolitseiamet;
  2) päästevaldkonna õppekavalt eksmatrikuleeritud isiku õppekulud päästeasutus;
  3) maksunduse ja tolli valdkonna õppekavalt eksmatrikuleeritud isiku õppekulud Maksu- ja Tolliamet.

§ 6.  Teavitamiskohustus

  (1) Teenistusjärgne asutus teavitab elektrooniliselt või kirjalikult Sisekaitseakadeemiat nendest eksmatrikuleeritud isikutest, kes on asunud teenistusse või tööle teenistusjärgsesse asutusse.

  (2) Sisekaitseakadeemiast eksmatrikuleeritud isik teavitab politsei ja piirivalve seaduse § 691 lõikes 2 sätestatud tingimuse täitmiseni elektrooniliselt või kirjalikult käesoleva määruse §-s 5 nimetatud õppekulusid sissenõudvat asutust avalikust teenistusest lahkumisest 10 tööpäeva jooksul arvates avalikust teenistusest lahkumisest.

§ 7.  Sissenõutavate õppekulude vähendamine

  Sissenõutavate õppekulude summat vähendatakse proportsionaalselt teenistusjärgses asutuses või avalikus teenistuses tööl või teenistuses oldud ajaga, arvestades politsei ja piirivalve seaduse § 691 lõike 2 punktis 1 sätestatud tingimusi.

§ 8.  Õppekulude hüvitamine

  (1) Õppekulusid hüvitama kohustatud isik hüvitab õppekulud riigile kuue kuu jooksul Sisekaitseakadeemialt või teenistusjärgselt asutuselt asjakohase teavituse saamisest.

  (2) Teavitus edastatakse isikule elektrooniliselt. Kui isikul elektronposti aadressi ei ole, saadetakse teatis isikule tähitud kirjaga isiku avaldatud elukoha aadressil ja seda käsitatakse teavituse kättetoimetamisena.

  (3) Õppekulusid hüvitama kohustatud isikul on võimalik esitada käesoleva määruse §-s 5 nimetatud asutusele kirjalik põhjendatud taotlus õppekulude hüvitamise ajatamiseks. Asutuse juhi või tema volitatud isiku otsus jätta ajatamise taotlus rahuldamata peab vastama haldusmenetluse seaduses haldusaktile sätestatud nõuetele. Ajatamise taotluse rahuldamise korral sõlmivad asutuse juht või tema volitatud isik ja taotluse esitaja asjakohase lepingu koos maksegraafikuga. Maksegraafikujärgne õppekulude hüvitamise lõpptähtaeg ei tohi olla pikem kui kolm aastat arvates õppekulude hüvitamise teavituse saamisest.

  (4) Kui õppekulusid hüvitama kohustatud isik ei tasu õppekulusid teatises märgitud tähtajaks ega ole sõlminud õppekulude hüvitamise maksegraafikut, teeb käesoleva määruse §-s 5 nimetatud asutus õppekulude sissenõudmiseks kirjaliku avalduse kohtutäiturile, lisades sellele täitedokumendina käesoleva määruse § 4 lõikes 1 sätestatud teatise.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json