Teksti suurus:

Elektrituruseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.10.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.10.2021 otsus nr 1

Elektrituruseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.09.2021

Elektrituruseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkti 92 täiendatakse pärast sõna „abi” sõnadega „, käendus või finantsgarantii”;

2) paragrahvi 591 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui käesoleva seaduse § 594 lõike 5, § 595 lõike 1 või § 596 lõike 1 alusel välja kuulutatud vähempakkumise võitnud tootja võõrandab oma vähempakkumises kasutatud tootmisseadme pärast § 594 lõikes 11, § 595 lõikes 5 või § 596 lõikes 8 nimetatud korralduse vastuvõtmist, läheb toetuse saamise õigus üle tootmisseadme uuele elektrienergia tootjast omanikule. Tootmisseadme uus omanik teavitab vähempakkumise läbiviijat tootmisseadme omandamisest 14 päeva jooksul pärast tootmisseadme omandamist.”;

3) paragrahvi 594 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva paragrahvi kohaselt makstakse toetust, et toota taastuvast energiaallikast elektrienergiat 2030. aastal 40 protsenti Eesti summaarsest elektrienergia lõpptarbimisest.”;

4) paragrahvi 594 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 594 täiendatakse lõigetega 51‒57 järgmises sõnastuses:

„(51) Vabariigi Valitsus määrab käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel vähempakkumise korraldamist volitades kindlaks vähemalt:
1) elektrienergia tootmise alustamise tähtpäeva ning ajavahemiku, millal elektrienergiat tuleb toota;
2) pakkumise esemeks oleva toetatava elektrienergia liigi ja maksimaalse koguse ühe kalendriaasta kohta;
3) pakkumise jõusoleku minimaalse tähtaja;
4) pakkumise tagatise suuruse ja tasumise tingimused;
5) pakkumise võitja toetuse ülemmäära.

(52) Sõltuvalt elektrisüsteemi vajadustest võib vähempakkumine olla suunatud taastuvast energiaallikast sellise täiendava elektrienergia tootmisele, mida toodetakse:
1) uue reguleeritava tootmisvõimsusega tootmisseadmega;
2) olemasoleva tootmisseadmega või
3) uue reguleerimisvõimaluseta tootmisvõimsusega tootmisseadmega.

(53) Reguleerimisvõimaluseta tootmisvõimsusega tootmisseadmena mõistetakse käesolevas seaduses sellist tootmisseadet, millega toodetava elektrienergia kogust ei saa tootja vastavalt süsteemihalduri korraldustele reguleerida.

(54) Käesoleva paragrahvi lõike 51 punktis 5 nimetatud toetuse ülemmäär ei ületa toodetud elektrienergia megavatt-tunni eest lõike 52:
1) punktis 1 nimetatud tootmisseadme puhul 50 eurot;
2) punktis 2 nimetatud tootmisseadme puhul 10 eurot, kuid koos toetuse väljamaksmise kalendrikuule eelnenud kalendrikuu Eesti hinnapiirkonna järgmise päeva turu elektrienergia aritmeetilise keskmise börsihinnaga ei või saadav summa kokku ületada 60 eurot;
3) punktis 3 nimetatud tootmisseadme puhul 30 eurot.

(55) Kui vähempakkumise on võitnud käesoleva paragrahvi lõike 52 punktis 2 nimetatud tootmisseadmega tootja, esitab tootja vähempakkumise läbiviijale hiljemalt iga aasta 1. veebruariks ülevaate eelmisel kalendriaastal toetuse kasutamise raames kasutatud kütuse sisseostuhindade kohta.

(56) Kui vähempakkumise läbiviija järeldab käesoleva paragrahvi lõikes 55 nimetatud sisseostuhindadest, et lõike 52 punktis 2 nimetatud tootmisseadme omaniku suhtes on võimalik ülekompenseerimine, teeb valdkonna eest vastutav minister Vabariigi Valitsusele ettepaneku vähendada Vabariigi Valitsuse korralduses sätestatud toetuse määra vastava tootja puhul sellises ulatuses, et toetuse määr ei võimaldaks tootjal teenida elektrienergia tootmisel elektrienergia tootmise sektori keskmisest tulukusest suuremat tulukust.

(57) Käesoleva paragrahvi lõikes 56 nimetatud tootja puhul on tegemist ülekompenseerimisega, kui toetuse ja kütuse sisseostuhindade erinevus võimaldab tootjal teenida elektrienergia tootmisel sektori keskmisest tulukusest suuremat tulukust.”;

6) paragrahvi 594 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Vähempakkumisele ei saa esitada taastuvast energiaallikast toodetavat elektrienergiat, millega panustatakse vähempakkumisele eelnenud kuni 12 kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud korralduses sätestatud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise eesmärgi saavutamisse, ega sellise tootmisseadmega toodetud elektrienergiat, millega toodetud elektrienergia eest on tootja vähempakkumise väljakuulutamise ajaks saanud käesoleva paragrahvi või käesoleva seaduse § 59, 595 või 596 alusel toetust kokku 12 aasta jooksul.”;

7) paragrahvi 594 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 594 lõiget 12 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Korralduse võib tunnistada kehtetuks ka siis, kui vähempakkumise võitjale ei ole hiljemalt 18 kuu jooksul pärast korralduse vastuvõtmist väljastatud tootmisseadme rajamiseks ehitusluba ja vähempakkumise võitja ei ole tootmisseadme võrku ühendamiseks sõlminud liitumislepingut.”;

9) paragrahvi 595 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „tingimusi” tekstiosaga „või kui vähempakkumise võitjale ei ole hiljemalt 18 kuu jooksul pärast korralduse vastuvõtmist väljastatud tootmisseadme rajamiseks ehitusluba ja vähempakkumise võitja ei ole tootmisseadme võrku ühendamiseks sõlminud liitumislepingut”;

10) seaduse 5. peatükki täiendatakse §-dega 597 ja 598 järgmises sõnastuses:

§ 597. Pakkumise tagatise nõudmine ja tagastamine

(1) Käesoleva seaduse §-des 594–595 nimetatud vähempakkumisel üle 1 MW elektrilise võimsusega tootmisseadmega osaleja esitab vähempakkumise läbiviijale tagatise, mille suuruse määrab Vabariigi Valitsus vähempakkumise korraldamist otsustades.

(2) Tagatise suurus ei tohi ületada 20 eurot vähempakkumises esitatud aastase tootmismahu megavatt-tunni kohta.

(3) Tagatiseks võib olla:
1) krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii;
2) tagatisraha, mis on kantud käesoleva seaduse § 594 lõike 10 või § 595 lõike 4 alusel kehtestatud määruses nimetatud vähempakkumise läbiviija arvelduskontole.

(4) Kui pakkuja ei osutunud vähempakkumise võitjaks, tagastab vähempakkumise läbiviija tagatise pakkujale viie tööpäeva jooksul alates käesoleva seaduse § 594 lõikes 11 või § 595 lõikes 5 nimetatud korralduse jõustumisest.

(5) Kui pakkuja osutus vähempakkumise võitjaks, tagastab vähempakkumise läbiviija tagatisraha pakkujale või teatab tagatiseks oleva garantii andjale garantiist tulenevatest õigustest loobumisest viie tööpäeva jooksul alates hetkest, kui võitja toodab energiat käesoleva seaduse § 594 lõikes 11 või § 595 lõikes 5 nimetatud korralduses märgitud aastases mahus.

(6) Tagatisraha ei tagastata vähempakkumise võitjale ja see läheb riigi omandisse ning käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud tagatise puhul on vähempakkumise läbiviijal õigus nõuda garantiiandjalt väljamakse tegemist, kui:
1) pakkumise võitja ei tooda käesoleva seaduse § 594 lõikes 11 või § 595 lõikes 5 nimetatud korralduses märgitud tootmise alustamise tähtpäevast energiat korralduses märgitud aastasest mahust esimese 12 kuu jooksul vähemalt 60 protsendi ulatuses või 24 kuu jooksul vähemalt 80 protsendi ulatuses või
2) § 594 lõikes 11 või § 595 lõikes 5 nimetatud korraldus tunnistatakse § 594 lõike 12 või § 595 lõike 7 alusel kehtetuks.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel riigi omandisse läinud tagatisraha vahendeid ja garantiiandjalt laekunud vahendeid kasutatakse vahendite riigi omandisse mineku või riigile laekumise aastal käesoleva seaduse § 592 lõike 4 alusel määratava toetuse rahastamiseks. Kui riigi omandisse läinud või garantiiandjalt laekunud summa ületab § 592 lõike 4 alusel määratava toetuse vastava aasta rahastamise kulu, kantakse kasutamata jäänud vahendid riigi tuludesse.

§ 598. Vähempakkumise läbiviija

(1) Käesoleva seaduse §-des 594–596 nimetatud vähempakkumise viib läbi põhivõrguettevõtja.

(2) Vähempakkumise läbiviija:
1) kontrollib esitatud pakkumise ja tootmisseadme vastavust õigusaktide nõuetele;
2) tagastab pakkumise, kui pakkumine või tootmisseade ei vasta õigusaktide nõuetele;
3) reastab nõuetele vastavad pakkumised ja esitab vähempakkumise korraldajale ettepaneku pakkujatest, kellele toetust maksta;
4) teeb vähempakkumise korraldajale ettepaneku muuta käesoleva seaduse § 594 lõikes 56 nimetatud juhul vähempakkumise võitja toetuse määra;
5) teeb vähempakkumise korraldajale ettepaneku tunnistada vähempakkumise võitja osas § 594 lõikes 11 või § 595 lõikes 5 nimetatud korraldus kehtetuks, kui ilmneb § 594 lõikes 12 või § 595 lõikes 7 nimetatud asjaolu.

(3) Vähempakkumise läbiviijal on õigus kontrollida, kas vähempakkumise võitja täidab käesoleva seaduse § 594 lõikes 11, § 595 lõikes 5 ja § 596 lõikes 8 nimetatud korralduses sätestatud toetuse saamise nõudeid.

(4) Kui vähempakkumise läbiviija tuvastab vähempakkumise võitja tegevuses käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele mittevastavuse, võib vähempakkumise läbiviija:
1) anda vähempakkumise võitjale tootmisega alustamiseks kuni kuuekuulise täiendava tähtaja, kui vähempakkumise võitja pakkumises olev tootmisseade on vähempakkumise teates nimetatud tähtajaks valminud, kuid elektrienergia tootmist ei ole tähtajaks selle tootmisseadmega alustatud;
2) peatada vähempakkumise võitjale toetuse maksmine kuni mittevastavuse kõrvaldamiseni;
3) teha vähempakkumise korraldajale ettepaneku Vabariigi Valitsuse korralduse muutmiseks ning vähempakkumise võitjale toetuse mittemaksmiseks või selle vähendamiseks.

(5) Vähempakkumise läbiviija täpsemad õigused ja kohustused vähempakkumise menetluses kehtestab Vabariigi Valitsus käesoleva seaduse § 594 lõikes 10, § 595 lõikes 4 ning § 596 lõikes 5 nimetatud määrusega.”;

11) seadust täiendatakse §-ga 721 järgmises sõnastuses:

§ 721. Piiriüleste võimsuste kasutusele andmisest teenitud tulu

(1) Süsteemihalduri võrgutasu arvestamise aluseks oleva põhjendatud müügitulu hulka ei loeta tulu, mida süsteemihaldur saab Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste piiriüleste võimsuste kasutusele andmisest, sealhulgas süsteemihaldurite mitmepoolsete lepingute alusel piiriüleste võimsuste kasutusele andmisest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tulu kasutab süsteemihaldur Eesti elektrisüsteemi Kesk-Euroopa sagedusalaga sünkroniseerimisega seotud investeeringukulu katmiseks. Tulu ja selle kasutamise üle peab süsteemihaldur raamatupidamisarvestuses eraldi arvestust.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud investeeringukulu on kaetud, arvestatakse lõikes 1 nimetatud tulu kasutamata osa süsteemihalduri põhjendatud müügitulu hulka.

(4) Süsteemihaldur esitab Konkurentsiametile iga aasta 31. juuliks aruande, milles toob välja:
1) aruande esitamisele eelnenud kalendriaasta jooksul teenitud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tulu suuruse;
2) andmed käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eelnenud kalendriaastal tehtud või teha kavandatud investeeringukulude kohta.”;

12) paragrahvi 108 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 59 lõikes 2 nimetatud toetust makstakse tootmise alustamisest alates ja §-s 594 nimetatud toetust vähempakkumise võitmisega seotud uue tootmisseadmega tootmise alustamisest alates 12 aasta jooksul. Kui §-s 594 nimetatud toetuse saajaks on tootja, kelle asjakohase tootmisseadmega on vähempakkumisele eelnevalt taastuvast energiaallikast elektrienergiat toodetud, makstakse toetust iga vähempakkumise võitmise korral kuni kahe aasta jooksul alates vastava vähempakkumisega seotud taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise alustamisest. Enne 2002. aasta 1. jaanuari tööd alustanud tootmisseadmega taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia eest §-s 59 nimetatud toetust ei maksta.”;

13) paragrahvi 108 lõike 7 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Pärast 2018. aasta 31. detsembrit olemasoleva tootmisseadme juurde rajatud elektrienergia tootmiseks mõeldud täiendava elektripaigaldisega toodetud elektrienergia eest, kui olemasoleval ja elektrienergia tootmiseks mõeldud täiendaval elektripaigaldisel on ühine liitumispunkt võrguettevõtja võrguga, makstakse toetust üksnes käesoleva seaduse § 594, 595 või 596 alusel.”;

14) paragrahvi 108 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Käesoleva seaduse § 594 lõike 52 punktis 2 nimetatud tootmisseadmega, millega toodetud elektrienergia eest on tootja saanud § 59 lõikes 1 nimetatud toetust 12 aastat, saab osaleda §-s 594 nimetatud vähempakkumises pärast seda, kui tootmisseade on pakkumise esitamise ajal vanem kui 20 aastat.”;

15) seadust täiendatakse §-ga 1082 järgmises sõnastuses:

§ 1082. Paragrahvi 594 lõike 52 punktide 1 ja 2 regulatsiooni järelhindamine

Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule hiljemalt 2025. aasta 1. jaanuariks analüüsi ja vajaduse korral ettepaneku käesoleva seaduse § 594 lõike 52 punktides 1 ja 2 sätestatud vähempakkumise regulatsiooni kehtetuks tunnistamiseks, hinnates selle edasist põhjendatust taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise eesmärkide saavutamise aspektist.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json